Audio and text annotations licensed as CC-BY, © 2016 David Chamberlain. Click a line, and/or use up/down arrows. The audio works best in Chrome or Firefox.

Index

λλοιμένῥαθεοί τεκαὶνέρεςπποκορυσταὶ
εὗδονπαννύχιοι, Δίαδ’οὐκχε νήδυμοςπνος,
ἀλλ’γεμερμήριζε κατὰφρέναὡς χιλῆα
τιμήσῃ, λέσῃ δὲπολέαςπὶ νηυσὶνχαιῶν.
δεδέοἱκατὰθυμὸνρίστη φαίνετο βουλή,
πέμψαιἐπ’τρεΐδῃ γαμέμνονι οὖλοννειρον·
καίμινφωνήσας πεα πτερόεντα προσηύδα·
βάσκ’θι οὖλενειρε θοὰςπὶ νῆαςχαιῶν·
λθὼνἐς κλισίην γαμέμνονοςτρεΐδαο
πάνταμάλ’τρεκέως γορευέμενὡςπιτέλλω·
θωρῆξαί κέλευε κάρηκομόωνταςχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦνγάρκενλοι πόλινεὐρυάγυιαν
Τρώων·οὐγὰρἔτ’μφὶςλύμπια δώματ’χοντες
θάνατοι φράζονται·πέγναμψεν γὰρπαντας
ρηλισσομένη, Τρώεσσι δὲκήδε’φῆπται.
Ὣςφάτο,βῆδ’ἄρ’νειροςπεὶ τὸνμῦθονκουσε·
καρπαλίμως δ’ἵκανε θοὰςπὶ νῆαςχαιῶν,
βῆδ’ἄρ’ἐπ’τρεΐδην γαμέμνονα·τὸνδὲκίχανεν
εὕδοντ’ἐνκλισίῃ, περὶδ’ἀμβρόσιος κέχυθ’πνος.
Στῆδ’ἄρ’πὲρ κεφαλῆς Νηληΐ υἷιοικώς
Νέστορι,τόνῥαμάλιστα γερόντων τῖ’γαμέμνων·
τῷμινεισάμενος προσεφώνεε θεῖοςνειρος·
εὕδειςτρέος υἱδαΐφρονοςπποδάμοιο·
οὐχρὴπαννύχιον εὕδεινβουληφόροννδρα
λαοί τ’ἐπιτετράφαται καὶτόσσαμέμηλε·
νῦνδ’ἐμέθεν ξύνεςκα· Διὸςδέτοιγγελόςεἰμι,
ὃςσεῦνευθενὼν μέγακήδεταιἠδ’λεαίρει.
Θωρῆξαί σεκέλευσε κάρηκομόωνταςχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦνγάρκενλοιςπόλινεὐρυάγυιαν
Τρώων·οὐγὰρἔτ’μφὶςλύμπια δώματ’χοντες
θάνατοι φράζονται·πέγναμψεν γὰρπαντας
ρηλισσομένη, Τρώεσσι δὲκήδε’φῆπται
ἐκΔιός·λλὰ σὺσῇσινχε φρεσί,μηδέ σελήθη
αἱρείτω εὖτ’ἄνσεμελίφρων πνοςνήῃ.
Ὣςρα φωνήσας πεβήσετο,τὸνδὲλίπ’αὐτοῦ
τὰφρονέοντ’νὰ θυμὸνῥ’οὐτελέεσθαιμελλον·
φῆγὰργ’αἱρήσειν Πριάμου πόλινματι κείνῳ
νήπιος,οὐδὲ τὰδη ῥαΖεὺςμήδετο ργα·
θήσεινγὰρἔτ’μελλενἐπ’λγεά τεστοναχάς τε
ΤρωσίτεκαὶΔαναοῖσι δικρατερὰς σμίνας.
γρετο δ’ἐξπνου,θείη δέμινμφέχυτ’μφή·
ζετο δ’ὀρθωθείς,μαλακὸν δ’ἔνδυνε χιτῶνα
καλὸννηγάτεον, περὶδὲ μέγαβάλλετο φᾶρος·
ποσσὶδ’ὑπὸλιπαροῖσινδήσατο καλὰπέδιλα,
μφὶδ’ἄρ’μοισιν βάλετο ξίφοςργυρόηλον·
εἵλετο δὲσκῆπτρονπατρώϊον φθιτοναἰεὶ
σὺντῷβη κατὰνῆας χαιῶν χαλκοχιτώνων·
ὼςμένῥαθε προσεβήσετο μακρὸνλυμπον
Ζηνὶφόως ρέουσα καὶλλοιςθανάτοισιν·
αὐτὰρκηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσεινγορὴν δὲκάρη κομόωνταςχαιούς·
οἳμὲνκήρυσσον,τοὶδ’ἠγείροντο μάλ’κα·
βουλὴνδὲ πρῶτονμεγαθύμων ζεγερόντων
Νεστορέ παρὰνη Πυλοιγενέος βασιλῆος·
τοὺςγεσυγκαλέσας πυκινὴν ρτύνετο βουλήν·
κλῦτεφίλοι·θεῖός μοινύπνιον λθεννειρος
μβροσίην δινύκτα·μάλιστα δὲΝέστορι δί
εἶδόςτε μέγεθός τεφυήν τ’ἄγχιστα κει·
στῆδ’ἄρ’πὲρ κεφαλῆς καίμεπρὸςμῦθονειπεν·
εὕδειςτρέος υἱδαΐφρονοςπποδάμοιο·
οὐχρὴπαννύχιον εὕδεινβουληφόροννδρα,
λαοί τ’ἐπιτετράφαται καὶτόσσαμέμηλε·
νῦνδ’ἐμέθεν ξύνεςκα· Διὸςδέτοιγγελόςεἰμι,
ὃςσεῦνευθενὼν μέγακήδεταιἠδ’λεαίρει·
θωρῆξαί σεκέλευσε κάρηκομόωνταςχαιοὺς
πανσυδίῃ· νῦνγάρκενλοιςπόλινεὐρυάγυιαν
Τρώων·οὐγὰρἔτ’μφὶςλύμπια δώματ’χοντες
θάνατοι φράζονται·πέγναμψεν γὰρπαντας
ρηλισσομένη, Τρώεσσι δὲκήδε’φῆπται
ἐκΔιός·λλὰ σὺσῇσινχε φρεσίν·ὣς μὲνεἰπὼν
χετ’ποπτάμενος,μὲ δὲγλυκὺςπνοςνῆκεν.
Ἀλλ’γετ’αἴκένπωςθωρήξομενυἷας χαιῶν·
πρῶταδ’ἐγὼνπεσιν πειρήσομαι,θέμιςστί,
καὶφεύγεινσὺννηυσὶπολυκλήϊσι κελεύσω·
μεῖςδ’ἄλλοθενλλοςρητύειν πέεσσιν.
τοιγ’ὣςεἰπὼν κατ’ἄρ’ζετο,τοῖσιδ’ἀνέστη
Νέστωρ,ὅςῥαΠύλοιο ναξἦν μαθόεντος,
σφιν φρονέων γορήσατο καὶμετέειπεν·
φίλοιργείων γήτορεςδὲ μέδοντες
εἰμέντιςτὸννειρονχαιῶν λλοςνισπε
ψεῦδόςκενφαῖμενκαὶνοσφιζοίμεθα μᾶλλον·
νῦνδ’ἴδενὃςμέγ’ριστοςχαιῶν εὔχεταιεἶναι·
ἀλλ’γετ’αἴκένπωςθωρήξομενυἷας χαιῶν.
Ὣςρα φωνήσας βουλῆςξῆρχε νέεσθαι,
οἳδ’ἐπανέστησαν πείθοντό τεποιμένι λαῶν
σκηπτοῦχοι βασιλῆες· πεσσεύοντο δὲλαοί.
ΰτε θνεα εἶσιμελισσάων δινάων
πέτρηςἐκ γλαφυρῆς αἰεὶνέονρχομενάων,
βοτρυδὸν δὲπέτονταιἐπ’νθεσινεἰαρινοῖσιν·
αἳμέντ’ἔνθαλις πεποτήαται,αἳδέτενθα·
ὣςτῶνθνεα πολλὰνεῶν ποκαὶκλισιάων
ϊόνος προπάροιθε βαθείης στιχόωντο
λαδὸνεἰςγορήν·μετὰδέ σφισινσσα δεδήει
τρύνουσ’έναι Διὸςγγελος·οἳδ’ἀγέροντο.
Τετρήχει δ’ἀγορή, πὸδὲ στεναχίζετο γαῖα
λαῶνζόντων,μαδος δ’ἦν·ννέα δέσφεας
κήρυκες βοόωντεςρήτυον,εἴποτ’ϋτῆς
σχοίατ’,κούσειαν δὲδιοτρεφέων βασιλήων.
Σπουδῇδ’ἕζετο λαός,ρήτυθεν δὲκαθ’δρας
παυσάμενοι κλαγγῆς·νὰ δὲκρείωνγαμέμνων
στησκῆπτρονχων τὸμὲνφαιστοςκάμετεύχων.
φαιστοςμὲνδῶκε ΔιΚρονίωνι νακτι,
αὐτὰρρα Ζεὺςδῶκε διακτόρῳ ργεϊφόντῃ·
ρμείας δὲναξ δῶκενΠέλοπι πληξίππῳ,
αὐτὰραὖτε Πέλοψδῶκ’τρέϊ ποιμένι λαῶν,
τρεὺςδὲθνῄσκωνλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ,
αὐτὰραὖτε Θυέστ’γαμέμνονι λεῖπεφορῆναι,
πολλῇσιν νήσοισι καὶργεϊ παντὶνάσσειν.
