Work in Progress, Use at your own risk.


Text + data on relations and parts of speech is derived, with some changes and corrections, from the PerseusDL Treebanks. The greater part of the vocabulary is derived, with some corrections, from the Bridge Lexicon; other vocab has been added from the LSJ via Perseus. Principal parts etc. are particularly in need of review, please don't rely on them. A spreadsheet version of the vocab is here. Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Hesiod, Theogony

μουσάωνἙλικωνιάδωνἀρχώμεθʼἀείδειν,
αἵθʼἙλικῶνοςἔχουσινὄροςμέγατεζάθεόντε
καίτεπερὶκρήνηνἰοειδέαπόσσʼἁπαλοῖσιν
ὀρχεῦνταικαὶβωμὸνἐρισθενέοςΚρονίωνος.
καίτελοεσσάμεναιτέρεναχρόαΠερμησσοῖο
ἽππουκρήνηςὈλμειοῦζαθέοιο
ἀκροτάτῳἙλικῶνιχοροὺςἐνεποιήσαντο
καλούς,ἱμερόεντας·ἐπερρώσαντοδὲποσσίν.
ἔνθενἀπορνύμεναι,κεκαλυμμέναιἠέριπολλῇ,
ἐννύχιαιστεῖχονπερικαλλέαὄσσανἱεῖσαι,
ὑμνεῦσαιΔίατʼαἰγίοχονκαὶπότνιανἭρην
Ἀργεΐην,χρυσέοισιπεδίλοιςἐμβεβαυῖαν,
κούρηντʼαἰγιόχοιοΔιὸςγλαυκῶπινἈθήνην
ΦοῖβόντʼἈπόλλωνακαὶἌρτεμινἰοχέαιραν
ἠδὲΠοσειδάωναγεήοχον,ἐννοσίγαιον,
καὶΘέμιναἰδοίηνἑλικοβλέφαρόντʼἈφροδίτην
ἭβηντεχρυσοστέφανονκαλήντεΔιώνην
ΛητώτʼἸαπετόντεἰδὲΚρόνονἀγκυλομήτην
ἨῶτʼἨέλιόντεμέγανλαμπράντεΣελήνην
ΓαῖάντʼὨκεανόντεμέγανκαὶΝύκταμέλαιναν
ἄλλωντʼἀθανάτωνἱερὸνγένοςαἰὲνἐόντων.
αἵνύποθʼἩσίοδονκαλὴνἐδίδαξανἀοιδήν,
ἄρναςποιμαίνονθʼἙλικῶνοςὕποζαθέοιο.
τόνδεδέμεπρώτισταθεαὶπρὸςμῦθονἔειπον,
ΜοῦσαιὈλυμπιάδες,κοῦραιΔιὸςαἰγιόχοιο·
ποιμένεςἄγραυλοι,κάκʼἐλέγχεα,γαστέρεςοἶον,
ἴδμενψεύδεαπολλὰλέγεινἐτύμοισινὁμοῖα,
ἴδμενδʼ,εὖτʼἐθέλωμεν,ἀληθέαγηρύσασθαι.
ὣςἔφασανκοῦραιμεγάλουΔιὸςἀρτιέπειαι·
καίμοισκῆπτρονἔδονδάφνηςἐριθηλέοςὄζον
δρέψασαι,θηητόν·ἐνέπνευσανδέμοιαὐδὴν
θέσπιν,ἵνακλείοιμιτάτʼἐσσόμεναπρότʼἐόντα.
καίμʼἐκέλονθʼὑμνεῖνμακάρωνγένοςαἰὲνἐόντων,
σφᾶςδʼαὐτὰςπρῶτόντεκαὶὕστατοναἰὲνἀείδειν.
ἀλλὰτίμοιταῦταπερὶδρῦνπερὶπέτρην;
τύνη,Μουσάωνἀρχώμεθα,ταὶΔιὶπατρὶ
ὑμνεῦσαιτέρπουσιμέγαννόονἐντὸςὈλύμπου,
εἰρεῦσαιτάτʼἐόντατάτʼἐσσόμεναπρότʼἐόντα,
φωνῇὁμηρεῦσαι·τῶνδʼἀκάματοςῥέειαὐδὴ
ἐκστομάτωνἡδεῖα·γελᾷδέτεδώματαπατρὸς
Ζηνὸςἐριγδούποιοθεᾶνὀπὶλειριοέσσῃ
σκιδναμένῃ·ἠχεῖδὲκάρηνιφόεντοςὈλύμπου
δώματάτʼἀθανάτων.αἳδʼἄμβροτονὄσσανἱεῖσαι
θεῶνγένοςαἰδοῖονπρῶτονκλείουσινἀοιδῇ
ἐξἀρχῆς,οὓςΓαῖακαὶΟὐρανὸςεὐρὺςἔτικτεν,
οἵτʼἐκτῶνἐγένοντοθεοί,δωτῆρεςἐάων.
δεύτεροναὖτεΖῆνα,θεῶνπατέρʼἠδὲκαὶἀνδρῶν,
ἀρχόμεναίθʼὑμνεῦσικαὶἐκλήγουσαιἀοιδῆς,
ὅσσονφέρτατόςἐστιθεῶνκράτείτεμέγιστος.
αὖτιςδʼἀνθρώπωντεγένοςκρατερῶντεΓιγάντων
ὑμνεῦσαιτέρπουσιΔιὸςνόονἐντὸςὈλύμπου
ΜοῦσαιὈλυμπιάδες,κοῦραιΔιὸςαἰγιόχοιο.
τὰςἐνΠιερίῃΚρονίδῃτέκεπατρὶμιγεῖσα
Μνημοσύνη,γουνοῖσινἘλευθῆροςμεδέουσα,
λησμοσύνηντεκακῶνἄμπαυμάτεμερμηράων.
ἐννέαγάροἱνυκτὸςἐμίσγετομητίεταΖεὺς
νόσφινἀπʼἀθανάτωνἱερὸνλέχοςεἰσαναβαίνων·
ἀλλʼὅτεδήῥʼἐνιαυτὸςἔην,περὶδʼἔτραπονὧραι
μηνῶνφθινόντων,περὶδʼἤματαπόλλʼἐτελέσθη,
δʼἔτεκʼἐννέακούραςὁμόφρονας,ᾗσινἀοιδὴ
μέμβλεταιἐνστήθεσσιν,ἀκηδέαθυμὸνἐχούσαις,
τυτθὸνἀπʼἀκροτάτηςκορυφῆςνιφόεντοςὈλύμπου.
ἔνθασφινλιπαροίτεχοροὶκαὶδώματακαλά.
