Audio and text annotations licensed as CC-BY, © 2016 David Chamberlain. Click a line, and/or use up/down arrows. The audio works best in Chrome or Firefox.

Index

μῆνινειδεθεΠηληϊάδεωχιλῆος
οὐλομένην,μυρί’χαιοῖςἄλγε’θηκε,
πολλὰςδ’ἰφθίμουςψυχὰςϊδιπροΐαψεν
ρώων,αὐτοὺςδὲλώριατεῦχεκύνεσσιν
οἰωνοῖσίτεπᾶσι,Διὸςδ’ἐτελείετοβουλή,
ἐξοὗδὴτὰπρῶταδιαστήτηνρίσαντε
τρεΐδηςτεναξἀνδρῶνκαὶδῖοςχιλλεύς.
τίςτ’ἄρσφωεθεῶνριδιξυνέηκεμάχεσθαι;
ΛητοῦςκαὶΔιὸςυἱός·γὰρβασιλῆϊχολωθεὶς
νοῦσοννὰστρατὸνὄρσεκακήν,λέκοντοδὲλαοί,
οὕνεκατὸνΧρύσηντίμασενρητῆρα
τρεΐδης·γὰρἦλθεθοὰςπὶνῆαςχαιῶν
λυσόμενόςτεθύγατραφέρωντ’ἀπερείσι’ποινα,
στέμματ’χωνἐνχερσὶνκηβόλουπόλλωνος
χρυσέῳνὰσκήπτρῳ,καὶλίσσετοπάνταςχαιούς,
τρεΐδαδὲμάλισταδύω,κοσμήτορελαῶν·
τρεΐδαιτεκαὶἄλλοιϋκνήμιδεςχαιοί,
μῖνμὲνθεοὶδοῖενλύμπιαδώματ’χοντες
ἐκπέρσαιΠριάμοιοπόλιν,εὖδ’οἴκαδ’κέσθαι·
παῖδαδ’ἐμοὶλύσαιτεφίλην,τὰδ’ἄποιναδέχεσθαι,
ζόμενοιΔιὸςυἱὸνκηβόλονπόλλωνα.
ἔνθ’ἄλλοιμὲνπάντεςπευφήμησανχαιοὶ
αἰδεῖσθαίθ’ἱερῆακαὶγλαδέχθαιποινα·
ἀλλ’οὐκτρεΐδῃγαμέμνονιἥνδανεθυμῷ,
ἀλλὰκακῶςφίει,κρατερὸνδ’ἐπὶμῦθοντελλε·
μήσεγέρονκοίλῃσινγὼπαρὰνηυσὶκιχείω
νῦνδηθύνοντ’στεροναὖτιςόντα,
μήνύτοιοὐχραίσμῃσκῆπτρονκαὶστέμμαθεοῖο·
τὴνδ’ἐγὼοὐλύσω·πρίνμινκαὶγῆραςπεισιν
μετέρῳνὶοἴκῳἐνἌργεϊτηλόθιπάτρης
στὸνποιχομένηνκαὶμὸνλέχοςἀντιόωσαν·
ἀλλ’θιμήμ’ἐρέθιζεσαώτεροςὥςκενέηαι.
ὣςφατ’,δεισενδ’ὃγέρωνκαὶπείθετομύθῳ·
βῆδ’ἀκέωνπαρὰθῖναπολυφλοίσβοιοθαλάσσης·
πολλὰδ’ἔπειτ’πάνευθεκιὼνρᾶθ’γεραιὸς
πόλλωνινακτι,τὸνΰκομοςτέκεΛητώ·
κλῦθίμευἀργυρότοξ’,ὃςΧρύσηνἀμφιβέβηκας
ΚίλλάντεζαθέηνΤενέδοιότεφινάσσεις,
Σμινθεῦεἴποτέτοιχαρίεντ’πὶνηὸνρεψα,
εἰδήποτέτοικατὰπίοναμηρί’κηα
ταύρωνἠδ’αἰγῶν,τὸδέμοικρήηνονέλδωρ·
τίσειανΔαναοὶμὰδάκρυασοῖσιβέλεσσιν.
ὣςφατ’εὐχόμενος,τοῦδ’ἔκλυεΦοῖβοςπόλλων,
βῆδὲκατ’Οὐλύμποιοκαρήνωνχωόμενοςκῆρ,
τόξ’μοισινχωνἀμφηρεφέατεφαρέτρην·
κλαγξανδ’ἄρ’ϊστοὶἐπ’μωνχωομένοιο,
αὐτοῦκινηθέντος·δ’ἤϊενυκτὶοικώς.
ζετ’πειτ’πάνευθενεῶν,μετὰδ’ἰὸνηκε·
δεινὴδὲκλαγγὴγένετ’ἀργυρέοιοβιοῖο·
οὐρῆαςμὲνπρῶτονπῴχετοκαὶκύναςἀργούς,
αὐτὰρπειτ’αὐτοῖσιβέλοςχεπευκὲςφιεὶς
βάλλ’·αἰεὶδὲπυραὶνεκύωνκαίοντοθαμειαί.
ἐννῆμαρμὲννὰστρατὸνχετοκῆλαθεοῖο,
τῇδεκάτῃδ’ἀγορὴνδὲκαλέσσατολαὸνχιλλεύς·
τῷγὰρπὶφρεσὶθῆκεθελευκώλενοςρη·
κήδετογὰρΔαναῶν,τιῥαθνήσκονταςρᾶτο.
οἳδ’ἐπεὶοὖνγερθενμηγερέεςτεγένοντο,
τοῖσιδ’ἀνιστάμενοςμετέφηπόδαςκὺςχιλλεύς·
τρεΐδηνῦνἄμμεπαλιμπλαγχθένταςΐω
ἂψπονοστήσειν,εἴκενθάνατόνγεφύγοιμεν,
εἰδὴμοῦπόλεμόςτεδαμᾷκαὶλοιμὸςχαιούς·
ἀλλ’γεδήτιναμάντινρείομενερῆα
καὶνειροπόλον,καὶγάρτ’ὄναρἐκΔιόςστιν,
ὅςκ’εἴποιτιτόσσονχώσατοΦοῖβοςπόλλων,
εἴτ’ἄρ’γ’εὐχωλῆςπιμέμφεταιἠδ’κατόμβης,
αἴκένπωςἀρνῶνκνίσηςαἰγῶντετελείων
βούλεταιἀντιάσαςμῖνπὸλοιγὸνμῦναι.
τοιγ’ὣςεἰπὼνκατ’ἄρ’ζετο·τοῖσιδ’ἀνέστη
ΚάλχαςΘεστορίδηςοἰωνοπόλωνὄχ’ριστος,
ὃςδητάτ’ἐόντατάτ’ἐσσόμεναπρότ’ἐόντα,
καὶνήεσσ’γήσατ’χαιῶνλιονεἴσω
ἣνδιμαντοσύνην,τήνοἱπόρεΦοῖβοςπόλλων·
σφινφρονέωνγορήσατοκαὶμετέειπεν·
χιλεῦκέλεαίμεΔιφίλεμυθήσασθαι
μῆνινπόλλωνοςκατηβελέταονακτος·
τοὶγὰργὼνρέω·σὺδὲσύνθεοκαίμοιμοσσον
μένμοιπρόφρωνπεσινκαὶχερσὶνρήξειν·
γὰρΐομαιἄνδραχολωσέμεν,ὃςμέγαπάντων
Ἀργείωνκρατέεικαίοἱπείθονταιχαιοί·
κρείσσωνγὰρβασιλεὺςτεχώσεταιἀνδρὶχέρηϊ·
εἴπεργάρτεχόλονγεκαὶαὐτῆμαρκαταπέψῃ,
ἀλλάτεκαὶμετόπισθενχεικότον,ὄφρατελέσσῃ,
ἐνστήθεσσινοῖσι·σὺδὲφράσαιεἴμεσαώσεις.