Τῷγ’ἐρεισάμενος πε’ργείοισι μετηύδα·
φίλοιρωες Δαναοὶ θεράποντεςρηος
Ζεύςμεμέγα Κρονίδης τῃνέδησε βαρείῃ,
σχέτλιος,ὃςπρὶνμένμοιπέσχετο καὶκατένευσεν
λιον κπέρσαντ’εὐτείχεον πονέεσθαι,
νῦνδὲκακὴνπάτην βουλεύσατο,καίμεκελεύει
δυσκλέα ργοςκέσθαι,πεὶ πολὺνλεσα λαόν.
Οὕτωπου Διμέλλειπερμενέϊ φίλονεἶναι,
ὃςδὴπολλάων πολίων κατέλυσε κάρηνα
ἠδ’τι καὶλύσει·τοῦγὰρκράτοςστὶ μέγιστον.
Αἰσχρὸνγὰρτόδεγ’ἐστὶκαὶσσομένοισι πυθέσθαι
μὰψοὕτω τοιόνδε τοσόνδε τελαὸν χαιῶν
πρηκτον πόλεμον πολεμίζειν δὲμάχεσθαι
νδράσι παυροτέροισι,τέλοςδ’οὔπώτιπέφανται·
εἴπεργάρκ’ἐθέλοιμενχαιοί τεΤρῶές τε
ρκια πιστὰταμόντεςριθμηθήμεναιμφω,
Τρῶαςμὲνλέξασθαιφέστιοι σσοιἔασιν,
μεῖςδ’ἐςδεκάδας διακοσμηθεῖμενχαιοί,
Τρώωνδ’ἄνδρακαστοιλοίμεθα οἰνοχοεύειν,
πολλαίκενδεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο.
Τόσσονγώ φημιπλέαςμμεναιυἷας χαιῶν
Τρώων,οἳναίουσι κατὰπτόλιν·ἀλλ’πίκουροι
πολλέωνἐκπολίων γχέσπαλοινδρεςασιν,
οἵμεμέγα πλάζουσι καὶοὐκεἰῶσ’ θέλοντα
λίου κπέρσαι εὖναιόμενον πτολίεθρον.
ννέα δὴβεβάασι Διὸςμεγάλου νιαυτοί,
καὶδὴδοῦρασέσηπε νεῶνκαὶσπάρταλέλυνται·
αἳδέπουμέτεραί τ’ἄλοχοι καὶνήπια τέκνα
εἵατ’νὶ μεγάροιςποτιδέγμεναι·μμι δὲργον
αὔτωςκράαντονοὗεἵνεκα δεῦρ’κόμεσθα.
Ἀλλ’γεθ’ὡςἂνγὼ εἴπωπειθώμεθα πάντες·
φεύγωμεν σὺννηυσὶφίληνἐς πατρίδα γαῖαν·
οὐγὰρτι Τροίηναἱρήσομενεὐρυάγυιαν.
Ὣςφάτο,τοῖσιδὲθυμὸννὶ στήθεσσινρινε
πᾶσιμετὰ πληθὺνσοιοὐβουλῆςπάκουσαν·
κινήθη δ’ἀγορὴ φὴκύματα μακρὰθαλάσσης
πόντουκαρίοιο, τὰμέντ’ΕὖρόςτεΝότοςτε
ρορ’παΐξας πατρὸςΔιὸςἐκνεφελάων.
Ὡςδ’ὅτεκινήσῃ Ζέφυρος βαθὺλήϊον λθὼν
λάβροςπαιγίζων, πίτ’ἠμύει σταχύεσσιν,
ὣςτῶνπᾶσ’γορὴ κινήθη· τοὶδ’ἀλαλητῷ
νῆαςἔπ’σσεύοντο,ποδῶνδ’ὑπένερθε κονίη
στατ’ειρομένη· τοὶδ’ἀλλήλοισι κέλευον
πτεσθαι νηῶνἠδ’λκέμενεἰςλα δῖαν,
οὐρούςτ’ἐξεκάθαιρον·ϋτὴ δ’οὐρανὸνκεν
οἴκαδε εμένων·πὸ δ’ᾕρεον ρματα νηῶν.
νθάκενργείοισινπέρμορα νόστοςτύχθη
εἰμὴθηναίην ρηπρὸςμῦθονειπεν·
πόποιαἰγιόχοιο Διὸςτέκοςτρυτώνη,
οὕτωδὴ οἶκονδὲφίληνἐς πατρίδα γαῖαν
ργεῖοι φεύξονταιἐπ’εὐρέα νῶταθαλάσσης,
κὰδδέκενεὐχωλὴν Πριάμῳ καὶΤρωσὶλίποιεν
ργείην λένην,ἧςεἵνεκα πολλοὶχαιῶν
ἐνΤροί πόλοντο φίληςπὸ πατρίδοςαἴης·
ἀλλ’θι νῦνκατὰλαὸν χαιῶν χαλκοχιτώνων·
σοῖςγανοῖςπέεσσινρήτυε φῶτακαστον,
μηδὲα νῆαςλα δ’ἑλκέμενμφιελίσσας.
Ὣςφατ’,οὐδ’πίθησε θεγλαυκῶπις θήνη,
βῆδὲκατ’Οὐλύμποιο καρήνων ΐξασα·
καρπαλίμως δ’ἵκανε θοὰςπὶ νῆαςχαιῶν.
Εὗρενπειτ’δυσῆα Διμῆτιν τάλαντον
σταότ’·οὐδ’γενηὸς ϋσσέλμοιο μελαίνης
πτετ’,πεί μινχος κραδίην καὶθυμὸνκανεν·
γχοῦδ’ἱσταμένη προσέφη γλαυκῶπις θήνη·
διογενὲς Λαερτιάδη πολυμήχαν’δυσσεῦ,
οὕτωδὴ οἶκονδὲφίληνἐς πατρίδα γαῖαν
φεύξεσθ’ἐννήεσσι πολυκλήϊσι πεσόντες,
κὰδδέκενεὐχωλὴν Πριάμῳ καὶΤρωσὶλίποιτε
ργείην λένην,ἧςεἵνεκα πολλοὶχαιῶν
ἐνΤροί πόλοντο φίληςπὸ πατρίδοςαἴης;
ἀλλ’θι νῦνκατὰλαὸν χαιῶν, μηδ’ἔτ’ρώει,
σοῖςδ’ἀγανοῖςπέεσσινρήτυε φῶτακαστον,
μηδὲα νῆαςλα δ’ἑλκέμενμφιελίσσας.
Ὣςφάθ’,δὲ ξυνέηκε θεᾶςπα φωνησάσης,
βῆδὲθέειν,πὸ δὲχλαῖνανβάλε·τὴνδὲκόμισσε
κῆρυξΕὐρυβάτης θακήσιος ὅςοἱπήδει·
αὐτὸςδ’Ἀτρεΐδεω γαμέμνονοςντίος λθὼν
δέξατό οἱσκῆπτρονπατρώϊον φθιτοναἰεί·
σὺντῷβη κατὰνῆας χαιῶν χαλκοχιτώνων.
Ὅντιναμὲνβασιλῆα καὶξοχοννδρακιχείη
τὸνδ’ἀγανοῖςπέεσσινρητύσασκε παραστάς·
δαιμόνι’οὔσεοικε κακὸνὣς δειδίσσεσθαι,
ἀλλ’αὐτός τεκάθησο καὶλλουςδρυε λαούς·
οὐγάρπωσάφαοἶσθ’οἷος νόοςτρεΐωνος·
νῦνμὲνπειρᾶται, τάχαδ’ἴψεταιυἷας χαιῶν.
Ἐνβουλῇ δ’οὐπάντεςκούσαμενοἷον ειπε.
μήτιχολωσάμενος ῥέξῃκακὸνυἷας χαιῶν·
θυμὸςδὲ μέγαςστὶ διοτρεφέων βασιλήων,
τιμὴδ’ἐκΔιόςστι,φιλεῖδέμητίετα Ζεύς.
Ὃνδ’αὖδήμου τ’ἄνδραδοι βοόωντά τ’ἐφεύροι,
τὸνσκήπτρῳλάσασκενμοκλήσασκέ τεμύθῳ·
δαιμόνι’τρέμαςσο καὶλλων μῦθονκουε,
οἳσέο φέρτεροίεἰσι,σὺδ’ἀπτόλεμος καὶναλκις
οὔτέποτ’ἐνπολέμῳ ναρίθμιος οὔτ’νὶ βουλῇ·
οὐμένπωςπάντεςβασιλεύσομεννθάδ’χαιοί·
οὐκγαθὸν πολυκοιρανίη· εἷςκοίρανοςστω,
εἷςβασιλεύς,δῶκε Κρόνουπάϊςγκυλομήτεω
σκῆπτρόντ’ἠδὲθέμιστας,νά σφισιβουλεύσι.
Ὣςγεκοιρανέων δίεπε στρατόν·οἳδ’ἀγορὴν δὲ
αὖτιςπεσσεύοντο νεῶνπο καὶκλισιάων
χῇ,ὡς τεκῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται,σμαραγεῖ δέτεπόντος.
λλοιμένῥ’ἕζοντο,ρήτυθεν δὲκαθ’δρας·
Θερσίτης δ’ἔτιμοῦνοςμετροεπὴς κολῴα,
ὃςπεα φρεσὶνσιν κοσμά τεπολλάτεδη
μάψ,τὰροὐκατὰκόσμον,ριζέμεναι βασιλεῦσιν,
ἀλλ’τιοἱεἴσαιτο γελοίϊον ργείοισιν
μμεναι·αἴσχιστος δὲνὴρ πὸλιον λθε·
φολκὸςην, χωλὸςδ’ἕτερον πόδα·τὼδέοἱμω
κυρτὼπὶ στῆθοςσυνοχωκότε·αὐτὰρπερθε
φοξὸςην κεφαλήν,ψεδνὴ δ’ἐπενήνοθε λάχνη.