πὰρδʼαὐτῇςΧάριτέςτεκαὶἽμεροςοἰκίʼἔχουσιν
ἐνθαλίῃς·ἐρατὴνδὲδιὰστόμαὄσσανἱεῖσαι
μέλπονταιπάντωντενόμουςκαὶἤθεακεδνὰ
ἀθανάτωνκλείουσιν,ἐπήρατονὄσσανἱεῖσαι.
αἳτότʼἴσανπρὸςὌλυμπονἀγαλλόμεναιὀπὶκαλῇ,
ἀμβροσίῃμολπῇ·περὶδʼἴαχεγαῖαμέλαινα
ὑμνεύσαις,ἐρατὸςδὲποδῶνὕποδοῦποςὀρώρει
νισσομένωνπατέρʼεἰςὅν·δʼοὐρανῷἐμβασιλεύει,
αὐτὸςἔχωνβροντὴνἠδʼαἰθαλόεντακεραυνόν,
κάρτεινικήσαςπατέραΚρόνον·εὖδὲἕκαστα
ἀθανάτοιςδιέταξενὁμῶςκαὶἐπέφραδετιμάς.
ταῦτʼἄραΜοῦσαιἄειδον,Ὀλύμπιαδώματʼἔχουσαι,
ἐννέαθυγατέρεςμεγάλουΔιὸςἐκγεγαυῖαι,
ΚλειώτʼΕὐτέρπητεΘάλειάτεΜελπομέενητε
ΤερψιχόρητʼἘρατώτεΠολύμνιάτʼΟὐρανίητε
Καλλιόπηθʼ·δὲπροφερεστάτηἐστὶνἁπασέων.
γὰρκαὶβασιλεῦσινἅμʼαἰδοίοισινὀπηδεῖ.
ὅντινατιμήσωσιΔιὸςκοῦραιμεγάλοιο
γεινόμενόντεἴδωσιδιοτρεφέωνβασιλήων,
τῷμὲνἐπὶγλώσσῃγλυκερὴνχείουσινἐέρσην,
τοῦδʼἔπεʼἐκστόματοςῥεῖμείλιχα·οἱδέτελαοὶ
πάντεςἐςαὐτὸνὁρῶσιδιακρίνονταθέμιστας
ἰθείῃσιδίκῃσιν·δʼἀσφαλέωςἀγορεύων
αἶψάκεκαὶμέγανεῖκοςἐπισταμένωςκατέπαυσεν·
τοὔνεκαγὰρβασιλῆεςἐχέφρονες,οὕνεκαλαοῖς
βλαπτομένοιςἀγορῆφιμετάτροπαἔργατελεῦσι
ῥηιδίως,μαλακοῖσιπαραιφάμενοιἐπέεσσιν.
ἐρχόμενονδʼἀνʼἀγῶναθεὸνὣςἱλάσκονται
αἰδοῖμειλιχίῃ,μετὰδὲπρέπειἀγρομένοισιν·
τοίηΜουσάωνἱερὴδόσιςἀνθρώποισιν.
ἐκγάρτοιΜουσέωνκαὶἑκηβόλουἈπόλλωνος
ἄνδρεςἀοιδοὶἔασινἐπὶχθόνακαὶκιθαρισταί,
ἐκδὲΔιὸςβασιλῆες·δʼὄλβιος,ὅντιναΜοῦσαι
φίλωνται·γλυκερήοἱἀπὸστόματοςῥέειαὐδή.
εἰγάρτιςκαὶπένθοςἔχωννεοκηδέιθυμῷ
ἄζηταικραδίηνἀκαχήμενος,αὐτὰρἀοιδὸς
Μουσάωνθεράπωνκλέεαπροτέρωνἀνθρώπων
ὑμνήσῃμάκαράςτεθεούς,οἳὌλυμπονἔχουσιν,
αἶψʼγεδυσφροσυνέωνἐπιλήθεταιοὐδέτικηδέων
μέμνηται·ταχέωςδὲπαρέτραπεδῶραθεάων.
χαίρετε,τέκναΔιός,δότεδʼἱμερόεσσανἀοιδήν.
κλείετεδʼἀθανάτωνἱερὸνγένοςαἰὲνἐόντων,
οἳΓῆςτʼἐξεγένοντοκαὶΟὐρανοῦἀστερόεντος,
Νυκτόςτεδνοφερῆς,οὕςθʼἁλμυρὸςἔτρεφεΠόντος.
εἴπατεδʼ,ὡςτὰπρῶταθεοὶκαὶγαῖαγένοντο
καὶποταμοὶκαὶπόντοςἀπείριτος,οἴδματιθυίων,
ἄστρατελαμπετόωντακαὶοὐρανὸςεὐρὺςὕπερθεν
[οἵτʼἐκτῶνἐγένοντοθεοί,δωτῆρεςἐάων]
ὥςτʼἄφενοςδάσσαντοκαὶὡςτιμὰςδιέλοντο
ἠδὲκαὶὡςτὰπρῶταπολύπτυχονἔσχονὌλυμπον.
ταῦτάμοιἔσπετεΜοῦσαι,Ὀλύμπιαδώματʼἔχουσαι
ἐξἀρχῆς,καὶεἴπαθʼ,τιπρῶτονγένετʼαὐτῶν.
τοιμὲνπρώτισταΧάοςγένετʼ,αὐτὰρἔπειτα
Γαῖʼεὐρύστερνος,πάντωνἕδοςἀσφαλὲςαἰεὶ
[ἀθανάτων,οἳἔχουσικάρηνιφόεντοςὈλύμπου,]
Τάρταράτʼἠερόενταμυχῷχθονὸςεὐρυοδείης,
ἠδʼἜρος,ὃςκάλλιστοςἐνἀθανάτοισιθεοῖσι,
λυσιμελής,πάντωνδὲθεῶνπάντωντʼἀνθρώπων
δάμναταιἐνστήθεσσινόονκαὶἐπίφροναβουλήν.
ἐκΧάεοςδʼἜρεβόςτεμέλαινάτεΝὺξἐγένοντο·
ΝυκτὸςδʼαὖτʼΑἰθήρτεκαὶἩμέρηἐξεγένοντο,
οὓςτέκεκυσαμένηἘρέβειφιλότητιμιγεῖσα.
Γαῖαδέτοιπρῶτονμὲνἐγείνατοἶσονἑαυτῇ
Οὐρανὸνἀστερόεντʼ,ἵναμινπερὶπάντακαλύπτοι,
ὄφρʼεἴημακάρεσσιθεοῖςἕδοςἀσφαλὲςαἰεί.
γείνατοδʼΟὔρεαμακρά,θεῶνχαρίενταςἐναύλους,
Νυμφέων,αἳναίουσινἀνʼοὔρεαβησσήεντα.