τὸνδ’ἀπαμειβόμενοςπροσέφηπόδαςκὺςχιλλεύς·
’θαρσήσαςμάλαεἰπὲθεοπρόπιοντιοἶσθα·
οὐμὰγὰρπόλλωναΔιφίλον,τεσὺΚάλχαν
εὐχόμενοςΔαναοῖσιθεοπροπίαςναφαίνεις,
οὔτιςμεῦζῶντοςκαὶπὶχθονὶδερκομένοιο
σοὶκοίλῃςπαρὰνηυσίβαρείαςχεῖραςποίσει
συμπάντωνΔαναῶν,οὐδ’ἢνγαμέμνοναεἴπῃς,
ὃςνῦνπολλὸνριστοςχαιῶνεὔχεταιεἶναι.
καὶτότεδὴθάρσησεκαὶηὔδαμάντιςμύμων·
οὔτ’ἄργ’εὐχωλῆςπιμέμφεταιοὐδ’κατόμβης,
ἀλλ’νεκ’ρητῆροςὃντίμησ’γαμέμνων,
οὐδ’πέλυσεθύγατρακαὶοὐκπεδέξατ’ποινα,
τοὔνεκ’ἄρ’ἄλγε’δωκενκηβόλοςἠδ’τιδώσει·
οὐδ’γεπρὶνΔαναοῖσινεικέαλοιγὸνπώσει
πρίνγ’ἀπὸπατρὶφίλῳδόμεναιλικώπιδακούρην
πριάτηννάποινον,γεινθ’ἱερὴνκατόμβην
ἐςΧρύσην·τότεκένμινλασσάμενοιπεπίθοιμεν.
τοιγ’ὣςεἰπὼνκατ’ἄρ’ζετο·τοῖσιδ’ἀνέστη
ρωςτρεΐδηςεὐρὺκρείωνγαμέμνων
ἀχνύμενος·μένεοςδὲμέγαφρένεςἀμφιμέλαιναι
πίμπλαντ’,ὄσσεδέοἱπυρὶλαμπετόωντιΐκτην·
Κάλχανταπρώτιστακάκ’ὀσσόμενοςπροσέειπε·
μάντικακῶνοὐπώποτέμοιτὸκρήγυονεἶπας·
αἰείτοιτὰκάκ’στὶφίλαφρεσὶμαντεύεσθαι,
ἐσθλὸνδ’οὔτέτίπωεἶπαςποςοὔτ’τέλεσσας·
καὶνῦνἐνΔαναοῖσιθεοπροπέωνγορεύεις
ὡςδὴτοῦδ’νεκάσφινκηβόλοςἄλγεατεύχει,
οὕνεκ’γὼκούρηςΧρυσηΐδοςγλά’ποινα
οὐκθελονδέξασθαι,πεὶπολὺβούλομαιαὐτὴν
οἴκοιχειν·καὶγάρῥαΚλυταιμνήστρηςπροβέβουλα
κουριδίηςλόχου,πεὶοὔθένστιχερείων,
οὐδέμαςοὐδὲφυήν,οὔτ’ἂρφρέναςοὔτέτιἔργα.
ἀλλὰκαὶὧςθέλωδόμεναιπάλινεἰτόγ’ἄμεινον·
βούλομ’γὼλαὸνσῶνἔμμεναιπολέσθαι·
αὐτὰρμοὶγέραςαὐτίχ’τοιμάσατ’ὄφραμὴοἶος
Ἀργείωνγέραστοςω,πεὶοὐδὲοικε·
λεύσσετεγὰρτόγεπάντεςμοιγέραςἔρχεταιἄλλῃ.
τὸνδ’ἠμείβετ’πειταποδάρκηςδῖοςχιλλεύς·
τρεΐδηκύδιστεφιλοκτεανώτατεπάντων,
πῶςγάρτοιδώσουσιγέραςμεγάθυμοιχαιοί;
οὐδέτίπουἴδμενξυνήϊακείμεναπολλά·
ἀλλὰτὰμὲνπολίωνξεπράθομεν,τὰδέδασται,
λαοὺςδ’οὐκπέοικεπαλίλλογαταῦτ’παγείρειν.
ἀλλὰσὺμὲννῦντήνδεθεπρόες·αὐτὰρχαιοὶ
τριπλῇτετραπλῇτ’ἀποτείσομεν,αἴκέποθιΖεὺς
δῷσιπόλινΤροίηνεὐτείχεονξαλαπάξαι.
τὸνδ’ἀπαμειβόμενοςπροσέφηκρείωνγαμέμνων·
μὴδ’οὕτωςγαθόςπερὼνθεοείκελ’χιλλεῦ
κλέπτενόῳ,πεὶοὐπαρελεύσεαιοὐδέμεπείσεις.
θέλειςὄφρ’αὐτὸςχῃςγέρας,αὐτὰρἔμ’αὔτως
ἧσθαιδευόμενον,κέλεαιδέμετήνδ’ποδοῦναι;
ἀλλ’εἰμὲνδώσουσιγέραςμεγάθυμοιχαιοὶ
ἄρσαντεςκατὰθυμὸνπωςἀντάξιονσται·
εἰδέκεμὴδώωσινγὼδέκεναὐτὸςλωμαι
τεὸνΑἴαντοςὼνγέρας,δυσῆος
ξωλών·δέκενκεχολώσεταιὅνκενκωμαι.
ἀλλ’τοιμὲνταῦταμεταφρασόμεσθακαὶαὖτις,
νῦνδ’ἄγενῆαμέλαινανρύσσομενεἰςλαδῖαν,
ἐνδ’ἐρέταςπιτηδὲςγείρομεν,ἐςδ’ἑκατόμβην
θείομεν,ἂνδ’αὐτὴνΧρυσηΐδακαλλιπάρῃον
βήσομεν·εἷςδέτιςἀρχὸςνὴρβουληφόροςστω,
Αἴαςδομενεὺςδῖοςδυσσεὺς
σὺΠηλεΐδηπάντωνἐκπαγλότατ’ἀνδρῶν,
ὄφρ’μινκάεργονλάσσεαιερὰῥέξας.