χθιστος δ’Ἀχιλῆϊ μάλιστ’ἦνἠδ’δυσῆϊ·
τὼγὰρνεικείεσκε·τότ’αὖτ’γαμέμνονι δί
ξέα κεκλήγων λέγ’νείδεα· τῷδ’ἄρ’χαιοὶ
κπάγλως κοτέοντο νεμέσσηθέν τ’ἐνὶθυμῷ.
Αὐτὰρμακρὰβοῶν γαμέμνονα νείκεε μύθῳ·
τρεΐδη τέοδ’αὖτ’ πιμέμφεαι δὲχατίζεις;
πλεῖαίτοιχαλκοῦκλισίαι, πολλαὶδὲγυναῖκες
εἰσὶννὶ κλισίῃς ξαίρετοι,ἅςτοιχαιοὶ
πρωτίστῳ δίδομεν εὖτ’ἂνπτολίεθρονλωμεν.
τι καὶχρυσοῦπιδεύεαι,ὅνκέτιςοἴσει
Τρώωνπποδάμων ἐξλίου υἷοςποινα,
ὅνκενγὼ δήσαςγάγω λλοςχαιῶν,
γυναῖκα νέην,να μίσγεαι ἐνφιλότητι,
ἥντ’αὐτὸςπονόσφι κατίσχεαι;οὐμὲνοικεν
ρχὸνόντα κακῶνπιβασκέμενυἷας χαιῶν.
πέπονες κάκ’λέγχε’χαιΐδεςοὐκέτ’χαιοὶ
οἴκαδέ περσὺννηυσὶνεώμεθα,τόνδεδ’ἐμεν
αὐτοῦνὶ Τροίγέραπεσσέμεν,φρα δηται
ῥάτίοἱχἠμεῖςπροσαμύνομενε καὶοὐκί·
ὃςκαὶνῦνχιλῆα ομέγ’μείνονα φῶτα
τίμησεν·λὼν γὰρχει γέραςαὐτὸςπούρας.
λλὰμάλ’οὐκχιλῆϊ χόλοςφρεσίν,λλὰ μεθήμων·
γὰρἂντρεΐδη νῦνστατα λωβήσαιο·
ὣςφάτονεικείων γαμέμνονα ποιμένα λαῶν,
Θερσίτης· τῷδ’ὦκαπαρίστατο δῖοςδυσσεύς,
καίμινπόδρα δὼνχαλεπῷ νίπαπε μύθῳ·
Θερσῖτ’κριτόμυθε, λιγύςπερὼν γορητής,
σχεο, μηδ’θελ’οἶος ριζέμεναι βασιλεῦσιν·
οὐγὰργὼ σέοφημὶ χερειότερον βροτὸνλλον
μμεναι,σσοιἅμ’τρεΐδῃς πὸλιον λθον.
Τὼοὐκἂνβασιλῆας νὰστόμ’χων γορεύοις,
καίσφιννείδεά τεπροφέροις,νόστόντεφυλάσσοις.
Οὐδέτίπωσάφαδμενπως σταιτάδεργα,
εὖε κακῶςνοστήσομενυἷες χαιῶν.
Τὼνῦντρεΐδῃ γαμέμνονι ποιμένι λαῶν
σαινειδίζων, τιοἱ μάλαπολλὰδιδοῦσιν
ρωες Δαναοί· σὺδὲκερτομέων γορεύεις.
Ἀλλ’ἔκτοιρέω, τὸδὲκαὶτετελεσμένονσται·
εἴκ’ἔτισ’ἀφραίνοντα κιχήσομαιὥςνύπερδε,
μηκέτ’πειτ’δυσῆϊ κάρημοισινπείη,
μηδ’τι Τηλεμάχοιο πατὴρκεκλημένοςεἴην,
εἰμὴγώ σελαβὼνπὸ μὲνφίλαεἵματα δύσω,
χλαῖνάντ’ἠδὲχιτῶνα, τάτ’αἰδῶμφικαλύπτει,
αὐτὸνδὲ κλαίοντα θοὰςπὶ νῆαςφήσω
πεπλήγων γορῆθεν εικέσσι πληγῇσιν.
Ὣςἄρ’φη, σκήπτρῳδὲ μετάφρενονδὲ καὶμω
πλῆξεν·δ’ἰδνώθη, θαλερὸν δέοἱκπεσε δάκρυ·
σμῶδιξδ’αἱματόεσσα μεταφρένουξυπανέστη
σκήπτρουπο χρυσέου· δ’ἄρ’ζετο τάρβησέν τε,
λγήσας δ’ἀχρεῖον δὼνπομόρξατο δάκρυ.
Οἳδὲκαὶχνύμενοί περἐπ’αὐτῷ δὺγέλασσαν·
δεδέτιςεἴπεσκενδὼν ἐςπλησίον λλον·
πόποι δὴμυρί’δυσσεὺςσθλὰ ἔοργε
βουλάςτ’ἐξάρχων γαθὰς πόλεμόν τεκορύσσων·
νῦνδὲτόδε μέγ’ριστονἐνργείοισινρεξεν,
ὃςτὸνλωβητῆρα πεσβόλονἔσχ’γοράων.
Οὔθήνμινπάλιναὖτιςνήσει θυμὸςγήνωρ
νεικείειν βασιλῆας νειδείοις πέεσσιν.
Ὣςφάσαν πληθύς·νὰ δ’ὃπτολίπορθοςδυσσεὺς
στησκῆπτρονχων·παρὰδὲ γλαυκῶπις θήνη
εἰδομένη κήρυκι σιωπᾶν λαὸννώγει,
ὡςμα θ’οἳπρῶτοίτεκαὶστατοιυἷες χαιῶν
μῦθονκούσειαν καὶπιφρασσαίατο βουλήν·
σφιν φρονέων γορήσατο καὶμετέειπεν·
τρεΐδη νῦνδήσεναξ θέλουσινχαιοὶ
πᾶσινλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν,
οὐδέτοικτελέουσινπόσχεσινἥνπερπέσταν
νθάδ’τι στείχοντεςἀπ’ργεος πποβότοιο
λιον κπέρσαντ’εὐτείχεον πονέεσθαι.
Ὥςτεγὰρπαῖδεςνεαροὶ χῆραίτεγυναῖκες
λλήλοισινδύρονται οἶκονδὲνέεσθαι.
μὴνκαὶπόνοςστὶννιηθέντα νέεσθαι·
καὶγάρτίςθ’ἕναμῆνα μένωνπὸ ἧςλόχοιο
σχαλά σὺννη πολυζύγῳ,ὅνπερελλαι
χειμέριαι εἰλέωσινρινομένη τεθάλασσα·
μῖνδ’εἴνατόςστι περιτροπέων νιαυτὸς
νθάδε μιμνόντεσσι·τὼοὐνεμεσίζομ’χαιοὺς
σχαλάαν παρὰνηυσὶκορωνίσιν·λλὰ καὶμπης
αἰσχρόντοιδηρόν τεμένεινκενεόν τενέεσθαι.
Τλῆτεφίλοι,καὶμείνατ’πὶ χρόνονφρα δαμεν
τεὸν Κάλχαςμαντεύεταιε καὶοὐκί.
Εὖγὰρδὴτόδεδμεννὶ φρεσίν,στὲ δὲπάντες
μάρτυροι,οὓςμὴκῆρεςβαν θανάτοιο φέρουσαι·
χθιζάτεκαὶπρωΐζ’ὅτ’ἐςΑὐλίδα νῆεςχαιῶν
γερέθοντο κακὰΠριάμῳ καὶΤρωσὶφέρουσαι,
μεῖςδ’ἀμφὶπερὶ κρήνηνεροὺςκατὰβωμοὺς
ρδομενθανάτοισι τεληέσσας κατόμβας
καλῇπὸ πλατανίστῳ θενῥέενγλαὸν δωρ·
ἔνθ’φάνη μέγασῆμα·δράκωνπὶ νῶταδαφοινὸς
σμερδαλέος, τόνῥ’αὐτὸςλύμπιος κεφόως δέ,
βωμοῦπαΐξας πρόςῥαπλατάνιστονρουσεν.
νθαδ’ἔσανστρουθοῖο νεοσσοί,νήπια τέκνα,
ζῳἐπ’κροτάτῳ πετάλοιςποπεπτητες
κτώ,τὰρ μήτηρνάτη ἦντέκετέκνα·
ἔνθ’γετοὺςλεεινὰ κατήσθιε τετριγῶτας·
μήτηρδ’ἀμφεποτᾶτο δυρομένη φίλατέκνα·
τὴνδ’ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάβενμφιαχυῖαν.
Αὐτὰρπεὶ κατὰτέκναφάγε στρουθοῖο καὶαὐτήν,
τὸνμὲνρίζηλον θῆκενθεὸςὅςπερφηνε·
λᾶανγάρμινθηκε Κρόνουπάϊςγκυλομήτεω·
μεῖςδ’ἑσταότες θαυμάζομενοἷον τύχθη.
Ὡςοὖνδεινὰπέλωρα θεῶνεἰσῆλθ’κατόμβας,
Κάλχαςδ’αὐτίκ’πειτα θεοπροπέων γόρευε·
τίπτ’νε γένεσθε κάρηκομόωντεςχαιοί;
μῖνμὲντόδ’φηνε τέραςμέγαμητίετα Ζεὺς
ψιμονψιτέλεστον,ου κλέοςοὔποτ’λεῖται.