δὲκαὶἀτρύγετονπέλαγοςτέκεν,οἴδματιθυῖον,
Πόντον,ἄτερφιλότητοςἐφιμέρου·αὐτὰρἔπειτα
ΟὐρανῷεὐνηθεῖσατέκʼὨκεανὸνβαθυδίνην,
ΚοῖόντεΚρῖόνθʼὙπερίονάτʼἸαπετόντε
ΘείαντεῬείαντεΘέμιντεΜνημοσύνηντε
ΦοίβηντεχρυσοστέφανονΤηθύντʼἐρατεινήν.
τοὺςδὲμέθʼὁπλότατοςγένετοΚρόνοςἀγκυλομήτης,
δεινότατοςπαίδων·θαλερὸνδʼἤχθηρετοκῆα.
γείνατοδʼαὖΚύκλωπαςὑπέρβιονἦτορἔχοντας,
ΒρόντηντεΣτερόπηντεκαὶἌργηνὀβριμόθυμον,
οἳΖηνὶβροντήντεδόσαντεῦξάντεκεραυνόν.
οἳδήτοιτὰμὲνἄλλαθεοῖςἐναλίγκιοιἦσαν,
μοῦνοςδʼὀφθαλμὸςμέσσῳἐνέκειτομετώπῳ.
Κύκλωπεςδʼὄνομʼἦσανἐπώνυμον,οὕνεκʼἄρασφέων
κυκλοτερὴςὀφθαλμὸςἕειςἐνέκειτομετώπῳ·
ἰσχὺςδʼἠδὲβίηκαὶμηχαναὶἦσανἐπʼἔργοις.
ἄλλοιδʼαὖΓαίηςτεκαὶΟὐρανοῦἐξεγένοντο
τρεῖςπαῖδεςμεγάλοιτεκαὶὄβριμοι,οὐκὀνομαστοί,
ΚόττοςτεΒριάρεώςτεΓύηςθʼ,ὑπερήφανατέκνα.
τῶνἑκατὸνμὲνχεῖρεςἀπʼὤμωνἀίσσοντο,
ἄπλαστοι,κεφαλαὶδὲἑκάστῳπεντήκοντα
ἐξὤμωνἐπέφυκονἐπὶστιβαροῖσιμέλεσσιν·
ἰσχὺςδʼἄπλητοςκρατερὴμεγάλῳἐπὶεἴδει.
ὅσσοιγὰρΓαίηςτεκαὶΟὐρανοῦἐξεγένοντο,
δεινότατοιπαίδων,σφετέρῳδʼἤχθοντοτοκῆι
ἐξἀρχῆς·καὶτῶνμὲνὅπωςτιςπρῶταγένοιτο,
πάνταςἀποκρύπτασκε,καὶἐςφάοςοὐκἀνίεσκε,
Γαίηςἐνκευθμῶνι,κακῷδʼἐπετέρπετοἔργῳ
Οὐρανός.δʼἐντὸςστοναχίζετοΓαῖαπελώρη
στεινομένη·δολίηνδὲκακήντʼἐφράσσατοτέχνην.
αἶψαδὲποιήσασαγένοςπολιοῦἀδάμαντος
τεῦξεμέγαδρέπανονκαὶἐπέφραδεπαισὶφίλοισιν·
εἶπεδὲθαρσύνουσα,φίλοντετιημένηἦτορ·
παῖδεςἐμοὶκαὶπατρὸςἀτασθάλου,αἴκʼἐθέλητε
πείθεσθαι,πατρόςκεκακὴντισαίμεθαλώβην
ὑμετέρου·πρότεροςγὰρἀεικέαμήσατοἔργα.
ὣςφάτο·τοὺςδʼἄραπάνταςἕλενδέος,οὐδέτιςαὐτῶν
φθέγξατο.θαρσήσαςδὲμέγαςΚρόνοςἀγκυλομήτης
ἂψαὖτιςμύθοισιπροσηύδαμητέρακεδνήν·
μῆτερ,ἐγώκεντοῦτόγʼὑποσχόμενοςτελέσαιμι
ἔργον,ἐπεὶπατρόςγεδυσωνύμουοὐκἀλεγίζω
ἡμετέρου·πρότεροςγὰρἀεικέαμήσατοἔργα.
ὣςφάτο·γήθησενδὲμέγαφρεσὶΓαῖαπελώρη·
εἷσεδέμινκρύψασαλόχῳ·ἐνέθηκεδὲχερσὶν
ἅρπηνκαρχαρόδοντα·δόλονδʼὑπεθήκατοπάντα.
ἦλθεδὲνύκτʼἐπάγωνμέγαςΟὐρανός,ἀμφὶδὲΓαίῃ
ἱμείρωνφιλότητοςἐπέσχετοκαίῥʼἐτανύσθη
πάντη·δʼἐκλοχέοιοπάιςὠρέξατοχειρὶ
σκαιῇ,δεξιτερῇδὲπελώριονἔλλαβενἅρπην
μακρὴνκαρχαρόδοντα,φίλουδʼἀπὸμήδεαπατρὸς
ἐσσυμένωςἤμησε,πάλινδʼἔρριψεφέρεσθαι
ἐξοπίσω·τὰμὲνοὔτιἐτώσιαἔκφυγεχειρός·
ὅσσαιγὰρῥαθάμιγγεςἀπέσσυθεναἱματόεσσαι,
πάσαςδέξατοΓαῖα·περιπλομένωνδʼἐνιαυτῶν
γείνατʼἘρινῦςτεκρατερὰςμεγάλουςτεΓίγαντας,
τεύχεσιλαμπομένους,δολίχʼἔγχεαχερσὶνἔχοντας,
ΝύμφαςθʼἃςΜελίαςκαλέουσʼἐπʼἀπείροναγαῖαν.
μήδεαδʼὡςτὸπρῶτονἀποτμήξαςἀδάμαντι
κάββαλʼἀπʼἠπείροιοπολυκλύστῳἐνὶπόντῳ,
ὣςφέρετʼἂμπέλαγοςπουλὺνχρόνον,ἀμφὶδὲλευκὸς
ἀφρὸςἀπʼἀθανάτουχροὸςὤρνυτο·τῷδʼἔνικούρη
ἐθρέφθη·πρῶτονδὲΚυθήροισινζαθέοισιν
ἔπλητʼ,ἔνθενἔπειταπερίρρυτονἵκετοΚύπρον.
ἐκδʼἔβηαἰδοίηκαλὴθεός,ἀμφὶδὲποίη
ποσσὶνὕποῥαδινοῖσινἀέξετο·τὴνδʼἈφροδίτην
[ἀφρογενέατεθεὰνκαὶἐυστέφανονΚυθέρειαν]
κικλῄσκουσιθεοίτεκαὶἀνέρες,οὕνεκʼἐνἀφρῷ
θρέφθη·ἀτὰρΚυθέρειαν,ὅτιπροσέκυρσεΚυθήροις·
Κυπρογενέαδʼ,ὅτιγέντοπολυκλύστῳἐνὶΚύπρῳ·
ἠδὲφιλομμηδέα,ὅτιμηδέωνἐξεφαάνθη.
