Audio and text annotations licensed as CC-BY, © 2016 David Chamberlain. Click a line, and/or use up/down arrows. Tested and working in Chrome, Firefox and Safari. Partly working in Edge, not working in IE.

Indeperinmensumcroceōvēlātusamictū
aetheradīgreditur CiconumqueHymenaeusadōrās
tendit etOrphēānēquīquamvōcevocātur.
adfuitillequidem,sednecsollemniaverba
neclaetōsvultūsnecfēlīxattulitōmen.
faxquoque,quamtenuit,lacrimōsōstrīdulafūmō
usquefuitnullosqueinvēnitmōtibusignēs.
exitusauspiciōgravior:namnūptaperherbās
dumnovaNāiadumturbācomitātavagātur,
occiditintālumserpentisdentereceptō.
quamsatisadsuperāspostquamRhodopēiusaurās
dēflēvitvātēs,nēnōntemptāretetumbrās,
adstygaTaenariāestaususdēscendereportā
perquelevēspopulōssimulacraquefūnctasepulcrō
Persephonēnadiītinamoenaquerēgnatenentem
umbrārumdominumpulsīsqueadcarminanervīs
sīcait:ōpositīsubterrānūminamundī,
inquemreccidimus,quicquidmortālecreāmur,
sīlicetetfalsīpositīsambāgibusōris
vēraloquīsinitis,nōnhūc,utopācavidērem
tartara,dēscendī,necutīvillōsacolubrīs
ternaMedūsaeīvincīremgutturamōnstrī:
causaviaeestconiūnx,inquamcalcātavenēnum
vīperadiffūditcrescentesqueabstulitannōs.
possepatīvoluīnecmētemptāssenegābō:
vīcitamor.superādeushicbenenōtusinōrāest;
ansitethīc,dubitō:sedethīctamenauguroresse,
fāmaquesīveterisnōnestmentītarapīnae,
vōsquoqueiūnxitamor.peregohaeclocaplēnatimōris,
perchaoshocingēnsuastīquesilentiarēgnī,
Eurydicēs,ōrō,properātaretēxitefāta.
omniadēbēmurvōbīs,paulumquemorātī
sēriusautcitiussēdemproperāmusadūnam.
tendimushūcomnēs,haecestdomusultima,vosque
hūmānīgenerislongissimarēgnatenētis.
haecquoque,cumiūstōsmātūraperēgeritannōs,
iūriseritvestrī:prōmūnereposcimusūsum;
quodsīfātanegantveniamprōconiuge,certumest
nōlleredīremihī:lētōgaudēteduōrum.'
tāliadīcentemneruosqueadverbamoventem
exsanguēsflēbantanimae;necTantalusundam
captāvitrefugam,stupuitqueIxīonisorbis,
neccarpsēreiecurvolucrēs,urnīsquevacārunt
Bēlides,inquetuōsēdistī,Sīsyphe,saxō.
tuncprīmumlacrimīsvictārumcarminefāmaest
Eumenidummaduissegenās,necrēgiaconiūnx
sustinetōrantīnec,quīregitīma,negāre,
Eurydicenquevocant:umbrāseratillarecentēs
interetincessitpassūdēvulneretardō.
hancsimuletlēgemRhodopēiusaccipithērōs,
nēflectatretrōsualūmina,dōnecavernās
exieritvallēs;autinritadōnafutūra.
carpituradclīvispermūtasilentiatrāmes,
arduus,obscūrus,cālīginedēnsusopācā,
necproculāfuerunttellūrismarginesummae:
hīc,nēdēficeret,metuēnsavidusquevidendī
flexitamānsoculōs,etprōtinusillarelāpsaest,
bracchiaqueintendēnsprendiqueetprēnderecertāns
nīlnisicēdentēsīnfēlīxarripitaurās.
iamqueiterummoriēnsnōnestdēconiugequicquam
questasuō(quidenimnisisēquererēturamātam)
supremumque'valē,'quodiamvixauribusille
acciperet,dīxitrevolūtaquerūrsuseōdemest.
nōnaliterstupuitgeminānececoniugisOrpheus,
quamtriaquītimidus,mediōportantecatēnās,
collacanisvīdit,quemnōnpavoranterelīquit,
quamnātūrapriorsaxōpercorpusobortō,
quīqueinsēcrīmentrāxitvoluitquevidērī
ōlenosessenocēns,tuque,ōcōnfīsafigūrae,
īnfēlīxlēthaea,tuae,iūnctissimaquondam
pectora,nunclapidēs,quōsūmidasustinetĪdē.
ōrantemfrustrāqueiterumtrānsīrevolentem
portitorarcuerat:septemtamenillediēbus
squālidusinrīpāCererissinemūneresēdit;
cūradolorqueanimīlacrimaequealimentafuēre.
essedeōsErebīcrūdēlēsquestus,inaltam
sērecipitRhodopēnpulsumqueaquilōnibusHaemum.
tertiusaequoreīsinclūsumpiscibusannum
fīnierattītān,omnemquerefūgeratOrpheus
fēmineamVenerem,seuquodmalecesseratillī,
sīvefidemdederat;multāstamenārdorhabēbat
iungeresēvātī,multaedoluērerepulsae.
illeetiamThrācumpopulīsfuitauctoramōrem
intenerōstrānsferremarēscitrāqueiuventam
aetātisbrevevēretprīmōscarpereflōrēs.