Ὡςοὗτος κατὰτέκναφάγε στρουθοῖο καὶαὐτὴν
κτώ,τὰρ μήτηρνάτη ἦντέκετέκνα,
ὣςμεῖς τοσσαῦτ’τεα πτολεμίξομεναὖθι,
τῷδεκάτῳ δὲπόλιναἱρήσομενεὐρυάγυιαν.
Κεῖνοςτὼςγόρευε· τὰδὴνῦνπάντατελεῖται.
Ἀλλ’γε μίμνετε πάντεςϋκνήμιδες χαιοὶ
αὐτοῦεἰςκενστυ μέγαΠριάμοιο λωμεν.
Ὣςφατ’,ργεῖοι δὲμέγ’αχον,μφὶ δὲνῆες
σμερδαλέον κονάβησαν ϋσάντων ὑπ’χαιῶν,
μῦθονπαινήσαντεςδυσσῆος θείοιο·
τοῖσιδὲκαὶμετέειπε Γερήνιος ππότα Νέστωρ·
πόποι δὴπαισὶνοικότεςγοράασθε
νηπιάχοιςοἷςοὔτιμέλειπολεμήϊα ργα.
Πῇδὴσυνθεσίαι τεκαὶρκια βήσεταιμιν;
ἐνπυρὶδὴ βουλαίτεγενοίατο μήδεά τ’ἀνδρῶν
σπονδαίτ’ἄκρητοι καὶδεξιαί,ᾗςπέπιθμεν·
αὔτωςγὰρπέεσσ’ριδαίνομεν,οὐδέ τιμῆχος
εὑρέμεναι δυνάμεσθα,πολὺνχρόνοννθάδ’όντες.
τρεΐδη σὺδ’ἔθ’ὡςπρὶνχων στεμφέα βουλὴν
ρχευ’ργείοισι κατὰκρατερὰς σμίνας,
τούσδεδ’ἔα φθινύθειννα καὶδύο,τοίκενχαιῶν
νόσφινβουλεύωσ’·νυσις δ’οὐκσσεταιαὐτῶν·
πρὶνργος δ’ἰέναι πρὶνκαὶΔιὸςαἰγιόχοιο
γνώμεναιεἴτε ψεῦδοςπόσχεσιςεἴτεκαὶοὐκί.
Φημὶγὰροὖνκατανεῦσαιπερμενέα Κρονίωνα
ματι τῷτε νηυσὶνἐνκυπόροισινβαινον
ργεῖοι Τρώεσσι φόνονκαὶκῆρα φέροντες
στράπτων πιδέξι’ ναίσιμα σήματα φαίνων.
Τὼμήτιςπρὶνπειγέσθω οἶκονδὲνέεσθαι
πρίντιναπὰρΤρώων λόχῳ κατακοιμηθῆναι,
τίσασθαι δ’Ἑλένης ρμήματά τεστοναχάς τε.
Εἰδέτιςκπάγλως θέλει οἶκονδὲνέεσθαι
πτέσθω ἧςνηὸς ϋσσέλμοιο μελαίνης,
φραπρόσθ’λλων θάνατον καὶπότμονπίσπῃ.
λλὰναξ αὐτόςτ’εὖμήδεο πείθεό τ’ἄλλῳ·
οὔτοιπόβλητον ποςσσεταιττί κενεἴπω·
κρῖν’νδραςκατὰφῦλα κατὰφρήτραςγάμεμνον,
ὡςφρήτρηφρήτρηφιν ρήγῃ, φῦλαδὲφύλοις.
Εἰδέκενὣςρξῃς καίτοιπείθωνταιχαιοί,
γνώσῃπειθ’ὅςθ’ἡγεμόνων κακὸςὅςτένυλαῶν
ἠδ’ὅςκ’ἐσθλὸςσι· κατὰσφέαςγὰρμαχέονται.
Γνώσεαιδ’εἰκαὶθεσπεσί πόλινοὐκλαπάξεις,
νδρῶνκακότητι καὶφραδί πολέμοιο.
Τὸνδ’ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείωνγαμέμνων·
μὰναὖτ’γορῇ νικᾷςγέρονυἷας χαιῶν.
ΑἲγὰρΖεῦτεπάτερκαὶθηναίη καὶπολλον
τοιοῦτοι δέκαμοισυμφράδμονεςεἶεν χαιῶν·
τώκετάχ’μύσειε πόλιςΠριάμοιο νακτος
χερσὶνὑφ’μετέρῃσιν λοῦσά τεπερθομένη τε.
λλάμοιαἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺςλγε’δωκεν,
ὅςμεμετ’πρήκτουςριδας καὶνείκεα βάλλει.
Καὶγὰργὼν χιλεύςτεμαχεσσάμεθ’εἵνεκα κούρης
ντιβίοις πέεσσιν,γὼ δ’ἦρχονχαλεπαίνων·
εἰδέποτ’ἔςγεμίαν βουλεύσομεν,οὐκέτ’πειτα
Τρωσὶννάβλησις κακοῦσσεταιοὐδ’βαιόν.
Νῦνδ’ἔρχεσθ’πὶ δεῖπνοννα ξυνάγωμεν ρηα.
Εὖμέντιςδόρυθηξάσθω, εὖδ’ἀσπίδα θέσθω,
εὖδέτιςπποισιν δεῖπνονδότωκυπόδεσσιν,
εὖδέτιςρματοςμφὶςδὼν πολέμοιο μεδέσθω,
ὥςκεπανημέριοι στυγερῷ κρινώμεθ’ρηϊ.
Οὐγὰρπαυσωλή γεμετέσσεταιοὐδ’βαιὸν
εἰμὴνὺξλθοῦσα διακρινέει μένοςνδρῶν.
δρώσει μέντευτελαμὼν μφὶστήθεσφιν
σπίδοςμφιβρότης,περὶδ’ἔγχεϊ χεῖρακαμεῖται·
δρώσει δέτευπποςΰξοον ρματιταίνων.
Ὃνδέκ’ἐγὼνπάνευθε μάχηςθέλοντα νοήσω
μιμνάζειν παρὰνηυσὶκορωνίσιν,οὔοἱπειτα
ρκιον σσεῖται φυγέειν κύναςἠδ’οἰωνούς.
Ὣςφατ’,ργεῖοι δὲμέγ’αχονὡςτε κῦμα
κτῇἐφ’ψηλῇ, τεκινήσῃ Νότοςλθών,
προβλῆτι σκοπέλῳ· τὸνδ’οὔποτεκύματα λείπει
παντοίων νέμων,ὅτ’ἂνἔνθ’νθα γένωνται.
νστάντες δ’ὀρέοντο κεδασθέντες κατὰνῆας,
κάπνισσάν τεκατὰ κλισίας, καὶδεῖπνονλοντο.
λλοςδ’ἄλλῳρεζε θεῶναἰειγενετάων
εὐχόμενος θάνατόν τεφυγεῖνκαὶμῶλονρηος.
Αὐτὰρβοῦνέρευσε ναξνδρῶνγαμέμνων
πίονα πενταέτηρον περμενέϊ Κρονίωνι,
κίκλησκεν δὲγέρονταςριστῆας Παναχαιῶν,
Νέστορα μὲνπρώτιστα καὶδομενῆα νακτα,
αὐτὰρπειτ’Αἴαντε δύωκαὶ Τυδέος υἱόν,
κτονδ’αὖτ’δυσῆα Διμῆτιν τάλαντον.
Αὐτόματος δέοἱλθε βοὴνγαθὸς Μενέλαος·
δεε γὰρκατὰθυμὸνδελφεὸν ὡςπονεῖτο.
Βοῦνδὲπεριστήσαντο καὶοὐλοχύτας νέλοντο·
τοῖσινδ’εὐχόμενος μετέφη κρείωνγαμέμνων·
Ζεῦκύδιστε μέγιστε κελαινεφὲςαἰθέρι ναίων
μὴπρὶνἐπ’έλιον δῦναικαὶπὶ κνέφαςλθεῖν
πρίνμεκατὰ πρηνὲςβαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον
αἰθαλόεν, πρῆσαιδὲπυρὸςδηίοιο θύρετρα,
κτόρεον δὲχιτῶνα περὶστήθεσσι δαΐξαι
χαλκῷῥωγαλέον· πολέες δ’ἀμφ’αὐτὸνταῖροι
πρηνέες ἐνκονίσιν δὰξλαζοίατο γαῖαν.
Ὣςφατ’,οὐδ’ρα πώοἱπεκραίαινε Κρονίων,
ἀλλ’γεδέκτομὲνρά, πόνονδ’ἀμέγαρτονφελλεν.
Αὐτὰρπεί ῥ’εὔξαντο καὶοὐλοχύτας προβάλοντο,
αὐέρυσαν μὲνπρῶτακαὶσφαξαν καὶδειραν,
μηρούςτ’ἐξέταμον κατάτε κνίσῃκάλυψαν
δίπτυχα ποιήσαντες,ἐπ’αὐτῶν δ’ὠμοθέτησαν.
Καὶτὰμὲνἂρσχίζῃσιν φύλλοισιν κατέκαιον,
σπλάγχναδ’ἄρ’μπείραντεςπείρεχονφαίστοιο.
Αὐτὰρπεὶ κατὰμῆρε κάηκαὶ σπλάγχναπάσαντο,
μίστυλλόν τ’ἄρατἆλλακαὶἀμφ’βελοῖσινπειραν,
πτησάν τεπεριφραδέως, ρύσαντό τεπάντα.
Αὐτὰρπεὶ παύσαντο πόνουτετύκοντό τεδαῖτα
δαίνυντ’,οὐδέ τιθυμὸςδεύετο δαιτὸςΐσης.