τῇδʼἜροςὡμάρτησεκαὶἽμεροςἕσπετοκαλὸς
γεινομένῃτὰπρῶταθεῶντʼἐςφῦλονἰούσῃ.
ταύτηνδʼἐξἀρχῆςτιμὴνἔχειἠδὲλέλογχε
μοῖρανἐνἀνθρώποισικαὶἀθανάτοισιθεοῖσι,
παρθενίουςτʼὀάρουςμειδήματάτʼἐξαπάταςτε
τέρψιντεγλυκερὴνφιλότητάτεμειλιχίηντε.
τοὺςδὲπατὴρΤιτῆναςἐπίκλησινκαλέεσκε
παῖδαςνεικείωνμέγαςΟὐρανός,οὓςτέκεναὐτός·
φάσκεδὲτιταίνονταςἀτασθαλίῃμέγαῥέξαι
ἔργον,τοῖοδʼἔπειτατίσινμετόπισθενἔσεσθαι.
νὺξδʼἔτεκενστυγερόντεΜόρονκαὶΚῆραμέλαιναν
καὶΘάνατον,τέκεδʼὝπνον,ἔτικτεδὲφῦλονὈνείρων·
δεύτεροναὖΜῶμονκαὶὈιζὺνἀλγινόεσσαν
οὔτινικοιμηθεῖσαθεὰτέκεΝὺξἐρεβεννή,
Ἑσπερίδαςθʼ,ᾗςμῆλαπέρηνκλυτοῦὨκεανοῖο
χρύσεακαλὰμέλουσιφέροντάτεδένδρεακαρπόν.
καὶΜοίραςκαὶΚῆραςἐγείνατονηλεοποίνους,
ΚλωθώτεΛάχεσίντεκαὶἌτροπον,αἵτεβροτοῖσι
γεινομένοισιδιδοῦσινἔχεινἀγαθόντεκακόντε,
αἵτʼἀνδρῶντεθεῶντεπαραιβασίαςἐφέπουσιν·
οὐδέποτελήγουσιθεαὶδεινοῖοχόλοιο,
πρίνγʼἀπὸτῷδώωσικακὴνὄπιν,ὅςτιςἁμάρτῃ.
τίκτεδὲκαὶΝέμεσιν,πῆμαθνητοῖσιβροτοῖσι,
Νὺξὀλοή·μετὰτὴνδʼἈπάτηντέκεκαὶΦιλότητα
Γῆράςτʼοὐλόμενον,καὶἜριντέκεκαρτερόθυμον.
αὐτὰρἜριςστυγερὴτέκεμὲνΠόνονἀλγινόεντα
ΛήθηντεΛιμόντεκαὶἌλγεαδακρυόεντα
ὙσμίναςτεΜάχαςτεΦόνουςτʼἈνδροκτασίαςτε
ΝείκεάτεψευδέαςτεΛόγουςἈμφιλλογίαςτε
ΔυσνομίηντʼἌτηντε,συνήθεαςἀλλήλῃσιν,
Ὅρκονθʼ,ὃςδὴπλεῖστονἐπιχθονίουςἀνθρώπους
πημαίνει,ὅτεκέντιςἑκὼνἐπίορκονὀμόσσῃ.
ΝηρέαδʼἀψευδέακαὶἀληθέαγείνατοΠόντος,
πρεσβύτατονπαίδων·αὐτὰρκαλέουσιγέροντα,
οὕνεκανημερτήςτεκαὶἤπιος,οὐδὲθεμιστέων
λήθεται,ἀλλὰδίκαιακαὶἤπιαδήνεαοἶδεν·
αὖτιςδʼαὖΘαύμανταμέγανκαὶἀγήνοραΦόρκυν
ΓαίῃμισγόμενοςκαὶΚητὼκαλλιπάρῃον
Εὐρυβίηντʼἀδάμαντοςἐνὶφρεσὶθυμὸνἔχουσαν.
Νηρῆοςδʼἐγένοντομεγήρατατέκναθεάων
πόντῳἐνἀτρυγέτῳκαὶΔωρίδοςἠυκόμοιο,
κούρηςὨκεανοῖο,τελήεντοςποταμοῖο,
ΠλωτώτʼΕὐκράντητεΣαώτʼἈμφιτρίτητε
ΕὐδώρητεΘέτιςτεΓαλήνητεΓλαύκητε
ΚυμοθόηΣπειώτεΘόηθʼἈλίητʼἐρόεσσα
ΠασιθέητʼἘρατώτεκαὶΕὐνίκηῥοδόπηχυς
καὶΜελίτηχαρίεσσακαὶΕὐλιμένηκαὶἈγαυὴ
ΔωτώτεΠρωτώτεΦέρουσάτεΔυναμένητε
ΝησαίητεκαὶἈκταίηκαὶΠρωτομέδεια
ΔωρὶςκαὶΠανόπειακαὶεὐειδὴςΓαλάτεια
ἹπποθόητʼἐρόεσσακαὶἹππονόηῥοδόπηχυς
Κυμοδόκηθʼ,κύματʼἐνἠεροειδέιπόντῳ
πνοιάςτεζαέωνἀνέμωνσὺνΚυματολήγῃ
ῥεῖαπρηΰνεικαὶἐυσφύρῳἈμφιτρίτῃ,
ΚυμώτʼἨιόνητεἐυστέφανόςθʼἉλιμήδη
ΓλαυκονόμητεφιλομμειδὴςκαὶΠοντοπόρεια
ΛηαγόρητεκαὶΕὐαγόρηκαὶΛαομέδεια
ΠουλυνόητεκαὶΑὐτονόηκαὶΛυσιάνασσα
Εὐάρνητεφυήντʼἐρατὴκαὶεἶδοςἄμωμος
καὶΨαμάθηχαρίεσσαδέμαςδίητεΜενίππη
ΝησώτʼΕὐπόμπητεΘεμιστώτεΠρονόητε
Νημερτήςθʼ,πατρὸςἔχεινόονἀθανάτοιο.
αὗταιμὲνΝηρῆοςἀμύμονοςἐξεγένοντο
κοῦραιπεντήκοντα,ἀμύμοναἔργαἰδυῖαι.
ΘαύμαςδʼὨκεανοῖοβαθυρρείταοθύγατρα
ἠγάγετʼἨλέκτρην·δʼὠκεῖαντέκενἾριν
ἠυκόμουςθʼἉρπυίαςἈελλώτʼὨκυπέτηντε,
αἵῥʼἀνέμωνπνοιῇσικαὶοἰωνοῖςἅμʼἕπονται
ὠκείῃςπτερύγεσσι·μεταχρόνιαιγὰρἴαλλον.
