Work in Progress, Use at your own risk.


Text + data on relations and parts of speech is derived, with some changes and corrections, from the PerseusDL Treebanks. The greater part of the vocabulary is derived, with some corrections, from the Bridge Lexicon; other vocab has been added from the LSJ via Perseus. Principal parts etc. are particularly in need of review, please don't rely on them. A spreadsheet version of the vocab is here. Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Hesiod, Works and Days

μοῦσαιΠιερίηθενἀοιδῇσινκλείουσαι
δεῦτε,Δίʼἐννέπετε,σφέτερονπατέρʼὑμνείουσαι·
ὅντεδιὰβροτοὶἄνδρεςὁμῶςἄφατοίτεφατοίτε,
ῥητοίτ᾽ἄρρητοίτεΔιὸςμεγάλοιοἕκητι.
ῥέαμὲνγὰρβριάει,ῥέαδὲβριάονταχαλέπτει,
ῥεῖαδʼἀρίζηλονμινύθεικαὶἄδηλονἀέξει,
ῥεῖαδέτʼἰθύνεισκολιὸνκαὶἀγήνορακάρφει
Ζεὺςὑψιβρεμέτης,ὃςὑπέρταταδώματαναίει.
κλῦθιἰδὼνἀίωντε,δίκῃδʼἴθυνεθέμιστας
τύνη·ἐγὼδέκε,Πέρση,ἐτήτυμαμυθησαίμην.
οὐκἄραμοῦνονἔηνἘρίδωνγένος,ἀλλʼἐπὶγαῖαν
εἰσὶδύω·τὴνμένκενἐπαινέσσειενοήσας,
δʼἐπιμωμητή·διὰδʼἄνδιχαθυμὸνἔχουσιν.
μὲνγὰρπόλεμόντεκακὸνκαὶδῆρινὀφέλλει,
σχετλίη·οὔτιςτήνγεφιλεῖβροτός,ἀλλʼὑπʼἀνάγκης
ἀθανάτωνβουλῇσινἜριντιμῶσιβαρεῖαν.
τὴνδʼἑτέρηνπροτέρηνμὲνἐγείνατοΝὺξἐρεβεννή,
θῆκεδέμινΚρονίδηςὑψίζυγος,αἰθέριναίων,
γαίηςἐνῥίζῃσι,καὶἀνδράσιπολλὸνἀμείνω·
ἥτεκαὶἀπάλαμόνπερὁμῶςἐπὶἔργονἔγειρεν.
εἰςἕτερονγάρτίςτεἰδὼνἔργοιοχατίζει
πλούσιον,ὃςσπεύδειμὲνἀρώμεναιἠδὲφυτεύειν
οἶκόντʼεὖθέσθαι·ζηλοῖδέτεγείτοναγείτων
εἰςἄφενοςσπεύδοντʼ·ἀγαθὴδʼἜριςἥδεβροτοῖσιν.
καὶκεραμεὺςκεραμεῖκοτέεικαὶτέκτονιτέκτων,
καὶπτωχὸςπτωχῷφθονέεικαὶἀοιδὸςἀοιδῷ.
Πέρση,σὺδὲταῦτατεῷἐνικάτθεοθυμῷ,
μηδέσʼἜριςκακόχαρτοςἀπʼἔργουθυμὸνἐρύκοι
νείκεʼὀπιπεύοντʼἀγορῆςἐπακουὸνἐόντα.
ὤρηγάρτʼὀλίγηπέλεταινεικέωντʼἀγορέωντε,
ᾧτινιμὴβίοςἔνδονἐπηετανὸςκατάκειται
ὡραῖος,τὸνγαῖαφέρει,Δημήτεροςἀκτήν.
τοῦκεκορεσσάμενοςνείκεακαὶδῆρινὀφέλλοις
κτήμασʼἐπʼἀλλοτρίοις·σοὶδʼοὐκέτιδεύτερονἔσται
ὧδʼἔρδειν·ἀλλʼαὖθιδιακρινώμεθανεῖκος
ἰθείῃσιδίκῃς,αἵτʼἐκΔιόςεἰσινἄρισται.
ἤδημὲνγὰρκλῆρονἐδασσάμεθʼ,ἀλλὰτὰπολλὰ
ἁρπάζωνἐφόρειςμέγακυδαίνωνβασιλῆας
δωροφάγους,οἳτήνδεδίκηνἐθέλουσιδίκασσαι.
νήπιοι,οὐδὲἴσασινὅσῳπλέονἥμισυπαντὸς
οὐδʼὅσονἐνμαλάχῃτεκαὶἀσφοδέλῳμέγʼὄνειαρ.
κρύψαντεςγὰρἔχουσιθεοὶβίονἀνθρώποισιν·
ῥηιδίωςγάρκενκαὶἐπʼἤματιἐργάσσαιο,
ὥστεσεκεἰςἐνιαυτὸνἔχεινκαὶἀεργὸνἐόντα·
αἶψάκεπηδάλιονμὲνὑπὲρκαπνοῦκαταθεῖο,
ἔργαβοῶνδʼἀπόλοιτοκαὶἡμιόνωνταλαεργῶν.
ἀλλὰΖεὺςἔκρυψεχολωσάμενοςφρεσὶνᾗσιν,
ὅττιμινἐξαπάτησεΠρομηθεὺςἀγκυλομήτης·
τοὔνεκʼἄρʼἀνθρώποισινἐμήσατοκήδεαλυγρά.
κρύψεδὲπῦρ·τὸμὲναὖτιςἐὺςπάιςἸαπετοῖο
ἔκλεψʼἀνθρώποισιΔιὸςπάραμητιόεντος
ἐνκοῒλῳνάρθηκιλαθὼνΔίατερπικέραυνον.
τὸνδὲχολωσάμενοςπροσέφηνεφεληγερέταΖευς·
Ἰαπετιονίδη,πάντωνπέριμήδεαεἰδώς,
χαίρειςπῦρκλέψαςκαὶἐμὰςφρέναςἠπεροπεύσας,
σοίτʼαὐτῷμέγαπῆμακαὶἀνδράσινἐσσομένοισιν.
τοῖςδʼἐγὼἀντὶπυρὸςδώσωκακόν,κενἅπαντες
τέρπωνταικατὰθυμὸνἑὸνκακὸνἀμφαγαπῶντες.
ὣςἔφατʼ·ἐκδʼἐγέλασσεπατὴρἀνδρῶντεθεῶντε.