τὸνδ’ἄρ’πόδραδὼνπροσέφηπόδαςκὺςχιλλεύς·
’ὤμοιναιδείηνπιειμένεκερδαλεόφρον
πῶςτίςτοιπρόφρωνπεσινπείθηταιχαιῶν
δὸνἐλθέμεναιἀνδράσινφιμάχεσθαι;
οὐγὰργὼΤρώωννεκ’λυθοναἰχμητάων
δεῦρομαχησόμενος,πεὶοὔτίμοιαἴτιοίεἰσιν·
οὐγὰρπώποτ’μὰςβοῦςλασανοὐδὲμὲνἵππους,
οὐδέποτ’ἐνΦθίριβώλακιβωτιανείρῃ
καρπὸνδηλήσαντ’,πεὶμάλαπολλὰμεταξὺ
οὔρεάτεσκιόενταθάλασσάτεχήεσσα·
ἀλλὰσοὶμέγ’ναιδὲςἅμ’σπόμεθ’ὄφρασὺχαίρῃς,
τιμὴνἀρνύμενοιΜενελάσοίτεκυνῶπα
πρὸςΤρώων·τῶνοὔτιμετατρέπῃοὐδ’λεγίζεις·
καὶδήμοιγέραςαὐτὸςφαιρήσεσθαιπειλεῖς,
πιπολλὰμόγησα,δόσανδέμοιυἷεςχαιῶν.
οὐμὲνσοίποτεσονχωγέραςὁππότ’χαιοὶ
Τρώωνἐκπέρσωσ’εὖναιόμενονπτολίεθρον·
ἀλλὰτὸμὲνπλεῖονπολυάϊκοςπολέμοιο
χεῖρεςμαὶδιέπουσ’·τὰρἤνποτεδασμὸςκηται,
σοὶτὸγέραςπολὺμεῖζον,γὼδ’ὀλίγοντεφίλοντε
ἔρχομ’χωνπὶνῆας,πείκεκάμωπολεμίζων.
νῦνδ’εἶμιΦθίηνδ’,ἐπεὶπολὺφέρτερόνστιν
οἴκαδ’μενσὺννηυσὶκορωνίσιν,οὐδέσ’ὀΐω
ἐνθάδ’τιμοςἐὼνφενοςκαὶπλοῦτονφύξειν.
τὸνδ’ἠμείβετ’πειταναξἀνδρῶνγαμέμνων·
φεῦγεμάλ’εἴτοιθυμὸςπέσσυται,οὐδέσ’ἔγωγε
λίσσομαιεἵνεκ’μεῖομένειν·πάρ’μοιγεκαὶἄλλοι
οἵκέμετιμήσουσι,μάλισταδὲμητίεταΖεύς.
ἔχθιστοςδέμοίἐσσιδιοτρεφέωνβασιλήων·
αἰεὶγάρτοιριςτεφίληπόλεμοίτεμάχαιτε·
εἰμάλακαρτερόςἐσσι,θεόςπουσοὶτόγ’ἔδωκεν·
οἴκαδ’ὼνσὺννηυσίτεσῇςκαὶσοῖςτάροισι
Μυρμιδόνεσσιννασσε,σέθενδ’ἐγὼοὐκλεγίζω,
οὐδ’θομαικοτέοντος·πειλήσωδέτοιδε·
ὡςἔμ’φαιρεῖταιΧρυσηΐδαΦοῖβοςπόλλων,
τὴνμὲνγὼσὺννηΐτ’ ἐμῇκαὶμοῖςτάροισι
πέμψω,γὼδέκ’ἄγωΒρισηΐδακαλλιπάρῃον
αὐτὸςὼνκλισίηνδὲτὸσὸνγέραςὄφρ’εἰδῇς
ὅσσονφέρτερόςεἰμισέθεν,στυγέδὲκαὶἄλλος
σονμοὶφάσθαικαὶμοιωθήμεναιἄντην.
ὣςφάτο·Πηλεΐωνιδ’ ἄχοςγένετ’,ἐνδέοἱτορ
στήθεσσινλασίοισιδιάνδιχαμερμήριξεν,
γεφάσγανονξὺρυσσάμενοςπαρὰμηροῦ
τοὺςμὲνναστήσειεν,δ’Ἀτρεΐδηνναρίζοι,
εχόλονπαύσειενρητύσειέτεθυμόν.
οςταῦθ’ὥρμαινεκατὰφρένακαὶκατὰθυμόν,
ἕλκετοδ’ἐκκολεοῖομέγαξίφος,ἦλθεδ’Ἀθήνη
οὐρανόθεν·πρὸγὰρκεθελευκώλενοςρη
ἄμφωμῶςθυμῷφιλέουσάτεκηδομένητε·
στῆδ’ὄπιθεν,ξανθῆςδὲκόμηςλεΠηλεΐωνα
οἴφαινομένη·τῶνδ’ἄλλωνοὔτιςρᾶτο·
θάμβησενδ’Ἀχιλεύς,μετὰδ’ἐτράπετ’,αὐτίκαδ’ἔγνω
Παλλάδ’θηναίην·δεινὼδέοἱὄσσεφάανθεν·
καίμινφωνήσαςπεαπτερόενταπροσηύδα·
τίπτ’αὖτ’αἰγιόχοιοΔιὸςτέκοςεἰλήλουθας;
ναβρινδῃγαμέμνονοςτρεΐδαο;
ἀλλ’ἔκτοιρέω,τὸδὲκαὶτελέεσθαιΐω·
ᾗςπεροπλίσιτάχ’ἄνποτεθυμὸνλέσσῃ.
τὸνδ’αὖτεπροσέειπεθεγλαυκῶπιςθήνη·
ἦλθονγὼπαύσουσατὸσὸνμένος,αἴκεπίθηαι,
οὐρανόθεν·πρὸδέμ’ἧκεθελευκώλενοςρη
ἄμφωμῶςθυμῷφιλέουσάτεκηδομένητε·
ἀλλ’γελῆγ’ριδος,μηδὲξίφοςἕλκεοχειρί·
ἀλλ’τοιπεσινμὲννείδισονὡςσεταίπερ·
δεγὰρξερέω,τὸδὲκαὶτετελεσμένονσται·
καίποτέτοιτρὶςτόσσαπαρέσσεταιγλαδῶρα
βριοςεἵνεκατῆσδε·σὺδ’ἴσχεο,πείθεοδ’ἡμῖν.
τὴνδ’ἀπαμειβόμενοςπροσέφηπόδαςκὺςχιλλεύς·
’χρὴμὲνσφωΐτερόνγεθεποςεἰρύσσασθαι
καὶμάλαπερθυμῷκεχολωμένον·ὧςγὰρμεινον·
ὅςκεθεοῖςπιπείθηταιμάλατ’ἔκλυοναὐτοῦ.
καὶἐπ’ἀργυρέκώπῃσχέθεχεῖραβαρεῖαν,
ἂψδ’ἐςκουλεὸνσεμέγαξίφος,οὐδ’πίθησε
μύθῳθηναίης·δ’Οὔλυμπονδὲβεβήκει
δώματ’ἐςαἰγιόχοιοΔιὸςμετὰδαίμοναςἄλλους.
Πηλεΐδηςδ’ἐξαῦτιςταρτηροῖςπέεσσιν
τρεΐδηνπροσέειπε,καὶοὔπωλῆγεχόλοιο·
οἰνοβαρές,κυνὸςὄμματ’χων,κραδίηνδ’ ἐλάφοιο,
οὔτέποτ’ἐςπόλεμονμαλαθωρηχθῆναι
οὔτελόχονδ’ἰέναισὺνριστήεσσινχαιῶν
τέτληκαςθυμῷ·τὸδέτοικὴρεἴδεταιεἶναι.