ΦόρκυϊδʼαὖΚητὼΓραίαςτέκεκαλλιπαρῄους
ἐκγενετῆςπολιάς,τὰςδὴΓραίαςκαλέουσιν
ἀθάνατοίτεθεοὶχαμαὶἐρχόμενοίτʼἄνθρωποι,
ΠεμφρηδώτʼἐύπεπλονἘνυώτεκροκόπεπλον,
Γοργούςθʼ,αἳναίουσιπέρηνκλυτοῦὨκεανοῖο
ἐσχατιῇπρὸςΝυκτός,ἵνʼἙσπερίδεςλιγύφωνοι,
ΣθεννώτʼΕὐρυάλητεΜέδουσάτελυγρὰπαθοῦσα.
μὲνἔηνθνητή,αἳδʼἀθάνατοικαὶἀγήρῳ,
αἱδύο·τῇδὲμιῇπαρελέξατοΚυανοχαίτης
ἐνμαλακῷλειμῶνικαὶἄνθεσινεἰαρινοῖσιν.
τῆςδʼὅτεδὴΠερσεὺςκεφαλὴνἀπεδειροτόμησεν,
ἔκθορεΧρυσαωρτεμέγαςκαὶΠήγασοςἵππος.
τῷμὲνἐπώνυμονἦεν,ὅτʼὨκεανοῦπερὶπηγὰς
γένθʼ,δʼἄορχρύσειονἔχωνμετὰχερσὶφίλῃσιν.
χὠμὲνἀποπτάμενοςπρολιπὼνχθόνα,μητέραμήλων,
ἵκετʼἐςἀθανάτους·Ζηνὸςδʼἐνδώμασιναίει
βροντήντεστεροπήντεφέρωνΔιὶμητιόεντι.
ΧρυσάωρδʼἔτεκεντρικέφαλονΓηρυονῆα
μιχθεὶςΚαλλιρόῃκούρῃκλυτοῦὨκεανοῖο.
τὸνμὲνἄρʼἐξενάριξεβίηἩρακληείη
βουσὶπαρʼεἰλιπόδεσσιπεριρρύτῳεἰνἘρυθείῃ
ἤματιτῷὅτεπερβοῦςἤλασενεὐρυμετώπους
ΤίρυνθʼεἰςἱερὴνδιαβὰςπόρονὨκεανοῖο
ὌρθοντεκτείναςκαὶβουκόλονΕὐρυτίωνα
σταθμῷἐνἠερόεντιπέρηνκλυτοῦὨκεανοῖο.
δʼἔτεκʼἄλλοπέλωρονἀμήχανον,οὐδὲνἐοικὸς
θνητοῖςἀνθρώποιςοὐδʼἀθανάτοισιθεοῖσιν,
σπῆιἔνιγλαφυρῷθείηνκρατερόφρονʼἜχιδναν,
ἥμισυμὲννύμφηνἑλικώπιδακαλλιπάρῃον,
ἥμισυδʼαὖτεπέλωρονὄφινδεινόντεμέγαντε
αἰόλονὠμηστὴνζαθέηςὑπὸκεύθεσιγαίης.
ἔνθαδέοἱσπέοςἐστὶκάτωκοίλῃὑπὸπέτρῃ
τηλοῦἀπʼἀθανάτωντεθεῶνθνητῶντʼἀνθρώπων·
ἔνθʼἄραοἱδάσσαντοθεοὶκλυτὰδώματαναίειν.
δʼἔρυτʼεἰνἈρίμοισινὑπὸχθονὶλυγρὴἜχιδνα,
ἀθάνατοςνύμφηκαὶἀγήραοςἤματαπάντα.
τῇδὲΤυφάονάφασιμιγήμεναιἐνφιλότητι
δεινόνθʼὑβριστήντʼἄνομόνθʼἑλικώπιδικούρῃ·
δʼὑποκυσαμένητέκετοκρατερόφρονατέκνα.
ὌρθονμὲνπρῶτονκύναγείνατοΓηρυονῆι·
δεύτεροναὖτιςἔτικτενἀμήχανον,οὔτιφατειὸν
Κέρβερονὠμηστήν,Ἀίδεωκύναχαλκεόφωνον,
πεντηκοντακέφαλον,ἀναιδέατεκρατερόντε·
τὸτρίτονὝδρηναὖτιςἐγείνατολυγρὰἰδυῖαν
Λερναίην,ἣνθρέψεθεὰλευκώλενοςἭρη
ἄπλητονκοτέουσαβίῃἩρακληείῃ.
καὶτὴνμὲνΔιὸςυἱὸςἐνήρατονηλέιχαλκῷ
ἈμφιτρυωνιάδηςσὺνἀρηιφίλῳἸολάῳ
ΗρακλέηςβουλῇσινἈθηναίηςἀγελείης.
δὲΧίμαιρανἔτικτεπνέουσανἀμαιμάκετονπῦρ,
δεινήντεμεγάληντεποδώκεάτεκρατερήντε·
τῆςδʼἦντρεῖςκεφαλαί·μίαμὲνχαροποῖολέοντος,
δὲχιμαίρης,δʼὄφιος,κρατεροῖοδράκοντος,
[πρόσθελέων,ὄπιθενδὲδράκων,μέσσηδὲχίμαιρα,
δεινὸνἀποπνείουσαπυρὸςμένοςαἰθομένοιο.]
τὴνμὲνΠήγασοςεἷλεκαὶἐσθλὸςΒελλεροφόντης.
δʼἄραΦῖκʼὀλοὴντέκεΚαδμείοισινὄλεθρον
ὍρθῳὑποδμηθεῖσαΝεμειαῖόντελέοντα,
τόνῥʼἭρηθρέψασαΔιὸςκυδρὴπαράκοιτις
γουνοῖσινκατένασσεΝεμείης,πῆμʼἀνθρώποις.
ἔνθʼἄρʼοἰκείωνἐλεφαίρετοφῦλʼἀνθρώπων,
κοιρανέωνΤρητοῖοΝεμείηςἠδʼἈπέσαντος·
ἀλλάἲςἐδάμασσεβίηςἩρακληείης.
ΚητὼδʼὁπλότατονΦόρκυιφιλότητιμιγεῖσα
γείνατοδεινὸνὄφιν,ὃςἐρεμνῆςκεύθεσιγαίης
πείρασινἐνμεγάλοιςπαγχρύσεαμῆλαφυλάσσει.
τοῦτομὲνἐκΚητοῦςκαὶΦόρκυνοςγένοςἐστίν.