Ἥφαιστονδʼἐκέλευσεπερικλυτὸνὅττιτάχιστα
γαῖανὕδειφύρειν,ἐνδʼἀνθρώπουθέμεναὐδὴν
καὶσθένος,ἀθανάτῃςδὲθεῇςεἰςὦπαἐίσκειν
παρθενικῆςκαλὸνεἶδοςἐπήρατον·αὐτὰρἈθήνην
ἔργαδιδασκῆσαι,πολυδαίδαλονἱστὸνὑφαίνειν·
καὶχάρινἀμφιχέαικεφαλῇχρυσέηνἈφροδίτην
καὶπόθονἀργαλέονκαὶγυιοβόρουςμελεδώνας·
ἐνδὲθέμενκύνεόντενόονκαὶἐπίκλοπονἦθος
Ἑρμείηνἤνωγε,διάκτορονἈργεϊφόντην.
ὣςἔφαθʼ·οἳδʼἐπίθοντοΔιὶΚρονιωνιἄνακτι.
αὐτίκαδʼἐκγαίηςπλάσσενκλυτὸςἈμφιγυήεις
παρθένῳαἰδοίῃἴκελονΚρονίδεωδιὰβουλάς·
ζῶσεδὲκαὶκόσμησεθεὰγλαυκῶπιςἈθήνη·
ἀμφὶδέοἱΧάριτέςτεθεαὶκαὶπότνιαΠειθὼ
ὅρμουςχρυσείουςἔθεσανχροΐ·ἀμφὶδὲτήνγε
Ὧραικαλλίκομοιστέφονἄνθεσινεἰαρινοῖσιν·
[πάνταδέοἱχροῒκόσμονἐφήρμοσεΠαλλὰςἈθήνη.]
ἐνδʼἄραοἱστήθεσσιδιάκτοροςἈργεϊφόντης
ψεύδεάθʼαἱμυλίουςτελόγουςκαὶἐπίκλοπονἦθος
[τεῦξεΔιὸςβουλῇσιβαρυκτύπου·ἐνδʼἄραφωνὴν]
θῆκεθεῶνκῆρυξ,ὀνόμηνεδὲτήνδεγυναῖκα
Πανδώρην,ὅτιπάντεςὈλύμπιαδώματʼἔχοντες
δῶρονἐδώρησαν,πῆμʼἀνδράσινἀλφηστῇσιν.
αὐτὰρἐπεὶδόλοναἰπὺνἀμήχανονἐξετέλεσσεν,
εἰςἘπιμηθέαπέμπεπατὴρκλυτὸνἈργεϊφόντην
δῶρονἄγοντα,θεῶνταχὺνἄγγελον·οὐδʼἘπιμηθεὺς
ἐφράσαθʼ,ὥςοἱἔειπεΠρομηθεὺςμήποτεδῶρον
δέξασθαιπὰρΖηνὸςὈλυμπίου,ἀλλʼἀποπέμπειν
ἐξοπίσω,μήπούτικακὸνθνητοῖσιγένηται.
αὐτὰρδεξάμενος,ὅτεδὴκακὸνεἶχʼ,ἐνόησεν.
Πρὶνμὲνγὰρζώεσκονἐπὶχθονὶφῦλʼἀνθρώπων
νόσφινἄτερτεκακῶνκαὶἄτερχαλεποῖοπόνοιο
νούσωντʼἀργαλέων,αἵτʼἀνδράσιΚῆραςἔδωκαν.
[αἶψαγὰρἐνκακότητιβροτοὶκαταγηράσκουσιν.]
ἀλλὰγυνὴχείρεσσιπίθουμέγαπῶμʼἀφελοῦσα
ἐσκέδασʼ·ἀνθρώποισιδʼἐμήσατοκήδεαλυγρά.
μούνηδʼαὐτόθιἘλπὶςἐνἀρρήκτοισιδόμοισιν
ἔνδονἔμιμνεπίθουὑπὸχείλεσιν,οὐδὲθύραζε
ἐξέπτη·πρόσθενγὰρἐπέλλαβεπῶμαπίθοιο
[αἰγιόχουβουλῇσιΔιὸςνεφεληγερέταο.]
ἄλλαδὲμυρίαλυγρὰκατʼἀνθρώπουςἀλάληται·
πλείημὲνγὰργαῖακακῶν,πλείηδὲθάλασσα·
νοῦσοιδʼἀνθρώποισινἐφʼἡμέρῃ,αἳδʼἐπὶνυκτὶ
αὐτόματοιφοιτῶσικακὰθνητοῖσιφέρουσαι
σιγῇ,ἐπεὶφωνὴνἐξείλετομητίεταΖεύς.
οὕτωςοὔτιπηἔστιΔιὸςνόονἐξαλέασθαι.
εἰδʼἐθέλεις,ἕτερόντοιἐγὼλόγονἐκκορυφώσω
εὖκαὶἐπισταμένως·σὺδʼἐνὶφρεσὶβάλλεοσῇσιν.
ὡςὁμόθενγεγάασιθεοὶθνητοίτʼἄνθρωποι.
χρύσεονμὲνπρώτισταγένοςμερόπωνἀνθρώπων
ἀθάνατοιποίησανὈλύμπιαδώματʼἔχοντες.
οἳμὲνἐπὶΚρόνουἦσαν,ὅτʼοὐρανῷἐμβασίλευεν·
ὥστεθεοὶδʼἔζωονἀκηδέαθυμὸνἔχοντες
νόσφινἄτερτεπόνωνκαὶὀιζύος·οὐδέτιδειλὸν
γῆραςἐπῆν,αἰεὶδὲπόδαςκαὶχεῖραςὁμοῖοι
τέρποντʼἐνθαλίῃσικακῶνἔκτοσθενἁπάντων·
θνῇσκονδʼὥσθʼὕπνῳδεδμημένοι·ἐσθλὰδὲπάντα
τοῖσινἔην·καρπὸνδʼἔφερεζείδωροςἄρουρα
αὐτομάτηπολλόντεκαὶἄφθονον·οἳδʼἐθελημοὶ
ἥσυχοιἔργʼἐνέμοντοσὺνἐσθλοῖσινπολέεσσιν.
ἀφνειοὶμήλοισι,φίλοιμακάρεσσιθεοῖσιν.