Αὐτὰρπεὶ πόσιος καὶδητύος ἐξρονντο,
τοῖςρα μύθωνρχε Γερήνιος ππότα Νέστωρ·
τρεΐδη κύδιστε ναξνδρῶνγάμεμνον,
μηκέτι νῦνδήθ’αὖθι λεγώμεθα,μηδ’τι δηρὸν
μβαλλώμεθα ργονδὴ θεὸςγγυαλίζει.
Ἀλλ’γε κήρυκες μὲνχαιῶν χαλκοχιτώνων
λαὸνκηρύσσοντεςγειρόντων κατὰνῆας,
μεῖςδ’ἀθρόοι δεκατὰ στρατὸνεὐρὺνχαιῶν
ομενφρα κεθᾶσσονγείρομενξὺν ρηα.
Ὣςφατ’,οὐδ’πίθησεν ναξνδρῶνγαμέμνων.
Αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε
κηρύσσεινπόλεμον δὲκάρη κομόωνταςχαιούς·
οἳμὲνκήρυσσον,τοὶδ’ἠγείροντο μάλ’κα.
Οἳδ’ἀμφ’τρεΐωνα διοτρεφέες βασιλῆες
θῦνονκρίνοντες,μετὰδὲ γλαυκῶπις θήνη
αἰγίδ’χουσ’ρίτιμον γήρων θανάτην τε,
τῆςκατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ερέθονται,
πάντεςϋπλεκέες, κατόμβοιος δὲκαστος·
σὺντῇπαιφάσσουσα διέσσυτο λαὸνχαιῶν
τρύνουσ’έναι·ἐνδὲ σθένοςρσενκάστῳ
καρδί λληκτον πολεμίζειν δὲμάχεσθαι.
Τοῖσιδ’ἄφαρπόλεμος γλυκίων γένετ’ νέεσθαι
ἐννηυσὶ γλαφυρῇσι φίληνἐς πατρίδα γαῖαν.
ΰτε πῦρΐδηλον πιφλέγεισπετονλην
οὔρεος ἐνκορυφῇς,καθεν δέτεφαίνεταιαὐγή,
ὣςτῶνρχομένων πὸχαλκοῦθεσπεσίοιο
αἴγληπαμφανόωσα δι’αἰθέροςοὐρανὸνκε.
Τῶνδ’ὥςτ’ὀρνίθων πετεηνῶν θνεα πολλὰ
χηνῶν γεράνων κύκνωνδουλιχοδείρων
σίω ἐνλειμῶνι Καϋστρίου μφὶῥέεθρα
νθακαὶνθα ποτῶνταιγαλλόμενα πτερύγεσσι
κλαγγηδὸν προκαθιζόντων,σμαραγεῖ δέτελειμών,
ὣςτῶνθνεα πολλὰνεῶν ποκαὶκλισιάων
ἐςπεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον·αὐτὰρπὸ χθὼν
σμερδαλέον κονάβιζε ποδῶναὐτῶν τεκαὶππων.
στανδ’ἐνλειμῶνι Σκαμανδρί νθεμόεντι
μυρίοι,σσά τεφύλλακαὶνθεα γίγνεταιρῃ.
ΰτε μυιάων δινάων θνεα πολλὰ
αἵτεκατὰ σταθμὸνποιμνήϊον λάσκουσιν
ρῃἐνεἰαρινῇ τετε γλάγοςγγεα δεύει,
τόσσοιπὶ Τρώεσσι κάρηκομόωντεςχαιοὶ
ἐνπεδί σταντο διαρραῖσαι μεματες.
Τοὺςδ’ὥςτ’αἰπόλια πλατέ’αἰγῶν αἰπόλοινδρες
ῥεῖαδιακρίνωσιν πείκενομῷ μιγέωσιν,
ὣςτοὺςγεμόνες διεκόσμεον νθακαὶνθα
σμίνην δ’ἰέναι,μετὰδὲ κρείωνγαμέμνων
μματα καὶκεφαλὴν κελος Διτερπικεραύνῳ,
ρεϊ δὲζώνην,στέρνονδὲΠοσειδάωνι.
ΰτε βοῦςγέληφι μέγ’ξοχοςπλετο πάντων
ταῦρος·γάρτεβόεσσι μεταπρέπειγρομένῃσι·
τοῖονἄρ’τρεΐδην θῆκεΖεὺςματι κείνῳ
κπρεπέ’ἐνπολλοῖσι καὶξοχονρώεσσιν.
σπετε νῦνμοιΜοῦσαιλύμπια δώματ’χουσαι·
μεῖςγὰρθεαίστε πάρεστέ τεστέ τεπάντα,
μεῖςδὲκλέοςοἶον κούομενοὐδέ τιδμεν·
οἵτινεςγεμόνες Δαναῶν καὶκοίρανοισαν·
πληθὺνδ’οὐκἂνγὼ μυθήσομαιοὐδ’νομήνω,
οὐδ’εἴμοιδέκαμὲνγλῶσσαι,δέκαδὲ στόματ’εἶεν,
φωνὴδ’ἄρρηκτος,χάλκεονδέμοιτορ νείη,
εἰμὴλυμπιάδες ΜοῦσαιΔιὸςαἰγιόχοιο
θυγατέρες μνησαίαθ’σοι πὸλιον λθον·
ρχοὺςαὖνηῶν ρέω νῆάςτεπροπάσας.
Βοιωτῶν μὲνΠηνέλεως καὶΛήϊτοςρχον
ρκεσίλαός τεΠροθοήνωρ τεΚλονίος τε,
οἵθ’Ὑρίην νέμοντο καὶΑὐλίδα πετρήεσσαν
Σχοῖνόντε Σκῶλόντεπολύκνημόν τ’Ἐτεωνόν,
Θέσπειαν Γραῖάντεκαὶεὐρύχορον Μυκαλησσόν,
οἵτ’ἀμφ’Ἅρμ’νέμοντο καὶΕἰλέσιον καὶρυθράς,
οἵτ’Ἐλεῶν’ εἶχονἠδ’λην καὶΠετενα,
καλέην Μεδενά τ’ ἐϋκτίμενον πτολίεθρον,
ΚώπαςΕὔτρησίν τεπολυτρήρωνά τεΘίσβην,
οἵτεΚορώνειαν καὶποιήενθ’ λίαρτον,
οἵτεΠλάταιαν χονἠδ’οἳΓλισᾶντ’νέμοντο,
οἵθ’Ὑποθήβας εἶχονϋκτίμενον πτολίεθρον,
γχηστόν θ’ἱερὸν Ποσιδήϊον γλαὸν λσος,
οἵτεπολυστάφυλον ρνηνχον,οἵτεΜίδειαν
Νῖσάντε ζαθέην νθηδόνα τ’ἐσχατόωσαν·
τῶνμὲνπεντήκοντα νέεςκίον,ἐνδὲκάστῃ
κοῦροιΒοιωτῶν κατὸν καὶεἴκοσι βαῖνον.
Οἳδ’Ἀσπληδόνα ναῖονἰδ’ρχομενὸν Μινύειον,
τῶνἦρχ’σκάλαφος καὶάλμενοςυἷες ρηος
οὓςτέκενστυόχη δόμῳκτοροςζεΐδαο,
παρθένοςαἰδοίη περώϊον εἰσαναβᾶσα
ρηϊ κρατερῷ· δέοἱπαρελέξατο λάθρῃ·
τοῖςδὲτριήκοντα γλαφυραὶ νέεςστιχόωντο.
ΑὐτὰρΦωκήων Σχεδίος καὶπίστροφοςρχον
υἷεςφίτου μεγαθύμου Ναυβολίδαο,
οἳΚυπάρισσονχον Πυθῶνά τεπετρήεσσαν
Κρῖσάντε ζαθέην καὶΔαυλίδα καὶΠανοπῆα,
οἵτ’Ἀνεμώρειαν καὶάμπολινμφενέμοντο,
οἵτ’ἄραπὰρποταμὸν Κηφισὸν δῖονναιον,
οἵτεΛίλαιαν χονπηγῇς πιΚηφισοῖο·
τοῖςδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Οἳ μὲν Φωκήων στίχας στασαν μφιέποντες,
Βοιωτῶν δ’ἔμπληνἐπ’ριστερὰ θωρήσσοντο.
Λοκρῶνδ’ἡγεμόνευεν ϊλῆος ταχὺςΑἴας
μείων,οὔτιτόσοςγεσος Τελαμώνιος Αἴας
λλὰπολὺ μείων·λίγος μὲνην λινοθώρηξ,
γχεί δ’ἐκέκαστο Πανέλληνας καὶχαιούς·
οἳΚῦνόν τ’ἐνέμοντ’πόεντά τεΚαλλίαρόν τε
Βῆσσάντε ΣκάρφηντεκαὶΑὐγειὰς ρατεινὰς
Τάρφηντε Θρόνιον τεΒοαγρίου μφὶῥέεθρα·
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο
Λοκρῶν,οἳναίουσι πέρηνερῆς Εὐβοίης.
Οἳδ’Εὔβοιαν χονμένεα πνείοντεςβαντες
Χαλκίδα τ’Εἰρέτριάν τεπολυστάφυλόν θ’Ἱστίαιαν
Κήρινθόν τ’ἔφαλον Δίουτ’αἰπὺπτολίεθρον,
οἵτεΚάρυστονχον ἠδ’οἳΣτύραναιετάασκον,
τῶναὖθ’γεμόνευ’λεφήνωρ ζοςρηος
Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ρχὸςβάντων.