ΤηθὺςδʼὨκεανῷΠοταμοὺςτέκεδινήεντας,
ΝεῖλόντʼἈλφειόντεκαὶἨριδανὸνβαθυδίνην
ΣτρυμόναΜαίανδρόντεκαὶἼστρονκαλλιρέεθρον
ΦᾶσίντεῬῆσόντʼἈχελώιόντʼἀργυροδίνην
ΝέσσοντεῬοδίονθʼἉλιάκμονάθʼἙπτάπορόντε
ΓρήνικόντεκαὶΑἴσηπονθεῖόντεΣιμοῦντα
ΠηνειόντεκαὶἝρμονἐυρρείτηντεΚάικον
ΣαγγάριόντεμέγανΛάδωνάτεΠαρθένιόντε
ΕὔηνόντεκαὶἌρδησκονθεῖόντεΣκάμανδρον.
τίκτεδὲθυγατέρωνἱερὸνγένος,αἳκατὰγαῖαν
ἄνδραςκουρίζουσισὺνἈπόλλωνιἄνακτι
καὶΠοταμοῖς,ταύτηνδὲΔιὸςπάραμοῖρανἔχουσι,
ΠειθώτʼἈδμήτητεἸάνθητʼἨλέκτρητε
ΔωρίςτεΠρυμνώτεκαὶΟὐρανίηθεοειδὴς
ἹππώτεΚλυμένητεῬόδειάτεΚαλλιρόητε
ΖευξώτεΚλυτίητεἸδυῖάτεΠασιθόητε
ΠληξαύρητεΓαλαξαύρητʼἐρατήτεΔιώνη
ΜηλόβοσίςτεΦόητεκαὶεὐειδὴςΠολυδώρη
ΚερκηίςτεφυὴνἐρατὴΠλουτώτεβοῶπις
ΠερσηίςτʼἸάνειράτʼἈκάστητεΞάνθητε
ΠετραίητʼἐρόεσσαΜενεσθώτʼΕὐρώπητε
ΜῆτίςτʼΕὐρυνόμητεΤελεστώτεΚροκοπεπλος
ΧρυσηίςτʼἈσίητεκαὶἱμερόεσσαΚαλυψὼ
ΕὐδώρητεΤύχητεκαὶἈμφιρὼὨκυρόητε
καὶΣτύξ,δήσφεωνπροφερεστάτηἐστὶνἁπασέων.
αὗταιδʼὨκεανοῦκαὶΤηθύοςἐξεγένοντο
πρεσβύταταικοῦραι·πολλαίγεμένεἰσικαὶἄλλαι.
τρὶςγὰρχίλιαίεἰσιτανύσφυροιὨκεανῖναι,
αἵῥαπολυσπερέεςγαῖανκαὶβένθεαλίμνης
πάντηὁμῶςἐφέπουσι,θεάωνἀγλαὰτέκνα.
τόσσοιδʼαὖθʼἕτεροιποταμοὶκαναχηδὰῥέοντες,
υἱέεςὨκεανοῦ,τοὺςγείνατοπότνιαΤηθύς·
τῶνὄνομʼἀργαλέονπάντωνβροτὸνἀνέρʼἐνισπεῖν,
οἳδὲἕκαστοιἴσασιν,ὅσοιπεριναιετάωσιν.
θείαδʼἨέλιόντεμέγανλαμπράντεΣελήνην
Ἠῶθʼ,πάντεσσινἐπιχθονίοισιφαείνει
ἀθανάτοιςτεθεοῖσι,τοὶοὐρανὸνεὐρὺνἔχουσι,
γείναθʼὑποδμηθεῖσʼὙπερίονοςἐνφιλότητι.
ΚρίῳδʼΕὐρυβίντέκενἐνφιλότητιμιγεῖσα
ἈστραῖόντεμέγανΠάλλαντάτεδῖαθεάων
Πέρσηνθʼ,ὃςκαὶπᾶσιμετέπρεπενἰδμοσύνῃσιν.
ἈστραίῳδʼἨὼςἀνέμουςτέκεκαρτεροθύμους,
ἀργέστηνΖέφυρονΒορέηντʼαἰψηροκέλευθον
καὶΝότον,ἐνφιλότητιθεὰθεῷεὐνηθεῖσα.
τοὺςδὲμέτʼἀστέρατίκτενἙωσφόρονἨριγένεια
ἄστρατελαμπετόωντα,τάτʼοὐρανὸςἐστεφάνωται.
ΣτὺξδʼἔτεκʼὨκεανοῦθυγάτηρΠάλλαντιμιγεῖσα
ΖῆλονκαὶΝίκηνκαλλίσφυρονἐνμεγάροισιν·
καὶΚράτοςἠδὲΒίηνἀριδείκεταγείνατοτέκνα,
τῶνοὐκἔστʼἀπάνευθεΔιὸςδόμος,
οὐδέτιςἕδρη,οὐδʼὁδός,ὅππημὴκείνοιςθεὸςἡγεμονεύῃ,
ἀλλʼαἰεὶπὰρΖηνὶβαρυκτύπῳἑδριόωνται.
ὣςγὰρἐβούλευσενΣτὺξἄφθιτοςὨκεανίνη
ἤματιτῷ,ὅτεπάνταςὈλύμπιοςἀστεροπητὴς
ἀθανάτουςἐκάλεσσεθεοὺςἐςμακρὸνὌλυμπον,
εἶπεδʼ,ὃςἂνμετὰεἷοθεῶνΤιτῆσιμάχοιτο,
μήτινʼἀπορραίσεινγεράων,τιμὴνδὲἕκαστον
ἑξέμεν,ἣντὸπάροςγεμετʼἀθανάτοισιθεοῖσιν
τὸνδʼἔφαθʼ,ὅστιςἄτιμοςὑπὸΚρόνουἠδʼἀγέραστος,
τιμῆςκαὶγεράωνἐπιβησέμεν,θέμιςἐστίν.
ἦλθεδʼἄραπρώτηΣτὺξἄφθιτοςΟὔλυμπόνδε
σὺνσφοῖσινπαίδεσσιφίλουδιὰμήδεαπατρός.
τὴνδὲΖεὺςτίμησε,περισσὰδὲδῶραδέδωκεν.
αὐτὴνμὲνγὰρἔθηκεθεῶνμέγανἔμμεναιὅρκον,
παῖδαςδʼἤματαπάνταἑοῦμεταναιέταςεἶναι.
ὣςδʼαὔτωςπάντεσσιδιαμπερές,ὥςπερὑπέστη,
ἐξετέλεσσʼ·αὐτὸςδὲμέγακρατεῖἠδὲἀνάσσει.
φοίβηδʼαὖΚοίουπολυήρατονἦλθενἐςεὐνήν·
κυσαμένηδὴἔπειταθεὰθεοῦἐνφιλότητι
Δητὼκυανόπεπλονἐγείνατο,μείλιχοναἰεί,
ἤπιονἀνθρώποισικαὶἀθανάτοισιθεοῖσιν,
μείλιχονἐξἀρχῆς,ἀγανώτατονἐντὸςὈλύμπου.