αὐτὰρἐπεὶδὴτοῦτογένοςκατὰγαῖʼἐκάλυψε
,-τοὶμὲνδαίμονεςἁγνοὶἐπιχθόνιοικαλέονται
ἐσθλοί,ἀλεξίκακοι,φύλακεςθνητῶνἀνθρώπων,
[οἵῥαφυλάσσουσίντεδίκαςκαὶσχέτλιαἔργα
ἠέραἑσσάμενοιπάντηφοιτῶντεςἐπʼαἶαν,]
πλουτοδόται·καὶτοῦτογέραςβασιλήιονἔσχον-,
δεύτεροναὖτεγένοςπολὺχειρότερονμετόπισθεν
ἀργύρεονποίησανὈλύμπιαδώματʼἔχοντες,
χρυσέῳοὔτεφυὴνἐναλίγκιονοὔτενόημα.
ἀλλʼἑκατὸνμὲνπαῖςἔτεαπαρὰμητέρικεδνῇ
ἐτρέφετʼἀτάλλων,μέγανήπιος,ἐνὶοἴκῳ.
ἀλλʼὅτʼἄρʼἡβήσαιτεκαὶἥβηςμέτρονἵκοιτο,
παυρίδιονζώεσκονἐπὶχρόνον,ἄλγεʼἔχοντες
ἀφραδίῃς·ὕβρινγὰρἀτάσθαλονοὐκἐδύναντο
ἀλλήλωνἀπέχειν,οὐδʼἀθανάτουςθεραπεύειν
ἤθελονοὐδʼἔρδεινμακάρωνἱεροῖςἐπὶβωμοῖς,
θέμιςἀνθρώποιςκατὰἤθεα.τοὺςμὲνἔπειτα
ΖεὺςΚρονίδηςἔκρυψεχολούμενος,οὕνεκατιμὰς
οὐκἔδιδονμακάρεσσιθεοῖς,οἳὌλυμπονἔχουσιν.
αὐτὰρἐπεὶκαὶτοῦτογένοςκατὰγαῖʼἐκάλυψε,
-τοὶμὲνὑποχθόνιοιμάκαρεςθνητοῖςκαλέονται,
δεύτεροι,ἀλλʼἔμπηςτιμὴκαὶτοῖσινὀπηδεῖ-,
Ζεὺςδὲπατὴρτρίτονἄλλογένοςμερόπωνἀνθρώπων
χάλκειονποίησʼ,οὐκἀργυρέῳοὐδὲνὁμοῖον,
ἐκμελιᾶν,δεινόντεκαὶὄβριμον·οἷσινἌρηος
ἔργʼἔμελενστονόεντακαὶὕβριες·οὐδέτισῖτον
ἤσθιον,ἀλλʼἀδάμαντοςἔχονκρατερόφροναθυμόν,
ἄπλαστοι·μεγάληδὲβίηκαὶχεῖρεςἄαπτοι
ἐξὤμωνἐπέφυκονἐπὶστιβαροῖσιμέλεσσιν.
ὧνδʼἦνχάλκεαμὲντεύχεα,χάλκεοιδέτεοἶκοι
χαλκῷδʼεἰργάζοντο·μέλαςδʼοὐκἔσκεσίδηρος.
καὶτοὶμὲνχείρεσσινὕποσφετέρῃσιδαμέντες
βῆσανἐςεὐρώενταδόμονκρυεροῦΑίδαο
νώνυμνοι·θάνατοςδὲκαὶἐκπάγλουςπερἐόντας
εἷλεμέλας,λαμπρὸνδʼἔλιπονφάοςἠελίοιο.
αὐτὰρἐπεὶκαὶτοῦτογένοςκατὰγαῖʼἐκάλυψεν,
αὖτιςἔτʼἄλλοτέταρτονἐπὶχθονὶπουλυβοτείρῃ
ΖεὺςΚρονίδηςποίησε,δικαιότερονκαὶἄρειον
,ἀνδρῶνἡρώωνθεῖονγένος,οἳκαλέονται
ἡμίθεοι,προτέρηγενεὴκατʼἀπείροναγαῖαν.
καὶτοὺςμὲνπόλεμόςτεκακὸςκαὶφύλοπιςαἰνή,
τοὺςμὲνὑφʼἑπταπύλῳΘήβῃ,Καδμηίδιγαίῃ,
ὤλεσεμαρναμένουςμήλωνἕνεκʼΟἰδιπόδαο,
τοὺςδὲκαὶἐννήεσσινὑπὲρμέγαλαῖτμαθαλάσσης
ἐςΤροίηνἀγαγὼνἙλένηςἕνεκʼἠυκόμοιο.
ἔνθʼἤτοιτοὺςμὲνθανάτουτέλοςἀμφεκάλυψε,
τοῖςδὲδίχʼἀνθρώπωνβίοτονκαὶἤθεʼὀπάσσας
ΖεὺςΚρονίδηςκατένασσεπατὴρἐςπείραταγαίης.
καὶτοὶμὲνναίουσινἀκηδέαθυμὸνἔχοντες
ἐνμακάρωννήσοισιπαρʼὨκεανὸνβαθυδίνην,
ὄλβιοιἥρωες,τοῖσινμελιηδέακαρπὸν
τρὶςἔτεοςθάλλονταφέρειζείδωροςἄρουρα.
τηλοῦἀπʼἀθανάτων·τοῖσινΚρόνοςἐμβασιλεύει.
τοῦγὰρδεσμὸ]νἔλυσεπα[τὴρἀνδρῶντεθεῶντε.
τοῖσιδʼὁμῶςν]εάτοιςτιμὴ[καὶκῦδοςὀπηδεῖ.
Πέμπτονδʼαὖτιςἔτʼἄ]λλογένοςθῆκʼ[εὐρύοπαΖεὺς
ἀνδρῶν,οἳ]γεγάασινἐπὶ[χθονὶπουλυβοτείρῃ.]
μηκέτʼἔπειτʼὤφελλονἐγὼπέμπτοισιμετεῖναιἀνδράσιν,
ἀλλʼπρόσθεθανεῖνἔπειταγενέσθαι.
νῦνγὰρδὴγένοςἐστὶσιδήρεον·οὐδέποτʼἦμαρ
παύονταικαμάτουκαὶὀιζύος,οὐδέτινύκτωρ
φθειρόμενοι.χαλεπὰςδὲθεοὶδώσουσιμερίμνας·
ἀλλʼἔμπηςκαὶτοῖσιμεμείξεταιἐσθλὰκακοῖσιν.
Ζεὺςδʼὀλέσεικαὶτοῦτογένοςμερόπωνἀνθρώπων,
εὖτʼἂνγεινόμενοιπολιοκρόταφοιτελέθωσιν.
οὐδὲπατὴρπαίδεσσινὁμοίιοςοὐδέτιπαῖδες,
οὐδὲξεῖνοςξεινοδόκῳκαὶἑταῖροςἑταίρῳ,
οὐδὲκασίγνητοςφίλοςἔσσεται,ὡςτὸπάροςπερ.