πολὺλώϊόνστικατὰστρατὸνεὐρὺνχαιῶν
δῶρ’ποαιρεῖσθαιὅςτιςσέθενἀντίονεἴπῃ·
δημοβόροςβασιλεὺςπεὶοὐτιδανοῖσιννάσσεις·
γὰρἂντρεΐδηνῦνσταταλωβήσαιο.
ἀλλ’ἔκτοιρέωκαὶπὶμέγανὅρκονμοῦμαι·
ναὶμὰτόδεσκῆπτρον,τὸμὲνοὔποτεφύλλακαὶζους
φύσει,πεὶδὴπρῶτατομὴνἐνρεσσιλέλοιπεν,
οὐδ’ναθηλήσει·περὶγάρῥάχαλκὸςλεψε
φύλλάτεκαὶφλοιόν·νῦναὖτέμινυἷεςχαιῶν
ἐνπαλάμῃςφορέουσιδικασπόλοι,οἵτεθέμιστας
πρὸςΔιὸςεἰρύαται·δέτοιμέγαςἔσσεταιὅρκος·
ποτ’χιλλῆοςποθὴξεταιυἷαςχαιῶν
σύμπαντας·τότεδ’οὔτιδυνήσεαιἀχνύμενόςπερ
χραισμεῖν,εὖτ’ἂνπολλοὶὑφ’κτοροςἀνδροφόνοιο
θνήσκοντεςπίπτωσι·σὺδ’ἔνδοθιθυμὸνμύξεις
χωόμενοςτ’ἄριστονχαιῶνοὐδὲντισας.
ὣςφάτοΠηλεΐδης,ποτὶδὲσκῆπτρονβάλεγαί
χρυσείοιςλοισιπεπαρμένον,ζετοδ’αὐτός·
τρεΐδηςδ’ἑτέρωθενμήνιε·τοῖσιδὲΝέστωρ
δυεπὴςνόρουσελιγὺςΠυλίωνγορητής,
τοῦκαὶπὸγλώσσηςμέλιτοςγλυκίωνῥέεναὐδή·
τῷδ’ἤδηδύομὲνγενεαὶμερόπωνἀνθρώπων
ἐφθίαθ’,οἵοἱπρόσθενματράφενἠδ’γένοντο
ἐνΠύλῳγαθέῃ,μετὰδὲτριτάτοισιννασσεν·
σφινφρονέωνγορήσατοκαὶμετέειπεν·
πόποιμέγαπένθοςχαιΐδαγαῖανκάνει·
κενγηθήσαιΠρίαμοςΠριάμοιότεπαῖδες
ἄλλοιτεΤρῶεςμέγακενκεχαροίατοθυμῷ
εἰσφῶϊντάδεπάνταπυθοίατομαρναμένοιϊν,
οἳπερὶμὲνβουλὴνΔαναῶν,περὶδ’ἐστὲμάχεσθαι.
ἀλλὰπίθεσθ’·ἄμφωδὲνεωτέρωστὸνμεῖο·
δηγάρποτ’γὼκαὶρείοσινέπερμῖν
ἀνδράσινμίλησα,καὶοὔποτέμ’οἵγ’ἀθέριζον.
οὐγάρπωτοίουςδοννέραςοὐδὲδωμαι,
οἷονΠειρίθοόντεΔρύαντάτεποιμέναλαῶν
Καινέατ’ἘξάδιόντεκαὶἀντίθεονΠολύφημον
Θησέατ’Αἰγεΐδην,πιείκελονθανάτοισιν·
κάρτιστοιδὴκεῖνοιπιχθονίωντράφενἀνδρῶν·
κάρτιστοιμὲνσανκαὶκαρτίστοιςμάχοντο
φηρσὶνρεσκῴοισικαὶἐκπάγλωςπόλεσσαν.
καὶμὲντοῖσινγὼμεθομίλεονἐκΠύλουἐλθὼν
τηλόθενἐξπίηςγαίης·καλέσαντογὰραὐτοί·
καὶμαχόμηνκατ’ἔμ’αὐτὸνγώ·κείνοισιδ’ἂνοὔτις
τῶνοἳνῦνβροτοίεἰσινπιχθόνιοιμαχέοιτο·
καὶμένμευβουλέωνξύνιενπείθοντότεμύθῳ·
ἀλλὰπίθεσθεκαὶὔμμες,πεὶπείθεσθαιμεινον·
μήτεσὺτόνδ’γαθόςπερὼνποαίρεοκούρην,
ἀλλ’ἔαὥςοἱπρῶταδόσανγέραςυἷεςχαιῶν·
μήτεσὺΠηλείδηθελ’ριζέμεναιβασιλῆϊ
ἀντιβίην,πεὶοὔποθ’μοίηςἔμμορετιμῆς
σκηπτοῦχοςβασιλεύς,τεΖεὺςκῦδοςδωκεν.
εἰδὲσὺκαρτερόςἐσσιθεδέσεγείνατομήτηρ,
ἀλλ’γεφέρτερόςστινπεὶπλεόνεσσιννάσσει.
τρεΐδησὺδὲπαῦετεὸνμένος·αὐτὰργωγε
λίσσομ’χιλλῆϊμεθέμενχόλον,ὃςμέγαπᾶσιν
ἕρκοςχαιοῖσινπέλεταιπολέμοιοκακοῖο.
τὸνδ’ἀπαμειβόμενοςπροσέφηκρείωνγαμέμνων·
ναὶδὴταῦτάγεπάνταγέρονκατὰμοῖρανειπες·
ἀλλ’ὅδ’νὴρθέλειπερὶπάντωνἔμμεναιἄλλων,
πάντωνμὲνκρατέεινθέλει,πάντεσσιδ’ἀνάσσειν,
πᾶσιδὲσημαίνειν,τιν’οὐπείσεσθαιΐω·
εἰδέμιναἰχμητὴνθεσανθεοὶαἰὲνόντες
τοὔνεκάοἱπροθέουσιννείδεαμυθήσασθαι;
τὸνδ’ἄρ’ποβλήδηνμείβετοδῖοςχιλλεύς·
γάρκενδειλόςτεκαὶοὐτιδανὸςκαλεοίμην
εἰδὴσοὶπᾶνἔργονπείξομαιὅττίκενεἴπῃς·
ἄλλοισινδὴταῦτ’πιτέλλεο,μὴγὰρμοιγε
σήμαιν’·οὐγὰργωγ’τισοὶπείσεσθαιΐω.
ἄλλοδέτοιρέω,σὺδ’ἐνὶφρεσὶβάλλεοσῇσι·
χερσὶμὲνοὔτοιγωγεμαχήσομαιεἵνεκακούρης
οὔτεσοὶοὔτέτῳἄλλῳ,πείμ’ἀφέλεσθέγεδόντες·
τῶνδ’ἄλλωνμοίστιθοπαρὰνημελαίνῃ
τῶνοὐκἄντιφέροιςνελὼνέκοντοςμεῖο·
εἰδ’ἄγεμὴνπείρησαιναγνώωσικαὶοἵδε·
αἶψάτοιαἷμακελαινὸνρωήσειπερὶδουρί.