γείνατοδʼἈστερίηνἐυώνυμον,ἥνποτεΠέρσης
ἠγάγετʼἐςμέγαδῶμαφίληνκεκλῆσθαιἄκοιτιν.
δʼὑποκυσαμένηἙκάτηντέκε,τὴνπερὶπάντων
ΖεὺςΚρονίδηςτίμησε·πόρενδέοἱἀγλαὰδῶρα,
μοῖρανἔχεινγαίηςτεκαὶἀτρυγέτοιοθαλάσσης.
δὲκαὶἀστερόεντοςἀπʼοὐρανοῦἔμμορετιμῆς
ἀθανάτοιςτεθεοῖσιτετιμένηἐστὶμάλιστα.
καὶγὰρνῦν,ὅτεπούτιςἐπιχθονίωνἀνθρώπων
ἔρδωνἱερὰκαλὰκατὰνόμονἱλάσκηται,
κικλῄσκειἙκάτην.πολλήτέοἱἕσπετοτιμὴ
ῥεῖαμάλʼ,πρόφρωνγεθεὰὑποδέξεταιεὐχάς,
καίτέοἱὄλβονὀπάζει,ἐπεὶδύναμίςγεπάρεστιν.
ὅσσοιγὰρΓαίηςτεκαὶΟὐρανοῦἐξεγένοντο
καὶτιμὴνἔλαχον,τούτωνἔχειαἶσανἁπάντων.
οὐδέτίμινΚρονίδηςἐβιήσατοοὐδέτʼἀπηύρα,
ὅσσʼἔλαχενΤιτῆσιμετὰπροτέροισιθεοῖσιν,
ἀλλʼἔχει,ὡςτὸπρῶτονἀπʼἀρχῆςἔπλετοδασμός,
καὶγέραςἐνγαίῃτεκαὶοὐρανῷἠδὲθαλάσσῃ·
οὐδʼ,ὅτιμουνογενής,ἧσσονθεὰἔμμορετιμῆς,
ἀλλʼἔτικαὶπολὺμᾶλλον,ἐπεὶΖεὺςτίεταιαὐτήν.
δʼἐθέλει,μεγάλωςπαραγίγνεταιἠδʼὀνίνησιν·
ἔντεδίκῃβασιλεῦσιπαρʼαἰδοίοισικαθίζει,
ἔντʼἀγορῇλαοῖσιμεταπρέπει,ὅνκʼἐθέλῃσιν·
ἠδʼὁπότʼἐςπόλεμονφθεισήνοραθωρήσσωνται
ἀνέρες,ἔνθαθεὰπαραγίγνεται,οἷςκʼἐθέλῃσι
νίκηνπροφρονέωςὀπάσαικαὶκῦδοςὀρέξαι.
ἐσθλὴδʼαὖθʼὁπότʼἄνδρεςἀεθλεύωσινἀγῶνι,
ἔνθαθεὰκαὶτοῖςπαραγίγνεταιἠδʼὀνίνησιν·
νικήσαςδὲβίῃκαὶκάρτεϊκαλὸνἄεθλον
ῥεῖαφέρειχαίρωντε,τοκεῦσιδὲκῦδοςὀπάζει.
ἐσθλὴδʼἱππήεσσιπαρεστάμεν,οἷςκʼἐθέλῃσιν.
καὶτοῖς,οἳγλαυκὴνδυσπέμφελονἐργάζονται,
εὔχονταιδʼἙκάτῃκαὶἐρικτύπῳἘννοσιγαίῳ,
ῥηιδίωςἄγρηνκυδρὴθεὸςὤπασεπολλήν,
ῥεῖαδʼἀφείλετοφαινομένην,ἐθέλουσάγεθυμῷ.
ἐσθλὴδʼἐνσταθμοῖσισὺνἙρμῇληίδʼἀέξειν·
βουκολίαςδʼἀγέλαςτεκαὶαἰπόλιαπλατέʼαἰγῶν
ποίμναςτʼεἰροπόκωνὀίων,θυμῷγʼἐθέλουσα,
ἐξὀλίγωνβριάεικἀκπολλῶνμείοναθῆκεν.
οὕτωτοικαὶμουνογενὴςἐκμητρὸςἐοῦσα
πᾶσιμετʼἀθανάτοισιτετίμηταιγεράεσσιν.
θῆκεδέμινΚρονίδηςκουροτρόφον,οἳμετʼἐκείνην
ὀφθαλμοῖσινἴδοντοφάοςπολυδερκέοςἨοῦς.
οὕτωςἐξἀρχῆςκουροτρόφος,αἳδέτετιμαί.
ῬείηδὲδμηθεῖσαΚρόνῳτέκεφαίδιματέκνα,
ἹστίηνΔήμητρακαὶἭρηνχρυσοπέδιλον
ἴφθιμόντʼἈίδην,ὃςὑπὸχθονὶδώματαναίει
νηλεὲςἦτορἔχων,καὶἐρίκτυπονἘννοσίγαιον
Ζῆνάτεμητιόεντα,θεῶνπατέρʼἠδὲκαὶἀνδρῶν,
τοῦκαὶὑπὸβροντῆςπελεμίζεταιεὐρεῖαχθών.
καὶτοὺςμὲνκατέπινεμέγαςΚρόνος,ὥςτιςἕκαστος
νηδύοςἐξἱερῆςμητρὸςπρὸςγούναθʼἵκοιτο,
τὰφρονέων,ἵναμήτιςἀγαυῶνΟὐρανιώνων
ἄλλοςἐνἀθανάτοισινἔχοιβασιληίδατιμήν.
πεύθετογὰρΓαίηςτεκαὶΟὐρανοῦἀστερόεντος,
οὕνεκάοἱπέπρωτοἑῷὑπὸπαιδὶδαμῆναι
καὶκρατερῷπερἐόντι,Διὸςμεγάλουδιὰβουλάς·
τῷγʼἄρʼοὐκἀλαὸςσκοπιὴνἔχεν,ἀλλὰδοκεύων
παῖδαςἑοὺςκατέπινε·Ῥέηνδʼἔχεπένθοςἄλαστον.
ἀλλʼὅτεδὴΔίʼἔμελλεθεῶνπατέρ᾽ἠδὲκαὶἀνδρῶν
τέξεσθαι,τότʼἔπειταφίλουςλιτάνευετοκῆας
τοὺςαὐτῆς,ΓαῖάντεκαὶΟὐρανὸνἀστερόεντα,
μῆτινσυμφράσσασθαι,ὅπωςλελάθοιτοτεκοῦσα
παῖδαφίλον,τίσαιτοδʼἐρινῦςπατρὸςἑοῖο
παίδωνθʼ,οὓςκατέπινεμέγαςΚρόνοςἀγκυλομήτης.