αἶψαδὲγηράσκονταςἀτιμήσουσιτοκῆας·
μέμψονταιδʼἄρατοὺςχαλεποῖςβάζοντεςἔπεσσι
σχέτλιοιοὐδὲθεῶνὄπινεἰδότες·οὐδέκενοἵγε
γηράντεσσιτοκεῦσινἀπὸθρεπτήριαδοῖεν
χειροδίκαι·ἕτεροςδʼἑτέρουπόλινἐξαλαπάξει.
οὐδέτιςεὐόρκουχάριςἔσσεταιοὔτεδικαίου
οὔτʼἀγαθοῦ,μᾶλλονδὲκακῶνῥεκτῆρακαὶὕβριν
ἀνέρεςαἰνήσουσι·δίκηδʼἐνχερσί,καὶαἰδὼς
οὐκἔσται·βλάψειδʼκακὸςτὸνἀρείοναφῶτα
μύθοισινσκολιοῖςἐνέπων,ἐπὶδʼὅρκονὀμεῖται.
ζῆλοςδʼἀνθρώποισινὀιζυροῖσινἅπασι
δυσκέλαδοςκακόχαρτοςὁμαρτήσει,στυγερώπης.
καὶτότεδὴπρὸςὌλυμπονἀπὸχθονὸςεὐρυοδείης
λευκοῖσινφάρεσσικαλυψαμέναχρόακαλὸν
ἀθανάτωνμετὰφῦλονἴτονπρολιπόντʼἀνθρώπους
ΑἰδὼςκαὶΝέμεσις·τὰδὲλείψεταιἄλγεαλυγρὰ
θνητοῖςἀνθρώποισι·κακοῦδʼοὐκἔσσεταιἀλκή.
νῦνδʼαἶνονβασιλεῦσινἐρέωφρονέουσικαὶαὐτοῖς·
ὧδʼἴρηξπροσέειπενἀηδόναποικιλόδειρον
ὕψιμάλʼἐννεφέεσσιφέρωνὀνύχεσσιμεμαρπώς·
δʼἐλεόν,γναμπτοῖσιπεπαρμένηἀμφʼὀνύχεσσι,
μύρετο·τὴνὅγʼἐπικρατέωςπρὸςμῦθονἔειπεν·
δαιμονίη,τίλέληκας;ἔχεινύσεπολλὸνἀρείων·
τῇδʼεἶς,σʼἂνἐγώπερἄγωκαὶἀοιδὸνἐοῦσαν·
δεῖπνονδʼ,αἴκʼἐθέλω,ποιήσομαιἠὲμεθήσω.
ἄφρωνδʼ,ὅςκʼἐθέλῃπρὸςκρείσσοναςἀντιφερίζειν·
νίκηςτεστέρεταιπρόςτʼαἴσχεσινἄλγεαπάσχει.
ὣςἔφατʼὠκυπέτηςἴρηξ,τανυσίπτεροςὄρνις.
Πέρση,σὺδʼἄκουεδίκης,μηδʼὕβρινὄφελλε·
ὕβριςγάρτεκακὴδειλῷβροτῷ·οὐδὲμὲνἐσθλὸς
ῥηιδίωςφερέμενδύναται,βαρύθειδέθʼὑπʼαὐτῆς
ἐγκύρσαςἄτῃσιν·ὁδὸςδʼἑτέρηφιπαρελθεῖν
κρείσσωνἐςτὰδίκαια·ΔίκηδʼὑπὲρὝβριοςἴσχει
ἐςτέλοςἐξελθοῦσα·παθὼνδέτενήπιοςἔγνω.
αὐτίκαγὰρτρέχειὍρκοςἅμασκολιῇσιδίκῃσιν.
τῆςδὲΔίκηςῥόθοςἑλκομένης,κʼἄνδρεςἄγωσι
δωροφάγοι,σκολιῇςδὲδίκῃςκρίνωσιθέμιστας.
δʼἕπεταικλαίουσαπόλινκαὶἤθεαλαῶν,
ἠέραἑσσαμένη,κακὸνἀνθρώποισιφέρουσα,
οἵτεμινἐξελάσωσικαὶοὐκἰθεῖανἔνειμαν.
Οἳδὲδίκαςξείνοισικαὶἐνδήμοισιδιδοῦσιν
ἰθείαςκαὶμήτιπαρεκβαίνουσιδικαίου,
τοῖσιτέθηλεπόλις,λαοὶδʼἀνθεῦσινἐναὐτῇ·
εἰρήνηδʼἀνὰγῆνκουροτρόφος,οὐδέποτʼαὐτοῖς
ἀργαλέονπόλεμοντεκμαίρεταιεὐρύοπαΖεύς·
οὐδέποτʼἰθυδίκῃσιμετʼἀνδράσιλιμὸςὀπηδεῖ
οὐδʼἄτη,θαλίῃςδὲμεμηλόταἔργανέμονται.
τοῖσιφέρειμὲνγαῖαπολὺνβίον,οὔρεσιδὲδρῦς
ἄκρημέντεφέρειβαλάνους,μέσσηδὲμελίσσας·
εἰροπόκοιδʼὄιεςμαλλοῖςκαταβεβρίθασιν·
τίκτουσινδὲγυναῖκεςἐοικότατέκναγονεῦσιν·
θάλλουσινδʼἀγαθοῖσιδιαμπερές·οὐδʼἐπὶνηῶν
νίσσονται,καρπὸνδὲφέρειζείδωροςἄρουρα.
οἷςδʼὕβριςτεμέμηλεκακὴκαὶσχέτλιαἔργα,
τοῖςδὲδίκηνΚρονίδηςτεκμαίρεταιεὐρύοπαΖεύς.
πολλάκικαὶξύμπασαπόλιςκακοῦἀνδρὸςἀπηύρα,
ὅςκενἀλιτραίνῃκαὶἀτάσθαλαμηχανάαται.
τοῖσινδʼοὐρανόθενμέγʼἐπήγαγεπῆμαΚρονίων
λιμὸνὁμοῦκαὶλοιμόν·ἀποφθινύθουσιδὲλαοί.
οὐδὲγυναῖκεςτίκτουσιν,μινύθουσιδὲοἶκοι
ΖηνὸςφραδμοσύνῃσινὈλυμπίου·ἄλλοτεδʼαὖτε
τῶνγεστρατὸνεὐρὺνἀπώλεσενγετεῖχος
νέαςἐνπόντῳΚρονίδηςἀποαίνυταιαὐτῶν.