ὣςτώγ’ἀντιβίοισιμαχεσσαμένωπέεσσιν
ἀνστήτην,λῦσανδ’ἀγορὴνπαρὰνηυσὶνχαιῶν·
Πηλεΐδηςμὲνπὶκλισίαςκαὶνῆαςΐσας
ϊεσύντεΜενοιτιάδῃκαὶοἷςτάροισιν·
τρεΐδηςδ’ἄρανῆαθοὴνλαδὲπροέρυσσεν,
ἐνδ’ἐρέταςκρινενείκοσιν,ἐςδ’ἑκατόμβην
βῆσε θεῷ,νὰ δὲ Χρυσηΐδα καλλιπάρῃον
εἷσενγων·ἐνδ’ἀρχὸςβηπολύμητιςδυσσεύς.
οἳμὲνπειτ’ναβάντεςπέπλεονγρὰκέλευθα,
λαοὺςδ’Ἀτρεΐδηςπολυμαίνεσθαινωγεν·
οἳδ’ἀπελυμαίνοντοκαὶεἰςλαλύματαβάλλον,
ἕρδονδ’Ἀπόλλωνιτεληέσσας κατόμβας
ταύρωνἠδ’αἰγῶνπαρὰθῖν’λὸςτρυγέτοιο·
κνίσηδ’οὐρανὸνκενλισσομένηπερὶκαπνῷ.
ὣςοἳμὲντὰπένοντοκατὰστρατόν·οὐδ’γαμέμνων
λῆγ’ριδοςτὴνπρῶτονπηπείλησ’χιλῆϊ,
ἀλλ’γεΤαλθύβιόντεκαὶΕὐρυβάτηνπροσέειπε,
τώοἱσανκήρυκεκαὶτρηρὼθεράποντε·
ἔρχεσθονκλισίηνΠηληϊάδεωχιλῆος·
χειρὸςλόντ’γέμενΒρισηΐδακαλλιπάρῃον·
εἰδέκεμὴδώσινγὼδέκεναὐτὸςλωμαι
ἐλθὼνσὺνπλεόνεσσι·τόοἱκαὶῥίγιονσται.
ὣςεἰπὼνπροΐει,κρατερὸνδ’ἐπὶμῦθοντελλε·
τὼδ’ἀέκοντεβάτηνπαρὰθῖν’λὸςτρυγέτοιο,
Μυρμιδόνωνδ’ἐπίτεκλισίαςκαὶνῆαςκέσθην,
τὸνδ’εὗρονπαράτεκλισίκαὶνημελαίνῃ
μενον·οὐδ’ρατώγεδὼνγήθησενχιλλεύς.
τὼμὲνταρβήσαντεκαὶαἰδομένωβασιλῆα
στήτην,οὐδέτίμινπροσεφώνεονοὐδ’ρέοντο·
αὐτὰρἔγνωσιννὶφρεσὶφώνησέντε·
χαίρετεκήρυκεςΔιὸςἄγγελοιδὲκαὶἀνδρῶν,
ἆσσονἴτ’·οὔτίμοιὔμμεςπαίτιοιἀλλ’γαμέμνων,
σφῶϊπροΐειΒρισηΐδοςεἵνεκακούρης.
ἀλλ’γεδιογενὲςΠατρόκλεεςξαγεκούρην
καίσφωϊνδὸςγειν·τὼδ’αὐτὼμάρτυροιστων
πρόςτεθεῶνμακάρωνπρόςτεθνητῶνἀνθρώπων
καὶπρὸςτοῦβασιλῆοςπηνέοςεἴποτεδ’αὖτε
χρειμεῖογένηταιεικέαλοιγὸνμῦναι
τοῖςἄλλοις·γὰργ’ὀλοισιφρεσὶθύει,
οὐδέτιοἶδενοσαιμαπρόσσωκαὶπίσσω,
ὅππωςοἱπαρὰνηυσὶσόοιμαχέοιντοχαιοί.
ὣςφάτο,Πάτροκλοςδὲφίλῳπεπείθεθ’ταίρῳ,
ἐκδ’ἄγαγεκλισίηςΒρισηΐδακαλλιπάρῃον,
δῶκεδ’ἄγειν·τὼδ’αὖτιςτηνπαρὰνῆαςχαιῶν·
δ’ἀέκουσ’ματοῖσιγυνὴκίεν·αὐτὰρχιλλεὺς
δακρύσαςτάρωνφαρζετονόσφιλιασθείς,
θῖν’ἔφ’λὸςπολιῆς,ρόωνἐπ’πείροναπόντον·
πολλὰδὲμητρὶφίλῃρήσατοχεῖραςρεγνύς·
μῆτερπείμ’ἔτεκέςγεμινυνθάδιόνπερόντα,
τιμήνπέρμοιφελλενλύμπιοςἐγγυαλίξαι
Ζεὺςψιβρεμέτης·νῦνδ’οὐδέμετυτθὸντισεν·
γάρμ’Ἀτρεΐδηςεὐρὺκρείωνγαμέμνων
τίμησεν·λὼνγὰρχειγέραςαὐτὸςπούρας.
ὣςφάτοδάκρυχέων,τοῦδ’ἔκλυεπότνιαμήτηρ
μένηἐνβένθεσσινλὸςπαρὰπατρὶγέροντι·
καρπαλίμωςδ’ἀνέδυπολιῆςλὸςΰτ’μίχλη,
καίῥαπάροιθ’αὐτοῖοκαθέζετοδάκρυχέοντος,
χειρίτέμινκατέρεξενποςτ’ἔφατ’ἔκτ’ὀνόμαζε·
τέκνοντίκλαίεις;τίδέσεφρέναςκετοπένθος;
ξαύδα,μὴκεῦθενόῳ,ναεἴδομενἄμφω.
τὴνδὲβαρὺστενάχωνπροσέφηπόδαςκὺςχιλλεύς·
οἶσθα·τίτοιταῦταδυίπάντ’γορεύω;
χόμεθ’ἐςΘήβηνερὴνπόλινετίωνος,
τὴνδὲδιεπράθομέντεκαὶγομενἐνθάδεπάντα·
καὶτὰμὲνεὖδάσσαντομετὰσφίσινυἷεςχαιῶν,
ἐκδ’ἕλοντρεΐδῃΧρυσηΐδακαλλιπάρῃον.
Χρύσηςδ’αὖθ’ερεὺςκατηβόλουπόλλωνος
ἦλθεθοὰςπὶνῆαςχαιῶνχαλκοχιτώνων
λυσόμενόςτεθύγατραφέρωντ’ἀπερείσι’ποινα,
στέμματ’χωνἐνχερσὶνκηβόλουπόλλωνος
χρυσέῳνὰσκήπτρῳ,καὶλίσσετοπάνταςχαιούς,
τρεΐδαδὲμάλισταδύωκοσμήτορελαῶν.
ἔνθ’ἄλλοιμὲνπάντεςπευφήμησανχαιοὶ
αἰδεῖσθαίθ’ἱερῆακαὶγλαδέχθαιποινα·
ἀλλ’οὐκτρεΐδῃγαμέμνονιἥνδανεθυμῷ,
ἀλλὰκακῶςφίει,κρατερὸνδ’ἐπὶμῦθοντελλε·
χωόμενοςδ’ὁγέρωνπάλινχετο·τοῖοδ’Ἀπόλλων
εὐξαμένουκουσεν,πεὶμάλαοἱφίλοςεν,
κεδ’ἐπ’Ἀργείοισικακὸνβέλος·οἳδένυλαοὶ
θνῇσκονπασσύτεροι,τὰδ’ἐπῴχετοκῆλαθεοῖο
πάντῃνὰστρατὸνεὐρὺνχαιῶν·ἄμμιδὲμάντις
εὖεἰδὼςγόρευεθεοπροπίαςκάτοιο.