Τῷδ’ἅμ’βαντεςποντο θοοὶπιθεν κομόωντες
αἰχμηταὶ μεματες ρεκτῇσιν μελίσι
θώρηκας ῥήξεινδηίων μφὶστήθεσσι·
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Οἳδ’ἄρ’θήνας εἶχονϋκτίμενον πτολίεθρον
δῆμονρεχθῆος μεγαλήτορος,ὅνποτ’θήνη
θρέψεΔιὸς θυγάτηρ,τέκεδὲ ζείδωρος ρουρα,
κὰδδ’ἐνθήνῃς εἷσεν ἐνπίονι νηῷ·
νθαδέμινταύροισι καὶρνειοῖς λάονται
κοῦροιθηναίων περιτελλομένων νιαυτῶν·
τῶναὖθ’γεμόνευ’υἱὸς Πετεο Μενεσθεύς.
Τῷδ’οὔπώτιςμοῖος πιχθόνιος γένετ’νὴρ
κοσμῆσαι ππουςτεκαὶνέραςσπιδιώτας·
Νέστωροἶος ριζεν·γὰρπρογενέστεροςεν·
τῷδ’ἅμαπεντήκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Αἴαςδ’ἐκΣαλαμῖνος γενδυοκαίδεκα νῆας,
στῆσεδ’ἄγωνἵν’θηναίων σταντο φάλαγγες.
Οἳδ’Ἄργόςτ’εἶχονΤίρυνθά τετειχιόεσσαν
ρμιόνην σίνην τε,βαθὺνκατὰκόλπονχούσας,
Τροιζῆν’ϊόνας τεκαὶμπελόεντ’πίδαυρον,
οἵτ’ἔχονΑἴγιναν Μάσητά τεκοῦροιχαιῶν,
τῶναὖθ’γεμόνευε βοὴνγαθὸς Διομήδης
καὶΣθένελος,Καπανῆος γακλειτοῦ φίλοςυἱός·
τοῖσιδ’ἅμ’Εὐρύαλος τρίτατος κίενσόθεος φὼς
Μηκιστέοςυἱὸς Ταλαϊονίδαο νακτος·
συμπάντων δ’ἡγεῖτο βοὴνγαθὸς Διομήδης·
τοῖσιδ’ἅμ’γδώκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
ΟἳδὲΜυκήνας εἶχονϋκτίμενον πτολίεθρον
φνειόν τεΚόρινθονϋκτιμένας τεΚλεωνάς,
ρνειάς τ’ἐνέμοντο ραιθυρέην τ’ἐρατεινὴν
καὶΣικυῶν’,ὅθ’ἄρ’ δρηστος πρῶτ’ μβασίλευεν,
οἵθ’Ὑπερησίην τεκαὶαἰπεινὴν Γονόεσσαν
Πελλήνην τ’εἶχονἠδ’Αἴγιον μφενέμοντο
Αἰγιαλόν τ’ἀνὰπάντακαὶἀμφ’λίκην εὐρεῖαν,
τῶνκατὸν νηῶνρχε κρείωνγαμέμνων
τρεΐδης·μα τῷγεπολὺ πλεῖστοικαὶριστοι
λαοὶποντ’·ἐνδ’αὐτὸςδύσετο νώροπα χαλκὸν
κυδιόων, πᾶσινδὲμετέπρεπενρώεσσιν
οὕνεκ’ριστοςην πολὺδὲ πλείστουςγε λαούς.
Οἳδ’εἶχονκοίληνΛακεδαίμονα κητώεσσαν,
Φᾶρίντε Σπάρτηντεπολυτρήρωνά τεΜέσσην,
Βρυσειάς τ’ἐνέμοντο καὶΑὐγειὰς ρατεινάς,
οἵτ’ἄρ’μύκλας εἶχονλος τ’ἔφαλον πτολίεθρον,
οἵτεΛάαν εἶχονἠδ’Οἴτυλονμφενέμοντο,
τῶνοἱδελφεὸς ρχεβοὴν γαθὸς Μενέλαος
ξήκοντα νεῶν·πάτερθε δὲθωρήσσοντο·
ἐνδ’αὐτὸςκίενσι προθυμίσι πεποιθὼς
τρύνων πόλεμον δέ·μάλιστα δὲετο θυμῷ
τίσασθαι λένης ρμήματά τεστοναχάς τε.
ΟἳδὲΠύλοντ’ἐνέμοντο καὶρήνην ρατεινὴν
καὶΘρύονλφειοῖο πόρονκαὶΰκτιτονΑἰπὺ
καὶΚυπαρισσήεντα καὶμφιγένειαν ναιον
καὶΠτελεὸν καὶλος καὶΔώριον,νθά τεΜοῦσαι
ντόμεναι Θάμυριν τὸνΘρήϊκα παῦσανοιδῆς
Οἰχαλίηθεν όντα παρ’ΕὐρύτουΟἰχαλιος·
στεῦτογὰρεὐχόμενος νικησέμενεἴπερἂναὐταὶ
Μοῦσαιείδοιεν κοῦραιΔιὸςαἰγιόχοιο·
αἳδὲχολωσάμεναι πηρὸνθέσαν,αὐτὰροιδὴν
θεσπεσίην φέλοντο καὶκλέλαθον κιθαριστύν·
τῶναὖθ’γεμόνευε Γερήνιος ππότα Νέστωρ·
τῷδ’ἐνενήκοντα γλαφυραὶ νέεςστιχόωντο.
Οἳδ’ἔχονρκαδίην πὸΚυλλήνης ροςαἰπὺ
Αἰπύτιον παρὰτύμβονἵν’νέρεςγχιμαχηταί,
οἳΦενεόν τ’ἐνέμοντο καὶρχομενὸν πολύμηλον
’Ρίπηντε Στρατίην τεκαὶνεμόεσσαννίσπην
καὶΤεγέην εἶχονκαὶΜαντινέην ρατεινὴν
Στύμφηλόν τ’εἶχονκαὶΠαρρασίην νέμοντο,
τῶνἦρχ’γκαίοιο πάϊςκρείωνγαπήνωρ
ξήκοντα νεῶν·πολέες δ’ἐννη κάστῃ
ρκάδεςνδρεςβαινονπιστάμενοι πολεμίζειν.
Αὐτὸςγάρσφινδῶκενναξ νδρῶνγαμέμνων
νῆαςϋσσέλμουςπεράαν πὶοἴνοπα πόντον
τρεΐδης,πεὶοὔσφιθαλάσσια ργαμεμήλει.
Οἳδ’ἄραΒουπράσιόν τεκαὶλιδα δῖανναιον
σσονἐφ’ρμίνη καὶΜύρσινοςσχατόωσα
πέτρητ’Ὠλενίη καὶλήσιον ντὸςέργει,
τῶναὖτέσσαρεςρχοὶσαν,δέκαδ’ἀνδρὶκάστῳ
νῆεςποντο θοαί,πολέες δ’ἔμβαινονπειοί.
Τῶνμὲνἄρ’μφίμαχος καὶΘάλπιος γησάσθην
υἷεςμὲνΚτεάτου,δ’ἄρ’Εὐρύτου,κτορίωνε·
τῶνδ’Ἀμαρυγκεΐδης ρχεκρατερὸς Διώρης·
τῶνδὲτετάρτων ρχεΠολύξεινος θεοειδὴς
υἱὸςγασθένεος Αὐγηϊάδαο νακτος.
Οἳδ’ἐκΔουλιχίοιο χινάων θ’ἱεράων
νήσων,αἳναίουσι πέρηνλὸςλιδοςντα,
τῶναὖθ’γεμόνευε Μέγηςτάλαντοςρηϊ
Φυλεΐδης,ὃντίκτεΔι φίλοςππότα Φυλεύς,
ὅςποτεΔουλίχιον δ’ἀπενάσσατο πατρὶχολωθείς·
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Αὐτὰρδυσσεὺςγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους,
οἵῥ’Ἰθάκην εἶχονκαὶΝήριτονεἰνοσίφυλλον
καὶΚροκύλει’νέμοντο καὶΑἰγίλιπα τρηχεῖαν,
οἵτεΖάκυνθονχον ἠδ’οἳΣάμονμφενέμοντο,
οἵτ’ἤπειρονχον ἠδ’ντιπέραι’νέμοντο·
τῶνμὲνδυσσεὺςρχε Διμῆτιν τάλαντος·
τῷδ’ἅμανῆες ποντο δυώδεκα μιλτοπάρῃοι.
Αἰτωλῶν δ’ἡγεῖτο Θόαςνδραίμονοςυἱός,
οἳΠλευρῶν’νέμοντο καὶλενονδὲ Πυλήνην
Χαλκίδα τ’ἀγχίαλον Καλυδῶνά τεπετρήεσσαν·
οὐγὰρἔτ’Οἰνῆος μεγαλήτοροςυἱέες σαν,
οὐδ’ἄρ’ἔτ’αὐτὸςην, θάνεδὲ ξανθὸςΜελέαγρος·
τῷδ’ἐπὶπάντ’τέταλτο νασσέμενΑἰτωλοῖσι·
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Κρητῶνδ’Ἰδομενεὺςδουρὶ κλυτὸςγεμόνευεν,
οἳΚνωσόντ’εἶχονΓόρτυνά τετειχιόεσσαν,
ΛύκτονΜίλητόν τεκαὶργινόεντα Λύκαστον
Φαιστόντε ’Ρύτιόν τε,πόλειςεὖναιετοώσας,
λλοιθ’οἳΚρήτηνκατόμπολινμφενέμοντο.
Τῶνμὲνἄρ’δομενεὺςδουρὶ κλυτὸςγεμόνευε
Μηριόνης τ’ἀτάλαντοςνυαλί νδρειφόντῃ·
τοῖσιδ’ἅμ’γδώκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Τληπόλεμος δ’Ἡρακλεΐδης ΰςτεμέγαςτε
ἐκ’Ρόδουννέα νῆαςγεν ’Ροδίων γερώχων,
οἳ’Ρόδονμφενέμοντο διτρίχακοσμηθέντες
Λίνδονηλυσόν τεκαὶργινόεντα Κάμειρον.