βασιλῆς,ὑμεῖςδὲκαταφράζεσθεκαὶαὐτοὶ
τήνδεδίκην·ἐγγὺςγὰρἐνἀνθρώποισινἐόντες
ἀθάνατοιφράζονται,ὅσοισκολιῇσιδίκῃσιν
ἀλλήλουςτρίβουσιθεῶνὄπινοὐκἀλέγοντες.
τρὶςγὰρμύριοίεἰσινἐπὶχθονὶπουλυβοτείρῃ
ἀθάνατοιΖηνὸςφύλακεςθνητῶνἀνθρώπων·
οἵῥαφυλάσσουσίντεδίκαςκαὶσχέτλιαἔργα
ἠέραἑσσάμενοι,πάντηφοιτῶντεςἐπʼαἶαν.
δέτεπαρθένοςἐστὶΔίκη,Διὸςἐκγεγαυῖα,
κυδρήτʼαἰδοίητεθεῶν,οἳὌλυμπονἔχουσιν.
καίῥʼὁπότʼἄντίςμινβλάπτῃσκολιῶςὀνοτάζων,
αὐτίκαπὰρΔιὶπατρὶκαθεζομένηΚρονίωνι
γηρύετʼἀνθρώπωνἄδικοννόον,ὄφρʼἀποτίσῃ
δῆμοςἀτασθαλίαςβασιλέων,οἳλυγρὰνοεῦντες
ἄλλῃπαρκλίνωσιδίκαςσκολιῶςἐνέποντες.
ταῦταφυλασσόμενοι,βασιλῆς,ἰθύνετε?δίκας
δωροφάγοι,σκολιέωνδὲδικέωνἐπὶπάγχυλάθεσθε.
οἷγʼαὐτῷκακὰτεύχειἀνὴρἄλλῳκακὰτεύχων,
δὲκακὴβουλὴτῷβουλεύσαντικακίστη.
πάνταἰδὼνΔιὸςὀφθαλμὸςκαὶπάντανοήσας
καίνυτάδʼ,αἴκʼἐθέλῃσʼ,ἐπιδέρκεται,οὐδέλήθει,
οἵηνδὴκαὶτήνδεδίκηνπόλιςἐντὸςἐέργει.
νῦνδὴἐγὼμήτʼαὐτὸςἐνἀνθρώποισιδίκαιος
εἴηνμήτʼἐμὸςυἱός·ἐπεὶκακὸνἄνδραδίκαιον
ἔμμεναι,εἰμείζωγεδίκηνἀδικώτεροςἕξει·
ἀλλὰτάγʼοὔπωἔολπατελεῖνΔίαμητιόεντα.
Πέρση,σὺδὲταῦταμετὰφρεσὶβάλλεοσῇσι,
καὶνυδίκηςἐπάκουε,βίηςδʼἐπιλήθεοπάμπαν.
τόνδεγὰρἀνθρώποισινόμονδιέταξεΚρονίων
ἰχθύσιμὲνκαὶθηρσὶκαὶοἰωνοῖςπετεηνοῖς
ἐσθέμενἀλλήλους,ἐπεὶοὐδίκηἐστὶμετʼαὐτοῖς·
ἀνθρώποισιδʼἔδωκεδίκην,πολλὸνἀρίστη
γίγνεται·εἰγάρτίςκʼἐθέλῃτὰδίκαἰἀγορεῦσαι
γιγνώσκων,τῷμέντʼὄλβονδιδοῖεὐρύοπαΖεύς·
ὃςδέκεμαρτυρίῃσιἑκὼνἐπίορκονὀμόσσας
ψεύσεται,ἐνδὲδίκηνβλάψαςνήκεστονἀασθῇ,
τοῦδέτʼἀμαυροτέρηγενεὴμετόπισθελέλειπται·
ἀνδρὸςδʼεὐόρκουγενεὴμετόπισθενἀμείνων.
σοὶδʼἐγὼἐσθλὰνοέωνἐρέω,μέγανήπιεΠέρση.
τὴνμέντοικακότητακαὶἰλαδὸνἔστινἑλέσθαι
ῥηιδίως·λείημὲνὁδός,μάλαδʼἐγγύθιναίει·
τῆςδʼἀρετῆςἱδρῶταθεοὶπροπάροιθενἔθηκαν
ἀθάνατοι·μακρὸςδὲκαὶὄρθιοςοἶμοςἐςαὐτὴν
καὶτρηχὺςτὸπρῶτον·ἐπὴνδʼεἰςἄκρονἵκηται,
ῥηιδίηδὴἔπειταπέλει,χαλεπήπερἐοῦσα.
οὗτοςμὲνπανάριστος,ὃςαὐτὸςπάντανοήσῃ
φρασσάμενος,τάκʼἔπειτακαὶἐςτέλοςᾖσινἀμείνω·
ἐσθλὸςδʼαὖκἀκεῖνος,ὃςεὖεἰπόντιπίθηται·
ὃςδέκεμήτʼαὐτὸςνοέῃμήτʼἄλλουἀκούων
ἐνθυμῷβάλληται,δʼαὖτʼἀχρήιοςἀνήρ.
ἀλλὰσύγʼἡμετέρηςμεμνημένοςαἰὲνἐφετμῆς
ἐργάζευ,Πέρση,δῖονγένος,ὄφρασελιμὸς
ἐχθαίρῃ,φιλέῃδέσʼἐυστέφανοςΔημήτηρ
αἰδοίη,βιότουδὲτεὴνπιμπλῇσικαλιήν·
λιμὸςγάρτοιπάμπανἀεργῷσύμφοροςἀνδρί.
τῷδὲθεοὶνεμεσῶσικαὶἀνέρες,ὅςκενἀεργὸς
ζώῃ,κηφήνεσσικοθούροιςεἴκελοςὀργήν,
οἵτεμελισσάωνκάματοντρύχουσινἀεργοὶ
ἔσθοντες·σοὶδʼἔργαφίλʼἔστωμέτριακοσμεῖν,
ὥςκέτοιὡραίουβιότουπλήθωσικαλιαί.
ἐξἔργωνδʼἄνδρεςπολύμηλοίτʼἀφνειοίτε·
καὶἐργαζόμενοιπολὺφίλτεροιἀθανάτοισιν.
ἔργονδʼοὐδὲνὄνειδος,ἀεργίηδέτʼὄνειδος.
εἰδέκεἐργάζῃ,τάχασεζηλώσειἀεργὸς
πλουτεῦντα·πλούτῳδʼἀρετὴκαὶκῦδοςὀπηδεῖ.