αὐτίκ’γὼπρῶτοςκελόμηνθεὸνλάσκεσθαι·
τρεΐωναδ’ἔπειταχόλοςλάβεν,αἶψαδ’ἀναστὰς
πείλησενμῦθονδὴτετελεσμένοςστί·
τὴνμὲνγὰρσὺννηθολίκωπεςχαιοὶ
ἐςΧρύσηνπέμπουσιν,γουσιδὲδῶρανακτι·
τὴνδὲνέονκλισίηθενβανκήρυκεςγοντες
κούρηνΒρισῆοςτήνμοιδόσανυἷεςχαιῶν.
ἀλλὰσὺεἰδύνασαίγεπερίσχεοπαιδὸςος·
ἐλθοῦσ’ΟὔλυμπονδὲΔίαλίσαι,εἴποτεδήτι
πεινησαςκραδίηνΔιὸςκαὶἔργῳ.
πολλάκιγάρσεοπατρὸςνὶμεγάροισινκουσα
εὐχομένηςὅτ’φησθακελαινεφέϊΚρονίωνι
οἴηἐνθανάτοισινεικέαλοιγὸνμῦναι,
ὁππότεμινξυνδῆσαιλύμπιοιθελονἄλλοι
ρητ’ἠδὲΠοσειδάωνκαὶΠαλλὰςθήνη·
ἀλλὰσὺτόνγ’ἐλθοῦσαθεπελύσαοδεσμῶν,
ὦχ’κατόγχειρονκαλέσασ’ἐςμακρὸνλυμπον,
ὃνΒριάρεωνκαλέουσιθεοί,ἄνδρεςδέτεπάντες
Αἰγαίων’,γὰραὖτεβίηνοὗπατρὸςμείνων·
ὅςῥαπαρὰΚρονίωνικαθέζετοκύδεϊγαίων·
τὸνκαὶπέδεισανμάκαρεςθεοὶοὐδ’ἔτ’δησαν.
τῶννῦνμινμνήσασαπαρέζεοκαὶλαβὲγούνων
αἴκένπωςθέλῃσινπὶΤρώεσσινρῆξαι,
τοὺςδὲκατὰπρύμναςτεκαὶἀμφ’λαἔλσαιχαιοὺς
κτεινομένους,ναπάντεςπαύρωνταιβασιλῆος,
γνῷδὲκαὶτρεΐδηςεὐρὺκρείωνγαμέμνων
ἣντηντ’ἄριστονχαιῶνοὐδὲντισεν.
τὸνδ’ἠμείβετ’πειταΘέτιςκατὰδάκρυχέουσα·
μοιτέκνονμόν,τίνύσ’ἔτρεφοναἰνὰτεκοῦσα;
αἴθ’φελεςπαρὰνηυσὶνδάκρυτοςκαὶπήμων
ἧσθαι,πείνύτοιαἶσαμίνυνθάπεροὔτιμάλαδήν·
νῦνδ’ἅματ’ὠκύμοροςκαὶϊζυρὸςπερὶπάντων
πλεο·τώσεκακῇαἴσῃτέκονἐνμεγάροισι.
τοῦτοδέτοιρέουσαποςΔιτερπικεραύνῳ
εἶμ’αὐτὴπρὸςλυμπονγάννιφοναἴκεπίθηται.
ἀλλὰσὺμὲννῦννηυσὶπαρήμενοςκυπόροισι
μήνι’χαιοῖσιν,πολέμουδ’ἀποπαύεοπάμπαν·
Ζεὺςγὰρἐςκεανὸνμετ’μύμοναςΑἰθιοπῆας
χθιζὸςβηκατὰδαῖτα,θεοὶδ’ἅμαπάντεςποντο·
δωδεκάτῃδέτοιαὖτιςλεύσεταιΟὔλυμπονδέ,
καὶτότ’πειτάτοιεἶμιΔιὸςποτὶχαλκοβατὲςδῶ,
καίμινγουνάσομαικαίμινπείσεσθαιΐω.
ὣςραφωνήσασ’πεβήσετο,τὸνδὲλίπ’αὐτοῦ
χωόμενονκατὰθυμὸνϋζώνοιογυναικὸς
τήνῥαβίέκοντοςπηύρων·αὐτὰρδυσσεὺς
ἐςΧρύσηνκανενγωνερὴνκατόμβην.
οἳδ’ὅτεδὴλιμένοςπολυβενθέοςἐντὸςκοντο
στίαμὲνστείλαντο,θέσανδ’ἐννημελαίνῃ,
στὸνδ’ἱστοδόκῃπέλασανπροτόνοισινφέντες
καρπαλίμως,τὴνδ’ εἰςὅρμονπροέρεσσανρετμοῖς.
ἐκδ’εὐνὰςβαλον,κατὰδὲπρυμνήσι’δησαν·
ἐκδὲκαὶαὐτοὶβαῖνονπὶῥηγμῖνιθαλάσσης,
ἐκδ’ἑκατόμβηνβῆσανκηβόλῳπόλλωνι·
ἐκδὲΧρυσηῒςνηὸςβῆποντοπόροιο.
τὴνμὲνπειτ’πὶβωμὸνγωνπολύμητιςδυσσεὺς
πατρὶφίλῳἐνχερσὶτίθεικαίμινπροσέειπεν·
Χρύση,πρόμ’ἔπεμψενναξἀνδρῶνγαμέμνων
παῖδάτεσοὶγέμεν,Φοίβῳθ’ἱερὴνκατόμβην
ῥέξαιπὲρΔαναῶνὄφρ’λασόμεσθανακτα,
ὃςνῦνἈργείοισιπολύστονακήδε’φῆκεν.
ὣςεἰπὼνἐνχερσὶτίθει,δὲδέξατοχαίρων
παῖδαφίλην·τοὶδ’ὦκαθεερὴνκατόμβην
ξείηςστησανΰδμητονπερὶβωμόν,
χερνίψαντοδ’ἔπειτακαὶοὐλοχύταςνέλοντο.
τοῖσινδὲΧρύσηςμεγάλ’εὔχετοχεῖραςνασχών·
κλῦθίμευἀργυρότοξ’,ὃςΧρύσηνἀμφιβέβηκας
ΚίλλαντεζαθέηνΤενέδοιότεφινάσσεις·
μὲνδήποτ’μεῦπάροςκλυεςεὐξαμένοιο,
τίμησαςμὲνμέ,μέγαδ’ἴψαολαὸνχαιῶν·
ἠδ’τικαὶνῦνμοιτόδ’πικρήηνονέλδωρ·
δηνῦνΔαναοῖσινεικέαλοιγὸνμυνον.
ὣςφατ’εὐχόμενος,τοῦδ’ἔκλυεΦοῖβοςπόλλων.