ΤῶνμὲνΤληπόλεμος δουρὶκλυτὸςγεμόνευεν,
ὃντέκενστυόχεια βίρακληείῃ,
τὴνγετ’ἐξφύρης ποταμοῦ ποΣελλήεντος
πέρσαςστεα πολλὰδιοτρεφέων αἰζηῶν.
Τληπόλεμος δ’ἐπεὶοὖντράφ’νὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ,
αὐτίκα πατρὸςἑοῖο φίλονμήτρωα κατέκτα
δηγηράσκοντα Λικύμνιον ζονρηος·
αἶψαδὲνῆας πηξε, πολὺνδ’ὅγελαὸν γείρας
βῆφεύγωνπὶ πόντον·πείλησαν γάροἱλλοι
υἱέες υἱωνοί τεβίης ρακληείης.
Αὐτὰργ’ἐς’Ρόδονξεν λώμενοςλγεα πάσχων·
τριχθὰδὲκηθεν καταφυλαδόν,δὲ φίληθεν
ἐκΔιός,ὅςτεθεοῖσι καὶνθρώποισιννάσσει,
καίσφινθεσπέσιον πλοῦτονκατέχευε Κρονίων.
ΝιρεὺςαὖΣύμηθεν γετρεῖςνῆας ΐσας
Νιρεὺςγλαΐης υἱὸςΧαρόποιό τ’ἄνακτος
Νιρεύς,ὃςκάλλιστοςνὴρ πὸλιον λθε
τῶνλλων Δαναῶν μετ’μύμονα Πηλεΐωνα·
ἀλλ’λαπαδνὸςην, παῦροςδέοἱεἵπετο λαός.
Οἳδ’ἄραΝίσυρόν τ’εἶχονΚράπαθόν τεΚάσοντε
καὶΚῶνΕὐρυπύλοιο πόλιννήσουςτεΚαλύδνας,
τῶναὖΦείδιππός τεκαὶντιφοςγησάσθην
Θεσσαλοῦυἷε δύωρακλεΐδαο νακτος·
τοῖςδὲτριήκοντα γλαφυραὶ νέεςστιχόωντο.
Νῦναὖτοὺςσσοι τὸΠελασγικὸνργοςναιον,
οἵτ’Ἄλονοἵτ’Ἀλόπην οἵτεΤρηχῖνα νέμοντο,
οἵτ’εἶχονΦθίην ἠδ’λλάδα καλλιγύναικα,
Μυρμιδόνες δὲκαλεῦντοκαὶλληνες καὶχαιοί,
τῶναὖπεντήκοντα νεῶνἦν ρχὸςχιλλεύς.
Ἀλλ’οἵγ’οὐπολέμοιο δυσηχέος μνώοντο·
οὐγὰρην ὅςτίςσφινπὶ στίχαςγήσαιτο·
κεῖτογὰρἐννήεσσι ποδάρκης δῖοςχιλλεὺς
κούρηςχωόμενος Βρισηΐδοςϋκόμοιο,
τὴνἐκΛυρνησσοῦ ξείλετο πολλὰμογήσας
Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶτείχεα Θήβης,
κὰδδὲΜύνητ’βαλεν καὶπίστροφονγχεσιμώρους,
υἱέας Εὐηνοῖο Σεληπιάδαο νακτος·
τῆςγεκεῖτ’χέων, τάχαδ’ἀνστήσεσθαιμελλεν.
Οἳδ’εἶχονΦυλάκην καὶΠύρασοννθεμόεντα
Δήμητρος τέμενος,τωνά τεμητέρα μήλων,
γχίαλόν τ’Ἀντρῶνα δὲΠτελεὸν λεχεποίην,
τῶναὖΠρωτεσίλαος ρήϊος γεμόνευε
ζωὸςών· τότεδ’ἤδηχεν κάταγαῖα μέλαινα.
Τοῦδὲκαὶμφιδρυφὴς λοχος Φυλάκῃ λέλειπτο
καὶδόμοςμιτελής·τὸνδ’ἔκτανε Δάρδανοςνὴρ
νηὸςποθρῴσκοντα πολὺπρώτιστονχαιῶν.
Οὐδὲμὲνοὐδ’οἳναρχοισαν,πόθεόν γεμὲνρχόν·
λλάσφεαςκόσμησε Ποδάρκης ζοςρηος
φίκλου υἱὸςπολυμήλου Φυλακίδαο
αὐτοκασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου
πλότερος γενεῇ· δ’ἅμαπρότερος καὶρείων
ρωςΠρωτεσίλαος ρήϊος·οὐδέ τιλαοὶ
δεύονθ’γεμόνος,πόθεόν γεμὲνσθλὸνόντα·
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
ΟἳδὲΦερὰςνέμοντο παραὶΒοιβηΐδα λίμνην
ΒοίβηνκαὶΓλαφύρας καὶϋκτιμένην αωλκόν,
τῶνἦρχ’δμήτοιο φίλοςπάϊςνδεκα νηῶν
Εὔμηλος, τὸνὑπ’δμήτῳ τέκεδῖα γυναικῶν
λκηστις Πελίαο θυγατρῶν εἶδοςρίστη.
Οἳδ’ἄραΜηθώνην καὶΘαυμακίην νέμοντο
καὶΜελίβοιαν χονκαὶλιζῶνα τρηχεῖαν,
τῶνδὲΦιλοκτήτης ρχεντόξων εἰδὼς
πτὰνεῶν·ρέται δ’ἐνκάστῃ πεντήκοντα
μβέβασαν τόξωνεὖ εἰδότεςφι μάχεσθαι.
Ἀλλ’μὲνἐννήσῳ κεῖτοκρατέρ’λγεα πάσχων
Λήμνῳἐνγαθέῃ, θιμινλίπονυἷες χαιῶν
λκεϊ μοχθίζοντα κακῷλοόφρονοςδρου·
ἔνθ’γεκεῖτ’χέων· τάχαδὲ μνήσεσθαιμελλον
ργεῖοι παρὰνηυσὶΦιλοκτήταο νακτος.
Οὐδὲμὲνοὐδ’οἳναρχοισαν,πόθεόν γεμὲνρχόν·
λλὰΜέδωνκόσμησεν ϊλῆος νόθοςυἱός,
τόνῥ’ἔτεκεν ’Ρήνηὑπ’ϊλῆϊ πτολιπόρθῳ.
Οἳδ’εἶχονΤρίκκηνκαὶθώμην κλωμακόεσσαν,
οἵτ’ἔχονΟἰχαλίην πόλινΕὐρύτουΟἰχαλιος,
τῶναὖθ’γείσθηνσκληπιοῦ δύοπαῖδε
ητῆρ’ γαθὼ Ποδαλείριος δὲΜαχάων·
τοῖςδὲτριήκοντα γλαφυραὶ νέεςστιχόωντο.
Οἳδ’ἔχονρμένιον, οἵτεκρήνηνπέρειαν,
οἵτ’ἔχονστέριον Τιτάνοιό τελευκὰκάρηνα,
τῶνἦρχ’Εὐρύπυλος Εὐαίμονοςγλαὸς υἱός·
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Οἳδ’Ἄργισσανχον καὶΓυρτώνην νέμοντο,
ρθηνλώνην τεπόλιντ’Ὀλοοσσόνα λευκήν,
τῶναὖθ’γεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης
υἱὸςΠειριθόοιο τὸνθάνατος τέκετο Ζεύς·
τόνῥ’ὑπὸΠειριθό τέκετο κλυτὸςπποδάμεια
ματι τῷτε Φῆραςτίσατο λαχνήεντας,
τοὺςδ’ἐκΠηλίου σεκαὶΑἰθίκεσσι πέλασσεν·
οὐκοἶος, ματῷ γεΛεοντεὺςζος ρηος
υἱὸςπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο·
τοῖςδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Γουνεὺςδ’ἐκΚύφουγε δύωκαὶ εἴκοσι νῆας·
τῷδ’Ἐνινες ποντο μενεπτόλεμοί τεΠεραιβοὶ
οἳπερὶΔωδώνην δυσχείμερονοἰκί’θεντο,
οἵτ’ἀμφ’μερτὸν Τιταρησσὸν ργανέμοντο
ὅςῥ’ἐςΠηνειὸν προΐει καλλίρροον δωρ,
οὐδ’γεΠηνει συμμίσγεταιργυροδίνῃ,
λλάτέμινκαθύπερθενπιρρέει ΰτ’λαιον·
ρκουγὰρδεινοῦΣτυγὸςδατόςστινπορρώξ.
Μαγνήτων δ’ἦρχεΠρόθοος Τενθρηδόνοςυἱός,
οἳπερὶΠηνειὸν καὶΠήλιον εἰνοσίφυλλον
ναίεσκον·τῶνμὲνΠρόθοος θοὸςγεμόνευε,
τῷδ’ἅματεσσαράκοντα μέλαιναι νῆεςποντο.
Οὗτοιἄρ’γεμόνες Δαναῶν καὶκοίρανοισαν·
τίςτὰρτῶνὄχ’ριστοςην σύμοιννεπε Μοῦσα
αὐτῶνἠδ’ππων,οἳἅμ’τρεΐδῃσιν ποντο.
πποιμὲνμέγ’ρισταισαν Φηρητιάδαο,
τὰςΕὔμηλος λαυνε ποδώκεας ρνιθας ὣς
τριχαςοἰέτεας σταφύληῥ ἐπὶνῶτονΐσας·
τὰςἐνΠηρεί θρέψ’ργυρότοξος πόλλων
μφωθηλείας, φόβονρηος φορεούσας.