δαίμονιδʼοἷοςἔησθα,τὸἐργάζεσθαιἄμεινον,
εἴκενἀπʼἀλλοτρίωνκτεάνωνἀεσίφροναθυμὸν
εἰςἔργοντρέψαςμελετᾷςβίου,ὥςσεκελεύω.
αἰδὼςδʼοὐκἀγαθὴκεχρημένονἄνδρακομίζει,
αἰδώς,τʼἄνδραςμέγασίνεταιἠδʼὀνίνησιν.
αἰδώςτοιπρὸςἀνολβίῃ,θάρσοςδὲπρὸςὄλβῳ.
χρήματαδʼοὐχἁρπακτά,θεόσδοταπολλὸνἀμείνω.
εἰγάρτιςκαὶχερσὶβίῃμέγανὄλβονἕληται,
γʼἀπὸγλώσσηςληίσσεται,οἷάτεπολλὰ
γίγνεται,εὖτʼἂνδὴκέρδοςνόονἐξαπατήσῃ
ἀνθρώπων,αἰδῶδέτʼἀναιδείηκατοπάζῃ·
ῥεῖαδέμινμαυροῦσιθεοί,μινύθουσιδὲοἶκον
ἀνέριτῷ,παῦρονδέτʼἐπὶχρόνονὄλβοςὀπηδεῖ.
ἶσονδʼὅςθʼἱκέτηνὅςτεξεῖνονκακὸνἔρξῃ,
ὅςτεκασιγνήτοιοἑοῦἀνὰδέμνιαβαίνῃ
κρυπταδίηςεὐνῆςἀλόχου,παρακαίριαῥέζων,
ὅςτέτευἀφραδίῃςἀλιταίνεταιὀρφανὰτέκνα,
ὅςτεγονῆαγέροντακακῷἐπὶγήραοςοὐδῷ
νεικείῃχαλεποῖσικαθαπτόμενοςἐπέεσσιν·
τῷδʼτοιΖεὺςαὐτὸςἀγαίεται,ἐςδὲτελευτὴν
ἔργωνἀντʼἀδίκωνχαλεπὴνἐπέθηκενἀμοιβήν.
ἀλλὰσὺτῶνμὲνπάμπανἔεργʼἀεσίφροναθυμόν.
κὰδδύναμινδʼἔρδεινἱέρʼἀθανάτοισιθεοῖσιν
ἁγνῶςκαὶκαθαρῶς,ἐπὶδʼἀγλαὰμηρίακαίειν·
ἄλλοτεδὲσπονδῇσιθύεσσίτεἱλάσκεσθαι,
ἠμὲνὅτʼεὐνάζῃκαὶὅτʼἂνφάοςἱερὸνἔλθῃ,
ὥςκέτοιἵλαονκραδίηνκαὶθυμὸνἔχωσιν,
ὄφρʼἄλλωνὠνῇκλῆρον,μὴτὸντεὸνἄλλος.
τὸνφιλέοντʼἐπὶδαῖτακαλεῖν,τὸνδʼἐχθρὸνἐᾶσαι·
τὸνδὲμάλιστακαλεῖν,ὅςτιςσέθενἐγγύθιναίει·
εἰγάρτοικαὶχρῆμʼἐγχώριονἄλλογένηται,
γείτονεςἄζωστοιἔκιον,ζώσαντοδὲπηοί.
πῆμακακὸςγείτων,ὅσσοντʼἀγαθὸςμέγʼὄνειαρ.
ἔμμορέτοιτιμῆς,ὅςτʼἔμμορεγείτονοςἐσθλοῦ.
οὐδʼἂνβοῦςἀπόλοιτʼ,εἰμὴγείτωνκακὸςεἴη.
εὖμὲνμετρεῖσθαιπαρὰγείτονος,εὖδʼἀποδοῦναι,
αὐτῷτῷμέτρῳ,καὶλώιον,αἴκεδύνηαι,
ὡςἂνχρηίζωνκαὶἐςὕστερονἄρκιονεὕρῃς.
μὴκακὰκερδαίνειν·κακὰκέρδεαἶσʼἀάτῃσιν.
τὸνφιλέονταφιλεῖν,καὶτῷπροσιόντιπροσεῖναι.
καὶδόμεν,ὅςκενδῷ,καὶμὴδόμεν,ὅςκενμὴδῷ.
δώτῃμέντιςἔδωκεν,ἀδώτῃδʼοὔτιςἔδωκεν.
δὼςἀγαθή,ἅρπαξδὲκακή,θανάτοιοδότειρα.
ὃςμὲνγάρκενἀνὴρἐθέλων,γε,κεἰμέγαδοίη,
χαίρειτῷδώρῳκαὶτέρπεταιὃνκατὰθυμόν·
ὃςδέκεναὐτὸςἕληταιἀναιδείηφιπιθήσας,
καίτεσμικρὸνἐόν,τόγʼἐπάχνωσενφίλονἦτορ.
ὃςδʼἐπʼἐόντιφέρει,δʼἀλέξεταιαἴθοπαλιμόν·
εἰγάρκενκαὶσμικρὸνἐπὶσμικρῷκαταθεῖο
καὶθαμὰτοῦτʼἔρδοις,τάχακενμέγακαὶτὸγένοιτο.
οὐδὲτόγʼἐνοἴκῳκατακείμενονἀνέρακήδει.
οἴκοιβέλτερονεἶναι,ἐπεὶβλαβερὸντὸθύρηφιν.
ἐσθλὸνμὲνπαρεόντοςἑλέσθαι,πῆμαδὲθυμῷ
χρηίζεινἀπεόντος,σεφράζεσθαιἄνωγα.
ἀρχομένουδὲπίθουκαὶλήγοντοςκορέσασθαι,
μεσσόθιφείδεσθαι·δειλὴδʼἐνὶπυθμένιφειδώ.
μισθὸςδʼἀνδρὶφίλῳεἰρημένοςἄρκιοςἔστω.
καίτεκασιγνήτῳγελάσαςἐπὶμάρτυραθέσθαι.
πίστειςγάρτοιὁμῶςκαὶἀπιστίαιὤλεσανἄνδρας.
μὴδὲγυνήσενόονπυγοστόλοςἐξαπατάτω
αἱμύλακωτίλλουσα,τεὴνδιφῶσακαλιήν.
ὃςδὲγυναικὶπέποιθε,πέποιθʼγεφηλήτῃσιν.
μουνογενὴςδὲπάιςεἴηπατρώιονοἶκον
φερβέμενὣςγὰρπλοῦτοςἀέξεταιἐνμεγάροισιν.