οἳδὲθυγατρὶφίλῃμάλαμὲνκλύονἠδʼἐπίθοντο,
καίοἱπεφραδέτην,ὅσαπερπέπρωτογενέσθαι
ἀμφὶΚρόνῳβασιλῆικαὶυἱέικαρτεροθύμῳ.
πέμψανδʼἐςΛύκτον,Κρήτηςἐςπίοναδῆμον,
ὁππότʼἄρʼὁπλότατονπαίδωντέξεσθαιἔμελλε,
Ζῆναμέγαν·τὸνμένοἱἐδέξατοΓαῖαπελώρη
Κρήτῃἐνεὐρείῃτραφέμενἀτιταλλέμεναίτε.
ἔνθαμινἷκτοφέρουσαθοὴνδιὰνύκταμέλαιναν
πρώτηνἐςΛύκτον·κρύψενδέχερσὶλαβοῦσα
ἄντρῳἐνἠλιβάτῳ,ζαθέηςὑπὸκεύθεσιγαίης,
Αἰγαίῳἐνὄρειπεπυκασμένῳὑλήεντι.
τῷδὲσπαργανίσασαμέγανλίθονἐγγυάλιξεν
Οὐρανίδῃμέγʼἄνακτι,θεῶνπροτέρῳβασιλῆι.
τὸντόθʼἑλὼνχείρεσσινἑὴνἐσκάτθετονηδὺν
σχέτλιος·οὐδʼἐνόησεμετὰφρεσίν,ὥςοἱὀπίσσω
ἀντὶλίθουἑὸςυἱὸςἀνίκητοςκαὶἀκηδὴς
λείπεθʼ,μιντάχʼἔμελλεβίῃκαὶχερσὶδαμάσσας
τιμῆςἐξελάειν,δʼἐνἀθανάτοισιἀνάξειν.
καρπαλίμωςδʼἄρʼἔπειταμένοςκαὶφαίδιμαγυῖα
ηὔξετοτοῖοἄνακτος·ἐπιπλομένωνδʼἐνιαυτῶν
Γαίηςἐννεσίῃσιπολυφραδέεσσιδολωθεὶς
ὃνγόνονἄψἀνέηκεμέγαςΚρόνοςἀγκυλομήτης
[νικηθεὶςτέχνῃσιβίηφίτεπαιδὸςἑοῖο.]
πρῶτονδʼἐξέμεσενλίθον,ὃνπύματονκατέπινεν·
τὸνμὲνΖεὺςστήριξεκατὰχθονὸςεὐρυοδείης
ΠυθοῖἐνἠγαθέῃγυάλοιςὕποΠαρνησοῖο
σῆμʼἔμενἐξοπίσω,θαῦμαθνητοῖσιβροτοῖσιν.
λῦσεδὲπατροκασιγνήτουςὀλοῶνὑπὸδεσμῶν
Οὐρανίδας,οὓςδῆσεπατὴρἀεσιφροσύνῃσιν·
οἳοἱἀπεμνήσαντοχάρινἐυεργεσιάων,
δῶκανδὲβροντὴνἠδʼαἰθαλόεντακεραυνὸν
καὶστεροπήν·τὸπρὶνδὲπελώρηΓαῖακεκεύθει·
τοῖςπίσυνοςθνητοῖσικαὶἀθανάτοισινἀνάσσει.
κούρηνδʼἸαπετὸςκαλλίσφυρονὨκεανίνην
ἠγάγετοΚλυμένηνκαὶὁμὸνλέχοςεἰσανέβαινεν.
δέοἱἌτλαντακρατερόφροναγείνατοπαῖδα·
τίκτεδʼὑπερκύδανταΜενοίτιονἠδὲΠρομηθέα
ποικίλοναἰολόμητιν,ἁμαρτίνοόντʼἘπιμηθέα
ὃςκακὸνἐξἀρχῆςγένετʼἀνδράσινἀλφηστῇσιν·
πρῶτοςγάρῥαΔιὸςπλαστὴνὑπέδεκτογυναῖκα
παρθένον.ὑβριστὴνδὲΜενοίτιονεὐρύοπαΖεὺς
εἰςἜρεβοςκατέπεμψεβαλὼνψολόεντικεραυνῷ
εἵνεκʼἀτασθαλίηςτεκαὶἠνορέηςὑπερόπλου.
Ἄτλαςδʼοὐρανὸνεὐρὺνἔχεικρατερῆςὑπʼἀνάγκης
πείρασινἐνγαίης,πρόπαρΕσπερίδωνλιγυφώνων,
ἑστηὼςκεφαλῇτεκαὶἀκαμάτῃσιχέρεσσιν·
ταύτηνγάροἱμοῖρανἐδάσσατομητίεταΖεύς.
δῆσεδʼἀλυκτοπέδῃσιΠρομηθέαποικιλόβουλον
δεσμοῖςἀργαλέοισιμέσονδιὰκίονʼἐλάσσας·
καίοἱἐπʼαἰετὸνὦρσετανύπτερον·αὐτὰργʼἧπαρ
ἤσθιενἀθάνατον,τὸδʼἀέξετοἶσονἁπάντη
νυκτόςὅσονπρόπανἦμαρἔδοιτανυσίπτεροςὄρνις.
τὸνμὲνἄρʼἈλκμήνηςκαλλισφύρουἄλκιμοςυἱὸς
Ἡρακλέηςἔκτεινε,κακὴνδʼἀπὸνοῦσονἄλαλκεν
Ἰαπετιονίδῃκαὶἐλύσατοδυσφροσυνάων
οὐκἀέκητιΖηνὸςὈλυμπίουὑψιμέδοντος,
ὄφρʼἩρακλῆοςΘηβαγενέοςκλέοςεἴη
πλεῖονἔτʼτὸπάροιθενἐπὶχθόναπουλυβότειραν.
ταῦτʼἄραἁζόμενοςτίμαἀριδείκετονυἱόν·
καίπερχωόμενοςπαύθηχόλου,ὃνπρὶνἔχεσκεν,
οὕνεκʼἐρίζετοβουλὰςὑπερμενέιΚρονίωνι.
καὶγὰρὅτʼἐκρίνοντοθεοὶθνητοίτʼἄνθρωποι
Μηκώνῃ,τότʼἔπειταμέγανβοῦνπρόφρονιθυμῷ
δασσάμενοςπροέθηκε,Διὸςνόονἐξαπαφίσκων.
τοῖςμὲνγὰρσάρκαςτεκαὶἔγκαταπίοναδημῷ
ἐνῥινῷκατέθηκεκαλύψαςγαστρὶβοείῃ,
τῷδʼαὖτʼὀστέαλευκὰβοὸςδολίῃἐπὶτέχνῃ
εὐθετίσαςκατέθηκεκαλύψαςἀργέτιδημῷ.
δὴτότεμινπροσέειπεπατὴρἀνδρῶντεθεῶντε·
Ἰαπετιονίδη,πάντωνἀριδείκετʼ