νδρῶναὖ μέγ’ριστοςην Τελαμώνιος Αἴας
ὄφρ’χιλεὺςμήνιεν· γὰρπολὺφέρτατοςεν,
πποιθ’οἳφορέεσκονμύμονα Πηλεΐωνα.
Ἀλλ’μὲνἐννήεσσι κορωνίσι ποντοπόροισι
κεῖτ’πομηνίσας γαμέμνονι ποιμένι λαῶν
τρεΐδῃ· λαοὶδὲπαρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης
δίσκοισιν τέρποντο καὶαἰγανέσιν έντες
τόξοισίν θ’·ἵπποιδὲπαρ’ρμασινοἷσινκαστος
λωτὸνρεπτόμενοι λεόθρεπτόν τεσέλινον
στασαν·ρματα δ’εὖ πεπυκασμένα κεῖτονάκτων
ἐνκλισίῃς· οἳδ’ἀρχὸνρηΐφιλον ποθέοντες
φοίτωννθα καὶνθα κατὰστρατὸνοὐδὲ μάχοντο.
Οἳδ’ἄρ’σαν ὡςεἴτεπυρὶ χθὼνπᾶσα νέμοιτο·
γαῖαδ’ὑπεστενάχιζε Διὣς τερπικεραύνῳ
χωομένῳ τετ’ἀμφὶΤυφωέϊ γαῖανμάσσῃ
εἰνρίμοις,θι φασὶΤυφωέος μμεναιεὐνάς·
ὣςρα τῶνπὸ ποσσὶμέγα στεναχίζετο γαῖα
ρχομένων·μάλαδ’ὦκαδιέπρησσον πεδίοιο.
Τρωσὶνδ’ἄγγελοςλθε ποδήνεμοςκέα ρις
πὰρΔιὸςαἰγιόχοιο σὺνγγελί λεγεινῇ·
οἳδ’ἀγορὰς γόρευον πὶΠριάμοιο θύρῃσι
πάντεςμηγερέες μὲννέοιδὲ γέροντες·
γχοῦδ’ἱσταμένη προσέφη πόδαςκέα ρις·
εἴσατο δὲφθογγὴνυἷϊ Πριάμοιο Πολίτῃ,
ὃςΤρώων σκοπὸςζε ποδωκείσι πεποιθὼς
τύμβῳἐπ’κροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος,
δέγμενοςππότε ναῦφινφορμηθεῖεν χαιοί·
τῷμινεισαμένη προσέφη πόδαςκέα ρις·
γέροναἰεί τοιμῦθοι φίλοικριτοίεἰσιν,
ὥςποτ’ἐπ’εἰρήνης· πόλεμος δ’ἀλίαστοςρωρεν.
δημὲν μάλαπολλὰμάχαςεἰσήλυθοννδρῶν,
ἀλλ’οὔπω τοιόνδε τοσόνδέ τελαὸν πωπα·
λίηνγὰρφύλλοισινοικότες ψαμάθοισιν
ρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι προτὶστυ.
κτορσοὶδὲμάλιστ’πιτέλλομαι,δε δὲῥέξαι·
πολλοὶγὰρκατὰστυ μέγαΠριάμου πίκουροι,
λληδ’ἄλλωνγλῶσσαπολυσπερέων νθρώπων·
τοῖσινκαστοςνὴρ σημαινέτω οἷσίπερρχει,
τῶνδ’ἐξηγείσθω κοσμησάμενος πολιήτας.
Ὣςφαθ’,κτωρ δ’οὔτιθεᾶς ποςγνοίησεν,
αἶψαδ’ἔλυσ’γορήν·πὶ τεύχεα δ’ἐσσεύοντο·
πᾶσαιδ’ὠΐγνυντο πύλαι,ἐκδ’ἔσσυτο λαὸς
πεζοίθ’ἱππῆές τε·πολὺςδ’ὀρυμαγδὸςρώρει.
στιδέτιςπροπάροιθε πόληοςαἰπεῖα κολώνη
ἐνπεδί πάνευθε περίδρομοςνθα καὶνθα,
τὴντοι νδρεςΒατίειαν κικλήσκουσιν,
θάνατοι δέτεσῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης·
νθατότε Τρῶέςτεδιέκριθενἠδ’πίκουροι.
Τρωσὶμὲνγεμόνευε μέγαςκορυθαίολοςκτωρ
Πριαμίδης·μα τῷγεπολὺ πλεῖστοικαὶριστοι
λαοὶθωρήσσοντο μεμαότεςγχείσι.
Δαρδανίων αὖτ’ρχενῢς πάϊςγχίσαο
Αἰνείας, τὸνὑπ’γχίσῃ τέκεδῖ’φροδίτη
δηςἐν κνημοῖσι θεβροτῷεὐνηθεῖσα,
οὐκοἶος, ματῷ γεδύω ντήνοροςυἷε
ρχέλοχός τ’Ἀκάμας τεμάχηςεὖ εἰδότε πάσης.
ΟἳδὲΖέλειαν ναιον παὶπόδανείατονδης
φνειοὶ πίνοντεςδωρ μέλανΑἰσήποιο
Τρῶες,τῶναὖτ’ρχε Λυκάονοςγλαὸς υἱὸς
Πάνδαρος,καὶ τόξονπόλλων αὐτὸςδωκεν.
Οἳδ’Ἀδρήστειάν τ’εἶχονκαὶδῆμονπαισοῦ
καὶΠιτύειαν χονκαὶΤηρείης ροςαἰπύ,
τῶνἦρχ’δρηστός τεκαὶμφιος λινοθώρηξ
υἷεδύω Μέροπος Περκωσίου,ὃςπερὶπάντων
δεε μαντοσύνας,οὐδὲ οὓςπαῖδαςασκε
στείχεινἐςπόλεμον φθισήνορα·τὼδέοἱοὔτι
πειθέσθην·κῆρες γὰργον μέλανος θανάτοιο.
Οἳδ’ἄραΠερκώτην καὶΠράκτιον μφενέμοντο
καὶΣηστὸνκαὶβυδον χονκαὶδῖαν ρίσβην,
τῶναὖθ’ρτακίδης ἦρχ’σιος ρχαμοςνδρῶν,
σιος ρτακίδης ὃνρίσβηθεν φέρονπποι
αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ποΣελλήεντος.
ππόθοος δ’ἄγεφῦλα Πελασγῶν γχεσιμώρων
τῶνοἳΛάρισαν ριβώλακα ναιετάασκον·
τῶνἦρχ’ππόθοός τεΠύλαιός τ’ὄζοςρηος,
υἷεδύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο.
ΑὐτὰρΘρήϊκαςἦγ’κάμας καὶΠείροος ρως
σσουςλλήσποντοςγάρροος ντὸςέργει
Εὔφημος δ’ἀρχὸςΚικόνων ἦναἰχμητάων
υἱὸςΤροιζήνοιο διοτρεφέος Κεάδαο.
ΑὐτὰρΠυραίχμηςγε Παίοναςγκυλοτόξους
τηλόθενἐξμυδῶνος ἀπ’ξιοῦ εὐρὺῥέοντος,
ξιοῦ οὗκάλλιστονδωρ πικίδναταιαἶαν.
Παφλαγόνων δ’ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον κῆρ
ἐξνετῶν,θενμιόνων γένοςγροτεράων,
οἵῥαΚύτωρον χονκαὶΣήσαμονμφενέμοντο
μφίτεΠαρθένιον ποταμὸν κλυτὰδώματ’ναιον
Κρῶμνάντ’Αἰγιαλόν τεκαὶψηλοὺς ρυθίνους.
Αὐτὰρλιζώνων δίος καὶπίστροφοςρχον
τηλόθενἐξλύβης,θενργύρουστὶ γενέθλη.
Μυσῶνδὲ Χρόμιςρχε καὶννομοςοἰωνιστής·
ἀλλ’οὐκοἰωνοῖσινρύσατο κῆραμέλαιναν,
ἀλλ’δάμη πὸχερσὶποδώκεος Αἰακίδαο
ἐνποταμῷ, θιπερΤρῶας κεράϊζε καὶλλους.
Φόρκυςαὖ Φρύγαςγε καὶσκάνιος θεοειδὴς
τῆλ’ἐξσκανίης· μέμασαν δ’ὑσμῖνι μάχεσθαι.
ΜῄοσιναὖΜέσθληςτεκαὶντιφοςγησάσθην
υἷεΤαλαιμένεος τὼΓυγαίη τέκελίμνη,
οἳκαὶΜῄοναςγον πὸΤμώλῳ γεγατας.
Νάστηςαὖ Καρῶνγήσατο βαρβαροφώνων,
οἳΜίλητον χονΦθιρῶντ’ὄροςκριτόφυλλον
Μαιάνδρουτεῥοὰς Μυκάλης τ’αἰπεινὰ κάρηνα·
τῶνμὲνἄρ’μφίμαχος καὶΝάστηςγησάσθην,
Νάστηςμφίμαχός τεΝομίονοςγλα τέκνα,
ὃςκαὶχρυσὸνχων πόλεμον δ’ἴενΰτε κούρη
νήπιος,οὐδέ τίοἱτόγ’ἐπήρκεσε λυγρὸνλεθρον,
ἀλλ’δάμη πὸχερσὶποδώκεος Αἰακίδαο
ἐνποταμῷ, χρυσὸνδ’Ἀχιλεὺςκόμισσε δαΐφρων.
Σαρπηδὼν δ’ἦρχενΛυκίων καὶΓλαῦκοςμύμων
τηλόθενἐκΛυκίης, Ξάνθουπο δινήεντος.