γηραιὸςδὲθάνοιςἕτερονπαῖδʼἐγκαταλείπων.
ῥεῖαδέκενπλεόνεσσιπόροιΖεὺςἄσπετονὄλβον.
πλείωνμὲνπλεόνωνμελέτη,μείζωνδʼἐπιθήκη.
σοὶδʼεἰπλούτουθυμὸςἐέλδεταιἐνφρεσὶνᾗσιν,
ὧδʼἔρδειν,καὶἔργονἐπʼἔργῳἐργάζεσθαι.
πληιάδωνἈτλαγενέωνἐπιτελλομενάων
ἄρχεσθʼἀμήτου,ἀρότοιοδὲδυσομενάων.
αἳδήτοινύκταςτεκαὶἤματατεσσαράκοντα
κεκρύφαται,αὖτιςδὲπεριπλομένουἐνιαυτοῦ
φαίνονταιτὰπρῶταχαρασσομένοιοσιδήρου.
οὗτόςτοιπεδίωνπέλεταινόμος,οἵτεθαλάσσης
ἐγγύθιναιετάουσʼ,οἵτʼἄγκεαβησσήεντα,
πόντουκυμαίνοντοςἀπόπροθι,πίοναχῶρον
ναίουσιν·γυμνὸνσπείρειν,γυμνὸνδὲβοωτεῖν,
γυμνὸνδʼἀμάειν,εἴχʼὥριαπάντʼἐθέλῃσθα
ἔργακομίζεσθαιΔημήτερος·ὥςτοιἕκαστα
ὥρἰἀέξηται,μήπωςτὰμέταζεχατίζων
πτώσσῃςἀλλοτρίουςοἴκουςκαὶμηδὲνἀνύσσῃς.
ὡςκαὶνῦνἐπʼἔμʼἦλθες·ἐγὼδέτοιοὐκἐπιδώσω
οὐδʼἐπιμετρήσω·ἐργάζευ,νήπιεΠέρση,
ἔργα,τάτʼἀνθρώποισιθεοὶδιετεκμήραντο,
μήποτεσὺνπαίδεσσιγυναικίτεθυμὸνἀχεύων
ζητεύῃςβίοτονκατὰγείτονας,οἳδʼἀμελῶσιν.
δὶςμὲνγὰρκαὶτρὶςτάχατεύξεαι·ἢνδʼἔτιλυπῇς,
χρῆμαμὲνοὐπρήξεις,σὺδʼἐτώσιαπόλλʼἀγορεύσεις·
ἀχρεῖοςδʼἔσταιἐπέωννομός.ἀλλάσʼἄνωγα
φράζεσθαιχρειῶντελύσινλιμοῦτʼἀλεωρήν.
οἶκονμὲνπρώτισταγυναῖκάτεβοῦντʼἀροτῆρα,
κτητήν,οὐγαμετήν,ἥτιςκαὶβουσὶνἕποιτο,
χρήματαδʼἐνοἴκῳπάντʼἄρμεναποιήσασθαι,
μὴσὺμὲναἰτῇςἄλλον,δʼἀρνῆται,σὺδὲτητᾷ,
δʼὥρηπαραμείβηται,μινύθῃδὲτὸἔργον.
μηδʼἀναβάλλεσθαιἔςτʼαὔριονἔςτεἔνηφιν·
οὐγὰρἐτωσιοεργὸςἀνὴρπίμπλησικαλιὴν
οὐδʼἀναβαλλόμενος·μελέτηδὲτὸἔργονὀφέλλει·
αἰεὶδʼἀμβολιεργὸςἀνὴρἄτῃσιπαλαίει.
ἦμοςδὴλήγειμένοςὀξέοςἠελίοιο
καύματοςἰδαλίμου,μετοπωρινὸνὀμβρήσαντος
Ζηνὸςἐρισθενέος,μετὰδὲτρέπεταιβρότεοςχρὼς
πολλὸνἐλαφρότερος·δὴγὰρτότεΣείριοςἀστὴρ
βαιὸνὑπὲρκεφαλῆςκηριτρεφέωνἀνθρώπων
ἔρχεταιἠμάτιος,πλεῖονδέτενυκτὸςἐπαυρεῖ·
τῆμοςἀδηκτοτάτηπέλεταιτμηθεῖσασιδήρῳ
ὕλη,φύλλαδʼἔραζεχέει,πτόρθοιότελήγει·
τῆμοςἄρʼὑλοτομεῖνμεμνημένοςὥριαἔργα.
ὄλμονμὲντριπόδηντάμνειν,ὕπερονδὲτρίπηχυν,
ἄξοναδʼἑπταπόδην·μάλαγάρνύτοιἄρμενονοὕτω·
εἰδέκενὀκταπόδην,ἀπὸκαὶσφῦράνκετάμοιο.
τρισπίθαμονδʼἄψιντάμνεινδεκαδώρῳἀμάξῃ.
πόλλʼἐπικαμπύλακᾶλα·φέρεινδὲγύην,ὅτʼἂνεὕρῃς,
ἐςοἶκον,κατʼὄροςδιζήμενοςκατʼἄρουραν,
πρίνινον·ὃςγὰρβουσὶνἀροῦνὀχυρώτατόςἐστιν,
εὖτʼἂνἈθηναίηςδμῷοςἐνἐλύματιπήξας
γόμφοισινπελάσαςπροσαρήρεταιἱστοβοῆι.
δοιὰδὲθέσθαιἄροτρα,ποησάμενοςκατὰοἶκον,
αὐτόγυονκαὶπηκτόν,ἐπεὶπολὺλώιονοὕτω·
εἴχʼἕτερονἄξαις,ἕτερόνκʼἐπὶβουσὶβάλοιο.
δάφνηςδʼπτελέηςἀκιώτατοιἱστοβοῆες,
δρυὸςἔλυμα,γύηςπρίνου·βόεδʼἐνναετήρω
ἄρσενεκεκτῆσθαι,τῶνγὰρσθένοςοὐκἀλαπαδνόν,
ἥβηςμέτρονἔχοντε·τὼἐργάζεσθαιἀρίστω.
οὐκἂντώγʼἐρίσαντεἐναὔλακικὰμμὲνἄροτρον
ἄξειαν,τὸδὲἔργονἐτώσιοναὖθιλίποιεν.