αὐτὰρπείῥ’εὔξαντοκαὶοὐλοχύταςπροβάλοντο,
αὐέρυσανμὲνπρῶτακαὶἔσφαξανκαὶδειραν,
μηρούςτ’ἐξέταμονκατάτεκνίσῃκάλυψαν
δίπτυχαποιήσαντες,ἐπ’αὐτῶνδ’ὠμοθέτησαν·
καῖεδ’ἐπὶσχίζῃςγέρων,πὶδ’αἴθοπαοἶνον
λεῖβε·νέοιδὲπαρ’αὐτὸνχονπεμπώβολαχερσίν.
αὐτὰρπεὶκατὰμῆρεκάηκαὶσπλάγχναπάσαντο,
μίστυλλόντ’ἄρατἆλλακαὶἀμφ’βελοῖσινπειραν,
ὤπτησάντεπεριφραδέως,ρύσαντότεπάντα.
αὐτὰρπεὶπαύσαντοπόνουτετύκοντότεδαῖτα
δαίνυντ’,οὐδέτιθυμὸςδεύετοδαιτὸςΐσης.
αὐτὰρπεὶπόσιοςκαὶδητύοςἐξρονἕντο,
κοῦροιμὲνκρητῆραςπεστέψαντοποτοῖο,
νώμησανδ’ἄραπᾶσινπαρξάμενοιδεπάεσσιν·
οἳδὲπανημέριοιμολπῇθεὸνλάσκοντο
καλὸνείδοντεςπαιήονακοῦροιχαιῶν
μέλποντεςκάεργον·δὲφρένατέρπετ’κούων.
μοςδ’ἠέλιοςκατέδυκαὶπὶκνέφαςἦλθε,
δὴτότεκοιμήσαντοπαρὰπρυμνήσιανηός·
μοςδ’ἠριγένειαφάνηῥοδοδάκτυλοςώς,
καὶτότ’πειτ’νάγοντομετὰστρατὸνεὐρὺνχαιῶν·
τοῖσινδ’ἴκμενονοὖρονεικάεργοςπόλλων·
οἳδ’ἱστὸνστήσαντ’νάθ’ἱστίαλευκὰπέτασσαν,
ἐνδ’ἄνεμοςπρῆσενμέσονστίον,ἀμφὶδὲκῦμα
στείρῃπορφύρεονμεγάλ’αχενηὸςούσης·
δ’ἔθεενκατὰκῦμαδιαπρήσσουσακέλευθον.
αὐτὰρπείῥ’ἵκοντοκατὰστρατὸνεὐρὺνχαιῶν,
νῆαμὲνοἵγεμέλαινανἐπ’πείροιορυσσαν
ψοῦπὶψαμάθοις,πὸδ’ἕρματαμακρὰτάνυσσαν·
αὐτοὶδ’ἐσκίδναντοκατὰκλισίαςτενέαςτε.
αὐτὰρμήνιενηυσὶπαρήμενοςκυπόροισι
διογενὴςΠηλῆοςυἱὸςπόδαςκὺςχιλλεύς·
οὔτέποτ’εἰςγορὴνπωλέσκετοκυδιάνειραν
οὔτέποτ’ἐςπόλεμον,ἀλλὰφθινύθεσκεφίλονκῆρ
αὖθιμένων,ποθέεσκεδ’ ἀϋτήντεπτόλεμόντε.
ἀλλ’τεδήῥ’ἐκτοῖοδυωδεκάτηγένετ’ώς,
καὶτότεδὴπρὸςλυμπονσανθεοὶαἰὲνόντες
πάντεςμα,Ζεὺςδ’ἦρχε·Θέτιςδ’οὐλήθετ’φετμέων
παιδὸςοῦ,ἀλλ’γ’ἀνεδύσετοκῦμαθαλάσσης.
ερίηδ’ἀνέβημέγανοὐρανὸνΟὔλυμπόντε.
εὗρενδ’εὐρύοπαΚρονίδηντερμενονἄλλων
κροτάτῃκορυφῇπολυδειράδοςΟὐλύμποιο·
καίῥαπάροιθ’αὐτοῖοκαθέζετο,καὶλάβεγούνων
σκαιῇ,δεξιτερῇδ’ἄρ’ὑπ’ἀνθερενοςλοῦσα
λισσομένηπροσέειπεΔίαΚρονίωνανακτα·
Ζεῦπάτερεἴποτεδήσεμετ’θανάτοισιννησα
πειἔργῳ,τόδεμοικρήηνονέλδωρ·
τίμησόνμοιυἱὸνὃςκυμορώτατοςἄλλων
πλετ’·τάρμιννῦνγεναξἀνδρῶνγαμέμνων
τίμησεν·λὼνγὰρχειγέραςαὐτὸςπούρας.
ἀλλὰσύπέρμιντῖσονλύμπιεμητίεταΖεῦ·
τόφραδ’ἐπὶΤρώεσσιτίθεικράτοςὄφρ’ἂνχαιοὶ
υἱὸνμὸντίσωσινφέλλωσίντέτιμῇ.
ὣςφάτο·τὴνδ’οὔτιπροσέφηνεφεληγερέταΖεύς,
ἀλλ’κέωνδὴνστο·Θέτιςδ’ὡςψατογούνων
ὣςχετ’ἐμπεφυυῖα,καὶεἴρετοδεύτεροναὖτις·
νημερτὲςμὲνδήμοιπόσχεοκαὶκατάνευσον
πόειπ’,πεὶοὔτοιπιδέος,ὄφρ’εἰδέω
ὅσσονγὼμετὰπᾶσιντιμοτάτηθεόςεἰμι.
τὴνδὲμέγ’ὀχθήσαςπροσέφηνεφεληγερέταΖεύς·
’ἦδὴλοίγιαἔργ’τέμ’ἐχθοδοπῆσαιφήσεις
ρῃὅτ’ἄνμ’ἐρέθῃσιννειδείοιςπέεσσιν·
δὲκαὶαὔτωςμ’αἰεὶἐνθανάτοισιθεοῖσι
νεικεῖ,καίτέμέφησιμάχῃΤρώεσσινρήγειν.
ἀλλὰσὺμὲννῦναὖτιςπόστιχεμήτινοήσῃ
ρη·μοὶδέκεταῦταμελήσεταιὄφρατελέσσω·
εἰδ’ἄγετοικεφαλῇκατανεύσομαιὄφραπεποίθῃς·
τοῦτογὰρἐξμέθενγεμετ’θανάτοισιμέγιστον
τέκμωρ·οὐγὰρμὸνπαλινάγρετονοὐδ’πατηλὸν
οὐδ’τελεύτητοντίκενκεφαλῇκατανεύσω.
καὶκυανέσινἐπ’ὀφρύσινεῦσεΚρονίων·
ἀμβρόσιαιδ’ἄραχαῖταιπερρώσαντονακτος
κρατὸςἀπ’θανάτοιο·μέγανδ’ἐλέλιξενλυμπον.
τώγ’ὣςβουλεύσαντεδιέτμαγεν·μὲνπειτα
εἰςλαἆλτοβαθεῖανἀπ’αἰγλήεντοςλύμπου,
Ζεὺςδὲὸνπρὸςδῶμα·θεοὶδ’ἅμαπάντεςνέσταν
ἐξδέωνσφοῦπατρὸςναντίον·οὐδέτιςἔτλη
μεῖναιπερχόμενον,ἀλλ’ἀντίοιστανπαντες.
ὣςμὲνἔνθακαθέζετ’πὶθρόνου·οὐδέμινρη
ἠγνοίησενδοῦσ’τιοἱσυμφράσσατοβουλὰς
ἀργυρόπεζαΘέτιςθυγάτηρλίοιογέροντος.
αὐτίκακερτομίοισιΔίαΚρονίωναπροσηύδα·
τίςδ’αὖτοιδολομῆταθεῶνσυμφράσσατοβουλάς;
αἰείτοιφίλονστὶνμεῦπὸνόσφινόντα
κρυπτάδιαφρονέονταδικαζέμεν·οὐδέτίπώμοι
πρόφρωντέτληκαςεἰπεῖνποςὅττινοήσῃς.
τὴνδ’ἠμείβετ’πειταπατὴρἀνδρῶντεθεῶντε·
ρημὴδὴπάνταςμοὺςπιέλπεομύθους
εἰδήσειν·χαλεποίτοισοντ’λόχῳπερούσῃ·
ἀλλ’ὃνμένκ’ἐπιεικὲςκουέμενοὔτιςπειτα
οὔτεθεῶνπρότεροςτὸνεἴσεταιοὔτ’ἀνθρώπων·
ὃνδέκ’ἐγὼνπάνευθεθεῶνθέλωμινοσαι
μήτισὺταῦτακασταδιείρεομηδὲμετάλλα.
τὸνδ’ἠμείβετ’πειταβοπιςπότνιαρη·
αἰνότατεΚρονίδηποῖοντὸνμῦθονειπες;
καὶλίηνσεπάροςγ’οὔτ’εἴρομαιοὔτεμεταλλῶ,
ἀλλὰμάλ’εὔκηλοςτὰφράζεαιἅσσ’θέλῃσθα.
νῦνδ’αἰνῶςδείδοικακατὰφρέναμήσεπαρείπῃ
ἀργυρόπεζαΘέτιςθυγάτηρλίοιογέροντος·
ερίηγὰρσοίγεπαρέζετοκαὶλάβεγούνων·
τῇσ’ὀΐωκατανεῦσαιτήτυμονὡςχιλῆα
τιμήσῃς,λέσῃςδὲπολέαςπὶνηυσὶνχαιῶν.
τὴνδ’ἀπαμειβόμενοςπροσέφηνεφεληγερέταΖεύς·
δαιμονίηαἰεὶμὲνΐεαιοὐδέσελήθω·
πρῆξαιδ’ἔμπηςοὔτιδυνήσεαι,ἀλλ’πὸθυμοῦ
μᾶλλονμοὶσεαι·τὸδέτοικαὶῥίγιονσται.
εἰδ’οὕτωτοῦτ’στὶνμοὶμέλλειφίλονεἶναι·
ἀλλ’κέουσακάθησο,μῷδ’ἐπιπείθεομύθῳ,
μήνύτοιοὐχραίσμωσινσοιθεοίεἰσ’ἐνλύμπῳ
ἆσσονόνθ’,τεκέντοιάπτουςχεῖραςφείω.
ὣςφατ’δεισενδὲβοπιςπότνιαρη,
καίῥ’ἀκέουσακαθῆστοπιγνάμψασαφίλονκῆρ·
ὄχθησανδ’ἀνὰδῶμαΔιὸςθεοὶΟὐρανίωνες·
τοῖσινδ’Ἥφαιστοςκλυτοτέχνηςἦρχ’γορεύειν
μητρὶφίλῃπίηραφέρωνλευκωλένῳρῃ·
δὴλοίγιαἔργατάδ’ἔσσεταιοὐδ’ἔτ’νεκτά,
εἰδὴσφὼνεκαθνητῶνριδαίνετονδε,
ἐνδὲθεοῖσικολῳὸνλαύνετον·οὐδέτιδαιτὸς
ἐσθλῆςἔσσεταιδος,πεὶτὰχερείονανικᾷ.
μητρὶδ’ἐγὼπαράφημικαὶαὐτῇπερνοεούσῃ
πατρὶφίλῳπίηραφέρεινΔιί,ὄφραμὴαὖτε
νεικείσιπατήρ,σὺνδ’ἡμῖνδαῖταταράξῃ.
εἴπεργάρκ’ἐθέλῃσινλύμπιοςστεροπητὴς
ἐξδέωνστυφελίξαι·γὰρπολὺφέρτατόςστιν.
ἀλλὰσὺτὸνπέεσσικαθάπτεσθαιμαλακοῖσιν·
αὐτίκ’πειθ’λαοςλύμπιοςἔσσεταιμῖν.
ὣςἄρ’φηκαὶναΐξαςδέπαςἀμφικύπελλον
μητρὶφίλῃἐνχειρὶτίθεικαίμινπροσέειπε·
’τέτλαθιμῆτερμή,καὶνάσχεοκηδομένηπερ,
μήσεφίληνπεροῦσανἐνὀφθαλμοῖσινδωμαι
θεινομένην,τότεδ’οὔτιδυνήσομαιἀχνύμενόςπερ
χραισμεῖν·ἀργαλέοςγὰρλύμπιοςἀντιφέρεσθαι·
δηγάρμεκαὶἄλλοτ’λεξέμεναιμεματα
ῥῖψεποδὸςτεταγὼνπὸβηλοῦθεσπεσίοιο,
πᾶνδ’ἦμαρφερόμην,μαδ’ἠελίκαταδύντι
κάππεσονἐνΛήμνῳ,λίγοςδ’ἔτιθυμὸςνῆεν·
ἔνθάμεΣίντιεςἄνδρεςφαρκομίσαντοπεσόντα.
ὣςφάτο,μείδησενδὲθελευκώλενοςρη,
μειδήσασαδὲπαιδὸςδέξατοχειρὶκύπελλον·
αὐτὰρτοῖςἄλλοισιθεοῖςἐνδέξιαπᾶσιν
οἰνοχόειγλυκὺνέκταρπὸκρητῆροςφύσσων·
ἄσβεστοςδ’ἄρ’νῶρτογέλωςμακάρεσσιθεοῖσιν
ὡςδονφαιστονδιδώματαποιπνύοντα.
ὣςτότεμὲνπρόπανμαρἐςέλιονκαταδύντα
δαίνυντ’,οὐδέτιθυμὸςδεύετοδαιτὸςΐσης,
οὐμὲνφόρμιγγοςπερικαλλέοςἣνἔχ’πόλλων,
Μουσάωνθ’αἳειδονμειβόμεναιπὶκαλῇ.
αὐτὰρπεὶκατέδυλαμπρὸνφάοςελίοιο,
οἳμὲνκακκείοντεςβανοἶκονδὲκαστος,
χικάστῳδῶμαπερικλυτὸςἀμφιγυήεις
φαιστοςποίησενδυίσιπραπίδεσσι·
Ζεὺςδὲπρὸςὃνλέχοςϊ’λύμπιοςστεροπητής,
ἔνθαπάροςκοιμᾶθ’τεμινγλυκὺςὕπνοςκάνοι·
ἔνθακαθεῦδ’ναβάς,παρὰδὲχρυσόθρονοςρη.