τοῖςδʼἅματεσσαρακονταετὴςαἰζηὸςἕποιτο
ἄρτονδειπνήσαςτετράτρυφον,ὀκτάβλωμον,
ὃςἔργουμελετῶνἰθεῖάνκʼαὔλακʼἐλαύνοι,
μηκέτιπαπταίνωνμεθʼὁμήλικας,ἀλλʼἐπὶἔργῳ
θυμὸνἔχων·τοῦδʼοὔτινεώτεροςἄλλοςἀμείνων
σπέρματαδάσσασθαικαὶἐπισπορίηνἀλέασθαι.
κουρότεροςγὰρἀνὴρμεθʼὁμήλικαςἐπτοίηται.
φράζεσθαιδʼ,εὖτʼἂνγεράνουφωνὴνἐπακούσῃς
ὑψόθενἐκνεφέωνἐνιαύσιακεκληγυίης·
ἥτʼἀρότοιότεσῆμαφέρεικαὶχείματοςὥρην
δεικνύειὀμβρηροῦ·κραδίηνδʼἔδακʼἀνδρὸςἀβούτεω·
δὴτότεχορτάζεινἕλικαςβόαςἔνδονἐόντας·
ῥηίδιονγὰρἔποςεἰπεῖν·βόεδὸςκαὶἄμαξαν·
ῥηίδιονδʼἀπανήνασθαι·πάραἔργαβόεσσιν.
φησὶδʼἀνὴρφρέναςἀφνειὸςπήξασθαιἄμαξαν,
νήπιος,οὐδὲτὸοἶδʼ·ἑκατὸνδέτεδούρατʼἀμάξης,
τῶνπρόσθενμελέτηνἐχέμενοἰκήιαθέσθαι.
εὖτʼἂνδὲπρώτιστʼἄροτοςθνητοῖσιφανείῆ,
δὴτότʼἐφορμηθῆναιὁμῶςδμῶέςτεκαὶαὐτὸς
αὔηνκαὶδιερὴνἀρόωνἀρότοιοκαθʼὥρην,
πρωὶμάλασπεύδων,ἵνατοιπλήθωσινἄρουραι.
ἦριπολεῖν·θέρεοςδὲνεωμένηοὔσʼἀπατήσει.
νειὸνδὲσπείρεινἔτικουφίζουσανἄρουραν·
νειὸςἀλεξιάρηπαίδωνεὐκηλήτειρα.
εὔχεσθαιδὲΔιὶχθονίῳΔημήτερίθʼἁγνῇ,
ἐκτελέαβρίθεινΔημήτεροςἱερὸνἀκτήν,
ἀρχόμενοςτὰπρῶτʼἀρότου,ὅτʼἂνἄκρονἐχέτλης
χειρὶλαβὼνὅρπηκαβοῶνἐπὶνῶτονἵκηαι
ἔνδρυονἑλκόντωνμεσάβων.δὲτυτθὸςὄπισθε
δμῷοςἔχωνμακέληνπόνονὀρνίθεσσιτιθείη
σπέρμακατακρύπτων·ἐυθημοσύνηγὰρἀρίστη
θνητοῖςἀνθρώποις,κακοθημοσύνηδὲκακίστη.
ὧδέκενἁδροσύνῃστάχυεςνεύοιενἔραζε,
εἰτέλοςαὐτὸςὄπισθενὈλύμπιοςἐσθλὸνὀπάζοι,
ἐκδʼἀγγέωνἐλάσειαςἀράχνια·καίσεἔολπα
γηθήσεινβιότουαἰρεύμενονἔνδονἐόντος.
εὐοχθέωνδʼἵξεαιπολιὸνἔαρ,οὐδὲπρὸςἄλλους
αὐγάσεαι·σέοδʼἄλλοςἀνὴρκεχρημένοςἔσται.
εἰδέκενἠελίοιοτροπῇςἀρόῳςχθόναδῖαν,
ἥμενοςἀμήσειςὀλίγονπερὶχειρὸςἐέργων,
ἀντίαδεσμεύωνκεκονιμένος,οὐμάλαχαίρων,
οἴσειςδʼἐνφορμῷ·παῦροιδέσεθηήσονται.
ἄλλοτεδʼἀλλοῖοςΖηνὸςνόοςαἰγιόχοιο,
ἀργαλέοςδʼἄνδρεσσικαταθνητοῖσινοῆσαι.
εἰδέκενὄψʼἀρόσῃς,τόδεκέντοιφάρμακονεἴη·
ἦμοςκόκκυξκοκκύζειδρυὸςἐνπετάλοισι
τὸπρῶτον,τέρπειδὲβροτοὺςἐπʼἀπείροναγαῖαν,
τῆμοςΖεὺςὕοιτρίτῳἤματιμηδʼἀπολήγοι,
μήτʼἄρʼὑπερβάλλωνβοὸςὁπλὴνμήτʼἀπολείπων·
οὕτωκʼὀψαρότηςπρῳηρότῃἰσοφαρίζοι.
ἐνθυμῷδʼεὖπάνταφυλάσσεο·μηδέσελήθοι
μήτʼἔαργιγνόμενονπολιὸνμήθʼὥριοςὄμβρος.
πὰρδʼἴθιχάλκειονθῶκονκαὶἐπαλέαλέσχην
ὥρῃχειμερίῃ,ὁπότεκρύοςἀνέραἔργων
ἰσχάνει,ἔνθακʼἄοκνοςἀνὴρμέγαοἶκονὀφέλλοι,
μήσεκακοῦχειμῶνοςἀμηχανίηκαταμάρψῃ
σὺνπενίῃ,λεπτῇδὲπαχὺνπόδαχειρὶπιέζῃς.
πολλὰδʼἀεργὸςἀνήρ,κενεὴνἐπὶἐλπίδαμίμνων,
χρηίζωνβιότοιο,κακὰπροσελέξατοθυμῷ.
ἐλπὶςδʼοὐκἀγαθὴκεχρημένονἄνδρακομίζει,
ἥμενονἐνλέσχῃ,τῷμὴβίοςἄρκιοςεἴη.
δείκνυεδὲδμώεσσιθέρευςἔτιμέσσουἐόντος·
οὐκαἰεὶθέροςἐσσεῖται,ποιεῖσθεκαλιάς.
μῆναδὲΛηναιῶνα,κάκʼἤματα,βουδόραπάντα,
τοῦτονἀλεύασθαι,καὶπηγάδας,αἵτʼἐπὶγαῖαν
πνεύσαντοςΒορέαοδυσηλεγέεςτελέθουσιν,
ὅστεδιὰΘρῄκηςἱπποτρόφουεὐρέιπόντῳ
ἐμπνεύσαςὤρινε·μέμυκεδὲγαῖακαὶὕλη·